Motie CDA over sloop kerk, beter ten halve gekeerd

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2017;

Kennisgenomen hebbend van de uitkomst van het draagvlakonderzoek MFA uitgevoerd door Kantar met als uitkomst:

 • 56% een voorstander is van een MFA ongeacht locatie en/of ontwerp;
 • De plannen voor een MFA zoals ze nu zijn vormgegeven door de gemeente en architectenbureau RAU op aanzienlijke weerstand stuiten onder de inwoners van Son en Breugel. Zo wil een grote meerderheid (69%) een compleet nieuw MFA-ontwerp door een ander architectenbureau dan RAU, ongeacht of dit betekent dat een dergelijk traject de gemeente meer zal kosten en de oplevering vertraging zal oplopen.

En kennisgenomen hebbend van het feit dat zich twee potentiële kopers hebben gemeld voor de aankoop van het kerkgebouw, te weten:

 • Boei (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed);
 • En dhr. H. Verhagen van Prodrive Technologies B.V.

 

Overwegende dat:

 • er een getekende overeenkomst ligt voor de levering van een gesloopt gebouw tot aan het maaiveld;
 • het de gemeente, conform artikel 15. Koopovereenkomst, is toegestaan, zonder toestemming van de parochie, om de rechten en plichten die voor de gemeente voortvloeien uit onderhavige koopovereenkomst aan een derde, mits deze van goede naam en faam bekend is, over te dragen;
 • het ten goede komt aan draagvlak om de MFA uit de conflictzone te halen, door het dossier meer tijd te geven, om zo een oplossing te vinden waar de inwoners van Son en Breugel achter kunnen staan;
 • het dossier omtrent MFA / Dorpshuis, waarin de afbraak van de kerk een cruciale rol speelt, leidt tot strijd in gemeenteraad en pers, en tot grote onvrede bij veel inwoners in ons dorp en deze inwoners zo hun vertrouwen verliezen in het bestuur van Son en Breugel;
 • zich zoals boven omschreven twee serieuze kopers gemeld hebben voor de kerk en deze partijen enige tijd nodig hebben om tot zaken te kunnen komen;
 • het college de tijd neemt om de resultaten van het Kantarrapport en de eerder aangeboden petities te verwerken in een goed voorstel voor een MFA, dat aan de bevolking voorgelegd kan worden;
 • dit alleen kan als met het parochiebestuur de afspraak gemaakt wordt om de uitvoering van het contract vier maanden uit te stellen;
 • dan alle opties rondom het Dorpshuis goed bekeken kunnen worden en de burgers via de verkiezingen draagvlak kunnen geven aan de, voor Son en Breugel juiste plannen;

 

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Het gesprek met het Parochiebestuur aan te gaan met als doel de opleverdatum en sloop met vier maanden door te schuiven, met instandhouding van alle overige elementen van de overeenkomst; 
 1. De commissie Grondgebiedzaken op de hoogte te houden van de (vorderingen van de) gesprekken met het Parochiebestuur
 1. De nieuwe datum van levering conform koopcontract als addendum toe te voegen aan het bestaande koopcontract.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Son en Breugel, 21 december 2017

Fracties CDA en DorpsVISIE

 

Print Friendly, PDF & Email