Motie over loon- en prijsindicatoren

De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2017,

kennis genomen hebbend van de meerjarenbegroting 2018-2021,

Overwegende dat:

  • Reëel ramen op basis van voorzichtigheid en nauwkeurigheid het uitgangspunt moet zijn voor het opstellen van een begroting;
  • Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling objectieve cijfers moeten worden gebruikt;
  • Het CPB hiervoor regelmatig bijgestelde prognoses publiceert;
  • Binnenlandse Zaken bij het opstellen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds hier ook van uit gaat;
  • Consistent gebruik van indexen in de inkomsten en uitgaven in de begroting van be-lang is;
  • In de Mei- en Septembercirculaire deze cijfers onder “nominale ontwikkelingen” wor-den gepubliceerd (met verwijzing naar de CPB publicatie waaraan ze zijn ontleend);

Besluit:

uit te spreken dat in de komende begrotingscyclus uitgegaan dient te worden van de loon- en prijsindicatoren die in de Mei- en Septembercirculaire worden genoemd, met dien verstande dat voor de Kadernota de cijfers uit de Meicirculaire (gebaseerd op CPB-CEP) genomen wor-den en voor de begroting de cijfers uit de Septembercirculaire (gebaseerd op CPB-MEV).

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 9 november 2017,

Fractie CDA

Print Friendly, PDF & Email