Jeugd uitvoeringsplan

Reactie op jeugd uitvoeringsplan commissie BZ 8 oktober 2019

Geachte voorzitter,

Op 9 mei is door de gemeenteraad de nota Jeugdbeleid vastgesteld. In diezelfde vergadering is echter ook een motie aangenomen. De burgemeester heeft de motie genuanceerd door aan te geven dat het jeugdbeleid inhoudelijk besproken kon worden in de commissie vergadering en deze dan ook als zodanig te interpreteren. Concrete voorstellen en adviezen zouden meegenomen kunnen worden in het uitvoeringsplan.

In betreffende motie  werd o.a. Bij punt 2 het volgende gevraagd; 

Concrete acties te onderbouwen met argumenten die aangeven hoe en waarmee deze acties de situatie van jongeren verbeteren en hoe gemeten gaat worden of de acties ook inderdaad hebben geleid tot een verbetering (kwalitatief en kwantitatief);

Kijkende naar hetgeen nu voor ons ligt, is blijft wat ons betreft deze vraag nog steeds open staan. Er worden (muv de activiteiten van de LEV groep) weinig concrete acties genoemd. Er wordt niet gespecificeerd aangegeven waarom betreffende acties de situatie van jongeren verbeteren en er wordt  al helemaal niet aangegeven hoe gemeten gaat worden of de acties ook geleid hebben tot een verbetering. 

Een aantal voorbeelden waar we vragen over hebben, wanneer we de 4 focuspunten doorlopen

Focuspunt Jeugdparticipatie: 

Online jongerenpeiling. Dit programma loopt eind 2019 af en heeft een kleine 10.000 euro gekost. Wat is de exacte doelgroep? Hoeveel % van de doelgroep is bereikt? Wat waren de onderwerpen en wat is er gebeurd met de opgehaalde informatie?

Uitvoering nav jongerenpeiling. Er zou interesse zijn in meer evenementen voor 16+ jongeren en meer ontmoetingsmogelijkheden voor deze doelgroep (zie Focuspunt Algemene voorzieningen) Dit was in de commissie vergadering van 9 april ook al bekend. Het beoogd resultaat is nog steeds vaag. Wat is er in de afgelopen 6 maanden gebeurd betreffende deze behoeften? Zijn er al concrete acties opgezet en hoe gaan we meten dat deze ook resultaat hebben?

Focuspunt Algemene voorzieningen

Jongerenwerk. Waarom staat er geen periode gevuld bij de activiteiten van de LEV groep? Wanneer dit on-going activiteiten zijn dan is het prettig als deze ook als zodanig vernoemd worden. 

Er is of komt (dat is niet duidelijk) een digitaal informatie platform voor en door jongeren met als doel het ontwikkelen van vaardigheden/talenten. En als dit er al is, Wordt hier dan al gebruik van gemaakt? Wat zijn de resultaten? 

Er worden diverse activiteiten genoemd welke door de LEV groep worden uitgeoefend, maar er wordt nergens aangegeven hoe gemeten wordt wat de resultaten tot nu toe zijn. Hoe weten we of men met de juiste zaken bezig is?

Er wordt gewerkt aan een Jongeren informatie punt in Breugel. Het verbaasde ons zeer; Individuele gesprekken met jongeren tijdens kantooruren??? Op basis van welke informatie is deze actie uitgezet? Is hier behoefte aan bij de jongeren zelf? Hoe gaat het resultaat hiervan gemeten worden temeer aangezien het budget hiervoor valt binnen het uitvoeringsbudget Jeugdbeleid.

Over dat budget gesproken; 

Los van de online jongerenpeiling waar 9.800 euro separaat voor is uitgetrokken, is er voor het jaar 2019 een uitvoeringsbudget ad 5000 euro. Waaraan wordt dit uitgegeven? In de jaren 2020 en verder is een budget vastgesteld ad 10.000 euro. In dit uitvoeringsprogramma wordt niet duidelijk hoe dit budget verdeeld gaat worden.

Terugkomend op de motie en meteen ook het laatste focuspunt

Samenwerking en verbinding

In de aangenomen motie bij punt 3 wordt het volgende gevraagd:

“verenigingen met jeugdleden in een jaarlijks overleg met de gemeente te laten aangeven welk beleid zij hebben ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag in hun vereniging”

In het uitvoeringsplan wordt aangegeven dat men wil investeren in het versterken van de maatschappelijke taak van de verenigingen in Son en Breugel en daar een budget ad 20.000 euro aan wil koppelen. Dat is een mooi en goed streven. Maar het is niet concreet genoeg als het gaat om het onderwerp wat we via de motie hebben aangedragen: ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

We zouden nogmaals willen benadrukken dat er mooie voorbeelden zijn om dit belangrijke beleid bij verenigingen te borgen. Zoals in Meierijstad; waar verenigingen die niet mee willen gaan in het plan van aanpak van de gemeente, zelfs het risico lopen de gemeente subsidie geheel of gedeeltelijk kwijt te raken. De gemeente houdt steekproeven om te kijken of de clubs zich aan de afspraken houden. We verzoeken nogmaals om dit onderwerp separaat op te nemen in dit uitvoeringsplan.

Tot zover onze inbreng voorzitter.

Print Friendly, PDF & Email