Parkeren in het Centrum van Son en Breugel

Het beschikken over voldoende parkeerplaatsen in het centrum , die goed toegankelijk zijn voor zowel de bewoners als ook de bezoekers van binnen en buiten het dorp, is een belangrijke succesfactor voor het slagen van onze centrumplannen. Zeker ook voor ouderen en minder validen die in het centrum wonen moet de auto op korte afstand van hun woning geparkeerd kunnen worden.

Als CDA hebben we altijd geijverd om bij nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein na te streven. Ook bij ontwikkelingen die vanuit de gemeente zelf worden opgestart. We vinden het dan ook teleurstellend dat bij de laatste bespreking in de commissie GZ de wethouder de afspraken die we samen hier in deze raad over dit onderwerp hebben gemaakt, maar ook het bouwbesluit Artikel 2.5.30 naast zich neerlegt.

Een besluit waarin duidelijk staat aangegeven dat: Lid 1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Het CDA streeft naar grotere samenhangende parkeerplaatsen en ziet niets in teveel kleine postzegelplannen. Bovendien vindt het CDA dat, gezien de terugkoppeling op de bewoners- en ondernemers-avond over dit onderwerp, er uiteindelijk in meer parkeerplaatsen dan oorspronkelijk in het plan werden voorgesteld moet worden voorzien. Het plan moet niet zoals de wethouder zei Raad van State Proof zijn. Het gaat er vooral om dat wij als dorp met de geboden oplossing blij zijn. Wij zijn dan ook blij dat er afgezien wordt van het opnemen van de Rietlaan/Schietbaan in deze plannen. Wij kunnen ons ook vinden in de voorstellen voor de aankoop van de ondergrondse parkeerplaatsen en de realisatie van een parkeerdek. We hebben echter van dit laatste nog geen financiële onderbouwing, en bij het eerste wordt dubbelgebruik aanzienlijk veel moeilijker.

Al met al hebben de plannen potentie, maar hebben we geen inzicht in kosten, tijdstermijn waarin het gerealiseerd kan worden en is de nieuwe parkeerbalans nog niet opgesteld. Ook worden nog steeds in deze plannen de uitbreidingen bij de protestantse kerk meegenomen, waarvan onduidelijk is of dit tijdelijk of permanent is.
Het plotseling uit de hoge hoed toveren van additionele maatregelen en dan zonder goede onderbouwing verwachten dat hierover een beslissing kan worden genomen vinden wij als CDA niet verstandig. Wat ons betreft, kunnen wij dan ook nu nog niet instemmen met het voorliggende plan.

Print Friendly, PDF & Email