Motie behoud kringloop Son en Breugel

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 24 mei 2018;

Overwegende dat:

  • De kringloop, integraal aan haar eigen functie, een duidelijk herkenbare sociaal maat-schappelijke rol vervult voor Son en Breugel, die we willen behouden en mogelijk zelfs uitbreiden;
  • De kringloop spoedig haar huidige locatie dient te verlaten;
  • De kringloop zelf al met diverse alternatieven is gekomen;
  • Het college in haar antwoord op schriftelijke vragen hieromtrent aangeeft:

Indien uw raad de kringloopwinkel wenst te faciliteren op Ekkersrijt Oost of elders dan het centrumgebied, dient hiervoor een ruimtelijke procedure te worden opgestart.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. Die maatregelen te nemen die redelijkerwijs van het college verwacht mogen worden, die nodig zijn om de kringloop met al haar functies te behouden voor de gemeente Son en Breugel;
  2. Hierbij in acht te nemen dat de maatregelen er in dienen te resulteren dat de kringloop zonder onderbreken van haar functionaliteit over kan gaan naar een ander pand;
  3. Eventueel een tijdelijke maatregel te nemen, vooruitlopend op een definitieve situatie;
  4. De raad over de uitkomst van de gesprekken en genomen maatregelen zo spoedig mogelijk te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 24 mei 2018

Fracties CDA, PvdA/GroenLinks DorpsVISIE

Print Friendly, PDF & Email