Motie over besluitvorming MFA

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 9 februari 2017;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017, bijlage nr.: 05 – 2017;

Overwegende dat:

  • Er nog geen definitief programma van eisen ligt;
  • Het oplossen van het parkeerprobleem in het centrum nog onvoldoende duidelijk is;
  • De potentiële gebruikers nog onvoldoende zekerheid hebben gegeven;
  • Daarom het exploitatieplan nog onzeker is;

Besluit: 

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in aan te passen, dat dit komt te luiden:

Besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen, totdat: 

  • het programma van eisen definitief is; 
  • de participanten zekerheid gegeven hebben over het toekomstig gebruik van de MFA; 
  • er een exploitatieplan voorligt: 
  • het parkeerplan is vastgesteld. 

en gaat over op de orde van de dag.

Son en Breugel, 9 februari 2017

Fractie CDA

Print Friendly, PDF & Email