Veiligere kruispunten zijn een stap dichterbij

De voltallige gemeenteraad heeft op 4 juli jl. een motie van het CDA aangenomen met het doel om alle kruispunten binnen de gemeente veiliger te maken. De redenen zijn overduidelijk. In ons dorp zijn meerdere kruisingen die geen zuivere of direct herkenbaar middelpunt hebben of door de weggebruiker niet meteen als zodanig herkend worden. Dit zorgt voor onveiligheid. Wat weten we over de relatie tussen veiligheid en ongevallen op kruispunten? 

Er is een sterk verband tussen snelheid enerzijds en de kans op een ongeval en letselernst anderzijds. We weten dat het ontwerp van de kruisingen van wegen sterk bijdraagt aan de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid. Een herkenbare vormgeving van wegen draagt bij aan de verkeers- en wegduidelijkheid. En tot slot: van de geregistreerde verkeersslachtoffers (doden en ernstig verkeersgewonden) valt 44 procent op een kruispunt. Bijna driekwart daarvan vindt plaats binnen de bebouwde kom (SWOV.nl).

Het college kan gebruik maken van aanbevelingen die zijn vastgelegd in verkeersonderzoeken van de ASVV (CROW, 2012). We verwachten concrete maatregelen in het kader van de fietsvisie die momenteel ontwikkeld wordt. De fietser krijgt van het CDA voorrang. 

Fractie CDA, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

Print Friendly, PDF & Email