MRE

Amendement reactie op eindrapport evaluatie MRE.

De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 28 september 2017,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, bijlage nr. 50 – 2017, Evaluatie Metropoolregio – zienswijze.

Overwegende dat:

  • een heldere, slagvaardige bestuursstructuur van de regio dringend noodzakelijk is
  • de evaluatie van de MRE een aantal problemen aan het licht heeft gebracht die moeten worden aangepakt
  • voor de aanpak daarvan in het rapport duidelijke aanbevelingen worden gedaan
  • de door het college voorgestelde reactie een aantal vaagheden en tekortkomingen vertoont

Besluit:

Het voorstel van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat punt 2 wordt gewijzigd in:  2. de volgende zienswijze over dit rapport in te dienen:

De raad van Son en Breugel heeft kennis genomen van het eindrapport van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.

Wij hebben het op prijs gesteld dat de raadsleden in bijeenkomsten per deelregio in staat zijn gesteld hun input in dit evaluatieproces te leveren.
Het is goed dat de geconstateerde problemen niet worden toegedekt, maar duidelijk en expliciet aan de orde worden gesteld. Alleen dan kan een zinvol verbeterplan gemaakt worden.

Wij steunen de aanbeveling dat op de eerste plaats overeenstemming moet worden bereikt over de inhoudelijke doelstellingen en ambities van de Metropoolregio. Op basis daarvan kan dan verder vorm gegeven worden aan de samenwerking en het besluitvormingsproces.
Daarbij zal de relatie tussen MRE en de subregio’s helder gedefinieerd moeten worden. Bij de inhoudelijke discussie zal ook gekeken moeten worden naar de agenda van het SGE.

Dit zal geen gemakkelijk opgave zijn. Het lijkt ons daarom wenselijk dit proces te laten begeleiden door een externe bestuurlijke zwaargewicht of een kleine, zware commissie.

Wij hopen dat de raadsleden in dit proces ook weer betrokken zullen worden.
De aanbevelingen voor verbetering van de huidige samenwerking lijken ons ook waardevol, maar de motivatie hiervoor moet toch ook vooral komen van een nieuw, gefundeerd geloof in het nut en de noodzaak van de MRE.

Wij wensen U veel succes met de uitvoering van de aanbevelingen.

Hoogachtend,
De raad van Son en Breugel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 28 september 2017, Fractie CDA

Print Friendly, PDF & Email