Herziening bepaling perceelsplitsing met uitzondering van Boslaan 63

Het CDA heeft op 3 september 2020 ingestemd met de herziening van meerdere bestemmingsplannen. Het doel is om splitsing van percelen tegen te gaan en hiermee het aanzien van ruime percelen met ‘wonen in het bos’ te verzekeren. Sinds jaar en dag hanteert de gemeente Son en Breugel het uitgangspunt dat het toevoegen van woningen, al dan niet in combinatie met splitsing van percelen, in principe niet mogelijk is. Van dit uitgangspunt kan enkel pas na een gemotiveerde integrale afweging worden afgeweken. 

In de periode donderdag 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening bepaling wonen 2019’ op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt daarin voor om een uitzondering te maken voor Boslaan 63. 

Normaliter hanteren we het standpunt van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat is op deze uitzondering echter niet mogelijk omdat de projectontwikkelaar voordat de gemeente begonnen is met de “herziening wonen” al in overleg was over nieuwbouw op Boslaan 63. Onder dat oude bestemmingsplan mochten percelen ‘oneindig’ gesplitst worden. En op basis van een rechterlijke uitspraak heeft de projectontwikkelaar het recht om hierop terug te vallen.

Voor het huidige plan van de projectontwikkelaar, twee appartementsgebouwen op het perceel van Boslaan 63, moet, omdat dit afwijkt van het voor Boslaan 63 vingerende bestemmingsplan, een nieuw bestemmingsplan worden aangenomen. Hiervoor kunnen belanghebbenden uiteraard te zijner tijd een zienswijze indienen. 

De omwonenden claimen dat ze onvolledig geïnformeerd waren over deze wijziging omdat de uitzondering van Boslaan 63 weliswaar was ingetekend, maar niet in de tekst te lezen was. Zij willen dat de uitzonderingspositie (mogelijkheid tot splitsing dus) ongedaan wordt gemaakt. 

Het CDA heeft met omwonenden en projectontwikkelaar gesproken. Juridisch blijkt de projectontwikkelaar een stevige positie te hebben. Hij heeft immers niks verkeerd gedaan. Hij mag gebruik maken van het toenmalige recht om te splitsen. We hebben in de gemeenteraad gepleit voor het alsnog aanbieden van een zienswijzenperiode. Dat stuitte op bezwaar bij de wethouder. Hij stelt dat iedereen in het gehele plangebied dan alsnog een perceelsplitsing zou kunnen aanvragen. En dat wil deze herziening nou juist tegengaan. 

Dat argument was voor ons zwaarwegend. We merken op dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van plannen. Het college had eerst de herziening wonen moeten publiceren en afronden en pas daarna het plan Boslaan 63 moeten presenteren. Nu heeft het de schijn dat omwonenden tegen de algemene herziening zijn omdat ze tegen de plannen van Boslaan 63 zijn. 

Hoe nu verder? De omwonenden krijgen op een later moment alsnog de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen op de planontwikkeling van Boslaan 63. Maar de herziening wonen wordt aangenomen. En daarmee is het doel bereikt: het tegengaan van perceelsplitsingen waardoor het karakter ‘wonen in het bos’ behouden blijft voor ons dorp. . 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (september 2020)

 

Print Friendly, PDF & Email