Commissie BZ Armoede

Geachte voorzitter, Commissie BZ  8-10-19

In de commissie vergadering van februari 2019 werd het onderwerp Stille Armoede bij ouderen door ons ingebracht. De wethouder werd gevraagd in beeld te brengen wat onze gemeente doet om deze ‘stille groep’ mensen te vinden, hoe groot de omvang van dit probleem is in Son en Breugel, hoe we kunnen faciliteren dat deze mensen gebruik maken van bestaande regelingen en toeslagen en hoe we kunnen voorkomen dat wijzigingen in leefsituaties ervoor zorgen dat deze ouderen opnieuw afglijden. Maw men op tijd hulp ontvangt. Geen makkelijke vraag, daar zijn we ons van bewust. 

In de commissie vergadering van april dit jaar brachten we iets anders in;  onze huidige nota armoedebeleid is opgesteld eind 2006, begin 2007. Dat is bijna 13 jaar geleden! Gezien de vele wijzigingen die er in het Sociaal Domein hebben plaatsgevonden de laatste jaren voldoet deze dan ook  niet meer aan de regels anno 2019.  Om die reden en hebben we in deze commissie vergadering gevraagd om een beeldvormende notitie Armoedebeleid op te laten stellen en deze ook toe te voegen aan de bestuurlijke planning. Dit zal leiden tot een betere inhoudelijke discussie over armoede, een bredere groep bereiken én de broodnodige betere afspraken vast laten leggen mbt het communiceren van de informatie naar de betreffende doelgroepen. 3.4 % arme personen in 2017 lijkt t.o.v. het landelijk gemiddelde een mooi %, maar in absolute zin praten we over 549 personen en dat zijn er echt te veel.

Fijn dus dat er nu een plan van aanpak ligt. Ik heb prettig contact met de betreffende ambtenaar gehad; wat mij betreft is dit belangrijke onderwerp goed opgepakt en ik heb vertrouwen in de aandacht die het krijgt en verdiend. 

Een aantal zaken vallen ons echter wel op. Daarnaast hebben we nog wat vragen.

  1. Het verzoek om een beeldvormende notitie was een aanvulling op het verzoek omtrent Stille armoede bij ouderen, geen vervanging. Nu zou je kunnen zeggen dat als je het onderwerp breder pakt, deze doelgroep vanzelf ook aan bod komt. De problematiek rondom deze doelgroep is echter zeer specifiek. Door uiteindelijk gebruik te maken van de monitor Sociaal Domein ga je niet zichtbaar krijgen of we onze doelstelling halen. Parameters gaan uit van wettelijke regelingen, niet van uitzonderingen. Deze groeiende groep, vaak 85+ ers, hebben in veel voorkomende gevallen ‘gewoon’ een AOW, maar leven toch in armoede door hoge woonlasten, door verhuizingen naar woonzorgcentra of aangepaste woningen in combinatie met allerlei extra kosten zoals maaltijdservice, waskosten en niet te vergeten medische kosten. In de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planburo staat het ook vermeld: Itt het algemene beeld; Boven de 80 jaar neemt het aandeel armen juist toe.  We zouden dus graag nogmaals specifiek aandacht vragen voor deze doelgroep die, zoals gezegd een andere benadering nodig heeft. Een en ander missen we nu in dit Plan van aanpak en zouden we graag benoemd zien in fase 2 en de daarop volgende fasen.

Daarnaast

2. Het is een prima uitgangspunt om er een interactief proces van te maken. We zouden wel graag in dit Plan van Aanpak zien wélke partijen, samen met de inwoners betrokken gaan worden. Enkel Clip wordt genoemd en we missen hier andere belangrijke partners zoals o.a. de Wijkteams, huisartsen, Seniorenraad, LEV groep en Adviesraad Sociaal Domein. Laatstgenoemde wordt pas in fase 6 genoemd; als er een advies aanvraag geplaatst gaat worden. We zouden dringend willen vragen om eerder genoemde partijen ook te vermelden in dit Plan van aanpak en vanaf het de onderzoeksfase te betrekken.

3. Punt 1.2 Doelgericht maar toch flexibel. Goed  dat er ruimte is om het jaarlijks uitvoeringsprogramma bij te stellen nav ervaringen. Deze dient dan wel, conform afspraak ook aan de commissie Burgerzaken voorgelegd te worden.

4. Het belevingsonderzoek gaat uit van het betrekken van alle inwoners of een steekproef. Uitgaande van het gegeven dat bijna 97% geen armoede ervaart, kan een steekproef nooit de juiste kwaliteit opleveren. Juist vanwege het feit dat er ook stille armoede bestaat is het van belang om meerdere partijen te betrekken om er uiteindelijk voor te zorgen dat de juiste mensen betrokken worden in het belevingsonderzoek. 

5. Betreffende de kosten. Het mag absoluut geen doel op zich zijn om op het budget te kunnen besparen. Er wordt een aanname gedaan dat de korte termijn investering op lange termijn rendeert. Waar is deze aanname op gebaseerd? Op gevoel of op cijfers? Op welke cijfers dan?

6. Wat betreft cijfers; heel erg prettig om voor het eerst iets aan cijfers terug te zien in de bijlage. Opvallend? Maaltijdkosten 213,70/ Verhuiskosten 170 euro/bewassingskosten 0,00 euro/internetkosten 24.473 euro ?? Het zijn allemaal getallen zonder duidelijk budget, zonder trend, zonder duidelijke doelgroep en bevestigen het vermoeden dat er werk aan de winkel is.  Er zal in de toekomst duidelijk vastgelegd en periodiek bijgehouden moeten worden wat we uitgeven en aan wie, omdat het een indicatie kan zijn voor hoe goed we de doelgroep bereiken en hoeveel men gebruik maakt van de beschikbare budgetten.

Daar wilde ik het bij laten..

Nogmaals, fijn dat dit onderwerp aandacht krijgt en behoudt. Goed dat er een Plan van aanpak ligt. We kijken uit naar de tussenrapportage.

pastedGraphic.png
Print Friendly, PDF & Email