Motie: burgerinspraak bij bouwprojecten

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020

Overwegende dat:

  • Burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van de Omgevingswet;
  • De Omgevingswet is uitgesteld naar 2022;
  • Bouwprojecten zichtbaar lijden onder het gebrek van duidelijke en tijdige inspraak door belanghebbenden;
  • Initiatiefnemers de verantwoordelijkheid hebben burgerparticipatie in hun ontwikkelingstraject mee te nemen;
  • Initiatiefnemers burgerparticipatie in een dialoog vormgeven en afwegingen kunnen beargumenteren;
  • De huidige wetgeving pas aan het eind van een ontwikkeltraject voorziet in burgerparticipatie in de vorm van een zienswijze;
  • Dergelijke zienswijzen voor belanghebbenden vaak als mosterd na de maaltijd voelen en de ruimte om plannen aan te passen nog maar zeer beperkt zijn;
  • Ook voor initiatiefnemers, door de inbreng van belanghebbenden niet voldoende mee te wegen, dit tot ongewenste situaties kan leiden;
  • De raad zal toetsen hoe burgerparticipatie is meegenomen binnen een ontwikkeltraject;
  • Inwoners in toenemende mate hierover bij politieke partijen aan de bel trekken.

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA, Dorpsvisie. PvdA/GL

Print Friendly, PDF & Email