Kadernota CDA

Het college heeft in de voorbereidingen naar de bespreking van de kadernota aangegeven duidelijk te zijn over prioriteitstellingen. Wat het CDA betreft zijn deze prioriteiten duidelijk. We hebben deze immers in het coalitieakkoord samen met onze coalitiepartners bepaald en deze zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting van afgelopen jaar. Hier staat het CDA nog steeds vierkant achter. 

En hier maken we ook grote stappen in, laat ik enkele voorbeelden noemen: 

 • Het vorige college zag zijn plannen stranden voor de realisatie van een dorpshuis omdat er geen steun vanuit de bevolking was. Nu, nadat alle onderzoeken zijn afgerond, is er een concrete tijdslijn om het dorpshuis in 2021 te realiseren. Er is gekozen voor een aanpak die ervoor gaat zorgen dat we inwoners betrekken, naar ook resultaat gaan bereiken binnen deze tijdstermijn. 
 • Het onderhoud van fiets- en voetpaden is versneld opgepakt. Daarnaast kunnen we binnenkort een fietsvisie tegemoet zien. En na jaren praten over een verlicht fietspad langs de Eindhovense weg, komt die er dan nu eindelijk. 
 • We hebben een degelijk proces doorlopen om de ontwikkellocaties in kaart te brengen en te bepalen wat de randvoorwaarden zijn om deze in te vullen. Hierbij is een veel sterkere nadruk dan in het verleden op sociale huur en koopwoningen gelegd (wij vragen hier met nadruk om te zorgen dat deze woningen ook beschikbaar blijven voor het sociale segment). We bouwen voor iedereen! 
 • Er zijn langjarige afspraken over het behoud van het zwembad gemaakt. 
 • De aanbouw van het gemeentehuis is gerealiseerd en de renovatie van het gemeentehuis is vastgesteld. Hierbij hebben we besloten de balies voor de burgers tijdens de renovatie hier in Son en Breugel te houden. 
 • We zijn gestart met de bestuurlijke vernieuwing (burger participatie). Een vervolgvoorstel hiervoor kunnen we binnenkort in de raad bespreken. Maar ook in de tussentijd hebben we laten zien dat burgerparticipatie een onlosmakelijk onderdeel is geworden in gemeentelijke projecten. Denk aan de renovatie van de sloot in de Gentiaan, de visie voor de Eindhovenseweg, de plannen voor de Nieuwe Vloed en het overleg met het schoolbestuur van Platoo voor de gewenste locatie voor de nieuwbouw van de Krommen Hoek en de Regenboog. En de buurttuin waarmee we gestart zijn. Kort gezegd: burgerparticipatie werkt. 
 • Breugel Bruist is weer opgestart. Niet een groot alomvattend project wat uiteindelijk nergens toe leidt, maar een plan waar we gefaseerd werken, zodat we op korte termijn al zaken kunnen realiseren. 
 • Een degelijk en gedragen nieuw subsidieplan waarbjj verenigingen zijn betrokken geweest, om te komen tot een betere verdeling van de subsidiegelden. 
 • De ontsluiting van Ekkersrijt Oost staat prominent op de bereikbaarheidsagenda van het MRE. 
 • Op duurzaamheid hebben we stappen gemaakt met ons unieke afkoppelbeleid. Een beleid dat niet alleen duurzaam, maar zeker ook positief uitwerkt op de rioolbelastingen die we op termijn moeten betalen. 
 • De oh zo belangrijke, gemeentelijke organisatie heeft zich enerzijds uitgesproken over welke organisatie ze wil zijn, maar is ook heel dapper en transparant geweest over de problemen waar ze momenteel mee te kampen hebben. Problemen die ontstaan zijn in de afgelopen jaren. Problemen waar wij vanuit het CDA al jaren op hebben gewezen. Enerzijds wat betreft de beschikbare capaciteit, maar ook de financiering. Jarenlang zijn de gemeentelijke belastingen laag gehouden (te laag gehouden) en hebben we ingeteerd op onze reserves (riool, afval, grondwaardering enz.). Dat wij nu in deze situatie zitten, verrast ons niet. En zou niemand van de raad mogen verrassen. En het getuigt dan ook van moed van dit college om niet weg te lopen van de problemen, maar ze transparant te maken en de bal op te pakken. Om met een plan te komen hoe we deze situatie kunnen oplossen. 

In de kadernota die nu voorligt wordt aangegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van de meerjarenbegroting. Wat opvalt is dat het jarenlang niet op peil houden van de inkomsten nu leidt tot een tekort. We zullen dan ook keuzes moeten maken in wat we zeker wel en mogelijk niet of later moeten doen. En dit zullen we samen moeten doen. We zijn samen verantwoordelijk en we moeten als Raad ook samen kleur bekennen. Wat willen we niet?! Op dezelfde wijze doorgaan, alles tegelijk oppakken, om de 4 jaar dossiers terug laten komen omdat we het toch anders willen, het gemeentelijk apparaat overladen met vragen. Het leidt tot een niet optimale situatie. Dit zullen we moeten veranderen. 

Voor een goede financiële situatie moet er voldoende werkgelegenheid zijn, hiervoor steunen wij de realisatie van de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn, vandaar dat wij streven naar de realisatie van extra woningen in Son en Breugel, echter met behoud van het groene karakter. Voor de inwoners moeten goede voorzieningen zijn (zoals scholen, winkels, openbaar vervoer en moeten we de beschikking hebben over een bloeiend verenigingsleven (investeren in de centra, subsidie voor verenigingen, de realisatie van het dorpshuis). Moeten bewoners zich veilig voelen (buurtpreventie, veiligheid fietsers en voetgangers). Dit alles moet leiden tot een sociale cohesie waarin ook degene mee kunnen die het wat betreft gezondheid en/of financiën minder hebben., waarbij we speciale aandacht vragen voor stille armoede bij ouderen 

Dan kijkend naar de programma’s: 

Er wordt al hard gewerkt aan het verbeteren van Burgerparticipatie en het onderzoeken wat voor Raad we willen zijn met elkaar. Hoe we burgers nog beter kunnen bereiken en naar ze kunnen luisteren 

We zijn een jaar aan de slag en hebben al mooie concrete voorbeelden, maar wat ons betreft moeten we hier nog sterker op inzetten. Daarnaast moeten we aandacht hebben voor ons taalgebruik en ervoor zorgen dat de stukken die we bespreken, leesbaar en begrijpelijk zijn voor onze inwoners. . 

Verkeer en vervoer 

Aandacht voor veiligheid fietsers en voetgangers en de ontsluiting Ekkersrijt oost heeft voor het CDA prioriteit. Zoals ook al eerder aangegeven streeft het CDA naar separate aaneengesloten fietsroutes door het gehele dorp, doorlopende fietspaden van oost naar west en van noord naar zuid. Bijzonder blij zijn we dan ook met de plannen omtrent de Eindhovenseweg. Maar we vinden ook dat kruispunten veiliger moeten en hiervoor hebben we een motie opgesteld. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie 

Groen moet behouden blijven. We zien echter ook dat voor het goed onderhouden van het buurtgroen meer zorg nodig is of naar een ander beleid gezocht moet worden. Wat ons betreft moet de buurttuin ruime opvolging krijgen en we nodigen dan ook alle burgers uit om met plannen te komen waar buren dat gezamenlijk zouden willen oppakken. Ook moeten Wijkteams extra aandacht geven aan de overlast van onkruid op voet- en fietspaden. 

Milieu en duurzaamheid 

Vanuit de centrale overheid en vanuit het klimaatakkoord van Parijs zijn er zware doelstellingen bij ons neergelegd. Wij moeten dit als Son en Breugel goed oppakken. Het installeren van zonnecellen op de daken moet verder gestimuleerd worden, net als het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. Echter moet voor dit laatste wel zsm een nieuw gemeentelijk rioleringsplan worden aangenomen waarin de nieuwe visie en strategie ook is uitgewerkt en welke we zeer actief moeten blijven promoten bij onze inwoners Het huidige GRP komt hiermee niet overeen. 

Wat betreft zonne-energie: moeten we uitzoeken hoe daken op het industrieterrein en buitengebied intensief gebruikt kunnen voor het plaatsen van zonnecellen, ook voor inwoners die daar op hun eigen dak geen mogelijkheid toe hebben. Het CDA is geen voorstander van het omzetten van goede landbouwgrond in zonnepaneel weiden. Waar we ook bijzonder aandacht aan moeten geven is dat het Klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar is voor iedere burger. Geen dure proefballonnen. 

Ruimtelijke inrichting 

Breugel Bruist gaan we stap voor stap aanpakken. Te grote plannen hebben in het verleden geleid tot niets. Kostbare uren van ambtenaren zijn verdwenen zonder dat dit ook maar iets heeft opgeleverd. Wat ons betreft beginnen we met de Boerderij. Wat betreft het Dorpshuis, laten we door gaan op de ingeslagen weg. We zijn blij met de oproep van het college om de burgers te betrekken bij de omgevingswet. En last but not least, we hebben goede werksessies gehad met alle partijen mbt de ontwikkellocaties, het is nu tijd voor de vogende stap. We 

moeten we ons woningbouwprogramma voor de komende jaren vaststellen, zodat we snel met de realisatie van nieuwe woningen in Son en Breugel kunnen starten. 

Bestuurlijke Toekomst 

Als CDA blijven we ons inzetten voor een zelfstandig Son en Breugel met als motto: lokaal als het kan en regionaal als het moet. Het platform SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) kan ons hierbij ondersteunen om Son en Breugel bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Samen kunnen we voor geschikte verkeersstromen zorgen om Son en Breugel bereikbaar én leefbaar te houden. Samen kunnen we sociale voorzieningen aanbieden en maatwerk blijven leveren. Soms ook buiten onze eigen gemeente. Wat betreft het CDA behoeven wij de discussie over de bestuurlijke toekomst niet over te doen. We hebben hier recentelijk in de gemeenteraad een standpunt over ingenomen en dat steunen wij nog steeds. 

Afsluitend drie samenvattende opmerkingen: 

1. het idee dat zelfstandigheid duur is, is een voorstelling van zaken die niet klopt. Iedereen kan zien dat een fusie met één van de randgemeenten Best, Nuenen of Eindhoven leidt tot hogere lasten voor onze inwoners. Onze inwoners kennen een van de laagste lasten uit de hele regio! Maar we moeten wel kostendekkend werken. Afvalheffing, rioolzuivering en sociale voorzieningen zoals jeugdzorg zijn niet gratis. Het is normaal en verstandig dat hiervoor het bedrag wordt betaald dat ervoor nodig is. 

2. Dat brengt ons op het tweede punt. Een gemeente besturen laat zich vergelijken met een huurhuis intrekken. Je begint niet met nieuwbouw. Er is al gewoond en geleefd in het huurhuis. Dat betekent dat er soms schades zijn toegebracht. Deze coalitie neemt die schades over van de vorige coalitie en repareert waar dat nodig is. Om de basis op orde te brengen. 

3. Wat ons betreft hoeft de Kadernota niet meer gepresenteerd te worden. we hebben een meerjarenbegroting voor de langere termijn en de structurele inkomsten en uitgaven. Die meerjarenbegroting is ook gebaseerd op het collegeprogramma. Daarnaast hebben we de begroting per jaar. Hierin wordt de meerjarenbegroting uitgewerkt. We willen graag een overzicht zien van eventuele tegenvallers en meevallers en de financiële ruimte die dit oplevert. Laat vervolgens ons als raad discussiëren hoe we die ruimte gaan benutten. Dat scheelt de raad vele uren leeswerk en de ambtenaren vele uren schrijfwerk.

Print Friendly, PDF & Email