Coalitieakkoord

Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel (2018-2022)

Formateur Mw. Gaby van den Biggelaar en de coalitiepartijen Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks presenteren met trots het nieuwe coalitieakkoord van Son en Breugel: Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel.

De nieuwe coalitie vindt dat wat goed is moet blijven. Op een aantal beleidsterreinen worden andere keuzes gemaakt of accenten verlegd.
De nadruk ligt op aantrekkelijke, levendige centra van zowel Son als Breugel, op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor onze inwoners, op betaalbare woningen voor jongeren en senioren, op mobiliteitsvraagstukken en op het versnellen van de duurzaamheidsagenda.

Het akkoord is er een op hoofdlijnen. Op enkele onderdelen zijn de ambities concreet, over een groot aantal onderwerpen wordt het gesprek nog aangegaan, al dan niet voorafgegaan door verkennend onderzoek.

Bestuursstijl en betrokkenheid van de gemeenschap

De nieuwe coalitie staat voor een andere bestuursstijl die past bij de tijd waarin we leven, met een werkwijze die meer recht doet aan het inhoudelijke debat in de raad en waarbij kennis en ervaring in de gemeenschap serieus wordt benut. Dit laatste loopt als een rode draad door dit akkoord. De coalitiepartijen realiseren zich dat Son en Breugel met tal van betrokken maatschappelijke organisaties en een bloeiend verenigingsleven goud in handen heeft: Een sterke burgerkracht met veel kennis en energie!

Daarom willen zij als gemeenteraad meer tijd nemen om met werkbezoeken, digipanels en ontmoetingen in gesprek te gaan met belanghebbenden. Ook ligt er een nadrukkelijke uitnodiging aan onze inwoners bij te dragen aan de informatievoorziening van de raad via rondetafelgesprekken, vragenuurtjes, inspraakavonden ed.

Thema’s

Bekende thema’s als Kerkplein Son (huisvesting Dorpshuis) en Breugel Bruist krijgen de aandacht. De coalitie gaat zich inzetten voor aantrekkelijke centra in beide kernen. Men streeft naar planvorming op korte termijn met een zo breed mogelijk draagvlak.

Sociaal beleid

De coalitie constateert dat Son en Breugel een uitgebreid en toegankelijk aanbod van zorg en ondersteuning heeft en daarbij binnen de financiële kaders is gebleven. Zij blijft initiatieven vanuit de buurten en wijken op het terrein van welzijn en zorg steunen. Als blijkt dat de kwaliteit van passende zorg en ondersteuning verbeterd moet worden, worden bestaande budgetten anders ingezet. Ook extra –niet geoormerkte- rijksmiddelen zijn wat de coalitie betreft, hiervoor beschikbaar.

Ekkersrijt

Ekkersrijt is en blijft van grote waarde voor Son en Breugel. 300 Bedrijven bieden werkgelegenheid voor 11.000 mensen en is daarmee een toplocatie binnen de regionale economie. Daarom ijvert dit gemeentebestuur voor de realisatie van de 2e afrit van de snelweg, verbetering van de bereikbaarheid op het bedrijventerrein zelf en voor een verdere ontwikkeling van het Sciencepark.

Buurtbudgetten

In het overgangsproces van gemeente naar gemeenschap maakt de coalitie opnieuw stappen. Er is vertrouwen in onze inwoners dat zij in staat zijn de leefomgeving schoner, fijner en duurzamer te maken en dat zelfstandig te regelen. Daarom kiest deze coalitie ervoor om buurtbudgetten beschikbaar stellen, die door de buurten zelfstandig mogen worden besteed aan sociale activiteiten.

Fiets

Er wordt ingezet op een fietsvriendelijk dorp. Onder andere door de inwoners te betrekken bij het opstellen van een fietsvisie, met onder andere gescheiden rijstroken voor auto en fietsen, verlichting op fietspaden en andere maatregelen die vergroting van veiligheid van de fietser als doel hebben. Sluipverkeer wordt verder teruggedrongen. Er blijven bij de ontwikkelingen in het centrum voldoende gratis parkeerplaatsen.

Duurzaam

Duurzaamheid blijft een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord. De gemeentelijke organisatie moet in de 2020 klimaatneutraal zijn en de gemeenschap in 2030. Daarvoor is het nodig dat de jaarlijkse hoeveelheid restafval beperkt wordt tot 35 kilo per inwoner. De natuur en de luchtkwaliteit dienen versterkt en verbeterd te worden. In de bebouwde kom wordt ingezet op versterking van de ecologische waarde van het groen om de leefgebieden voor insecten en vogels te versterken. De gemeente gaat extra aandacht besteden aan de transformatie van het agrarische landschap.

Groenonderhoud

De coalitie kiest voor een kwaliteitsimpuls van openbaar groen, trottoirs en fietspaden, alsook Park Vroonhoven. Tenslotte zet de gemeente nadrukkelijk in op sociale veiligheid door het actief ondersteunen van buurtgroepen en het aantal boa’s te vergroten van twee naar drie.

Wethouders

Vanmiddag zijn ook de namen van de wethouders bekend gemaakt die met burgemeester Gaillard het College van Burgemeester en Wethouders gaan vormen. Voor Dorpsvisie wordt John Frenken wethouder. Het CDA schuift hiervoor Jan Boersma naar voren. PvdA/GroenLinks levert de derde wethouder in de persoon van Tom van den Nieuwenhuijzen.

Raadsvergadering 28 juni

In de raadsvergadering van 28 juni zal het coalitieakkoord besproken worden. Dan worden ook de nieuwe wethouders benoemd.

Klik hier voor de het coalitieakkoord

Wethouder CDA: Jan Boersma

Print Friendly, PDF & Email