Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 29 maart 2018;

Kennisgenomen hebbend van:

· de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl.

Overwegende dat:

· Een meerderheid van de bevolking gestemd heeft op partijen die zich uitgesproken hebben voor het behoud van het Petrus Banden kerkgebouw.

· Er een overeenkomst ligt tussen gemeente en parochie waarin sloop van het Petrus Banden kerkgebouw door de parochie een voorwaarde is.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

1. Die maatregelen die rederlijkerwijs van het college verwacht mag worden, te nemen die nodig zijn om sloop van het Petrus Banden kerkgebouw door de parochie tegen te gaan,

2. Het parochiebestuur per direct aan te geven dat verdere sloopactiviteiten vanuit de gemeente tot nader orde niet gewenst zijn,

3. In overleg met de parochie de overeenkomst in die zin aan te passen dat de daarin opgenomen sloopverplichting tot nader orde wordt opgeschort;

4. De Raad over de uitkomst van deze gesprekken en genomen maatregelen per om-megaande te informeren en

5. Daarmee de politiek de kans te geven in overleg met de parochie vrij te besluiten wat zij met het Petrus Banden Kerkgebouw in de toekomst wil doen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 29 maart 2018

Fracties CDA, DorpsVISIE en D66