Het CDA kijkt met u terug: resultaten van twee jaar coalitie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het CDA zich ingezet om het verkiezingsprogramma te realiseren. Centraal hierin staat het hergebruik van het oude Petrus Banden Kerkgebouw. Maart 2018 heeft het CDA met een motie gezorgd dat het voormalige kerkgebouw bleef staan. In 2019 hebben we kunnen zien welke fantastische, duurzame mogelijkheden dit gebouw biedt. En in 2020 hopen we dat daadwerkelijk met de bouw van het dorpshuis begonnen kan worden. 

Een ander belangrijk thema voor het CDA is: Son en Breugel veilig maken voor fietsers. Onlangs zijn plannen aangenomen om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het fietspad langs de Gentiaanlaan, de verbeterde verlichting van het fietspad naar Sonniuswijk en Nijnsel, de aanleg van de slowlane over Ekkersrijt en het aanpakken van de fietspaden langs de Eindhovenseweg.  Een belangrijk aandachtspunt resteert nog: een veilige, goedverlichte fietsverbinding van oost naar west door het dorp.

Eindelijk is er duidelijkheid over de locatievoorkeur van de basisscholen de Krommenhoek en de Regenboog. Gekozen is voor de groene locatie aan de Doormanlaan. Voor beide scholen is er gezamenlijke winst te boeken, waardoor betere huisvesting en beter onderwijs gegeven kan worden aan de kinderen. Aan de bewoners van de Doormanlaan hebben we beloofd ons in te zetten voor een betere verkeerssituatie in de wijk. Samen lossen we dit op.

Het CDA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de afkoppelsubsidie (ruim € 1000 per woning) voor hemelwater (eerlijker en simpeler). Het zorgt voor minder water in het riool en meer water in de eigen tuinen zodat Son en Breugel een gezonde waterhuishouding behoudt.

Het CDA was mede-initiatiefnemer om vast te leggen op welke plekken in ons dorp nog gebouwd mag worden. We willen dat ongeveer de helft van alle nieuwe woningen voor onze jongeren en ouderen worden gebouwd. Huur- en koopwoningen. In december hebben we ingestemd voor wooneenheden voor inwoners die afhankelijk zijn van 24-uurszorg. 

Het CDA was ook mede-initiatiefnemer van een nieuwe subsidieverordening. Deelnemers aan sport, muziek, cultuur en zorgactiviteiten zijn ook de komende jaren verzekerd van financiële steun. De regeling is ook simpeler en sneller geworden voor de aanvragers. 

We zijn blij dat burgerinspraak steeds meer vorm krijgt. Een bezoek van raadsleden en wijkbewoners aan het nieuwbouwplan Het Eind is hier een goed voorbeeld van. Het is belangrijk om vroegtijdig samen op te trekken en naar oplossingen te zoeken. 

Fractie CDA Son en Breugel, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

SON EN BREUGEL: STERKSTE ECONOMIE VAN EUROPA!

Son en Breugel is dit jaar de gemeente met de sterkste economie van ons land. En aangezien Nederland de best presterende economie van Europa heeft (WEF global competitiveness index 2019) kunnen we stellen dat Son en Breugel de sterkste economie van Europa heeft. Buurman Eindhoven volgt op plek 7 van de lijst. Son en Breugel dankt de koppositie vooral aan bedrijventerrein Ekkersrijt, dat grenst aan Eindhoven. Daar groeit onder andere Prodrive technologies, toeleverancier van ASML, als kool en opende vleesverwerker Van Loon onlangs een hypermodern nieuw productiepand en hoofdkantoor. Deze opvallende uitslag blijkt uit Economische Toplocaties 2019 van Bureau Louter uit Delft die de economische prestaties van gemeenten en regio’s in kaart brengt. 

Het is daarom terecht dat ons gemeentebestuur werk maakt van een tweede afslag naar de snelweg. De aansluiting verbetert in de eerste plaats de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Ekkersrijt in Son en Breugel en Esp in Eindhoven. Dat geeft tevens een belangrijke nieuwe impuls aan de bedrijvigheid van Esp en Ekkersrijt, vooral Ekkersrijt Oost. Volgens CDA-wethouder Jan Boersma moet met de extra afslag “het gebruik van wegen in dorpskernen door niet–bestemmingsverkeer voor een groot deel worden weggenomen”.

Afgelopen week heeft het CDA gepleit voor een plan van aanpak om nachtelijke parkeerovertredingen aan te pakken en om veiligheid en ondermijning op Ekkersrijt tot speerpunt te maken van nieuw beleid. Binnen afzienbare tijd wordt een halte voor snel openbaar vervoer (HOV) aangelegd zodat bezoekers snel vanuit Eindhoven centrum heen en weer kunnen reizen. Het is goed dat we industrieterrein Ekkersrijt met alle verschillende bedrijven en winkels serieus nemen. 

Fractie CDA,Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

ANDERHALF JAAR COALITIE, WAT IS ER BEREIKT?

Anderhalf jaar geleden is de coalitie van CDA, Dorpsvisie en PvdA/GL aan het bestuur begonnen. Tijd om de tussenbalans op te maken. 

 • Via burgerinspraak wordt de oude sloot in de Gentiaan omgetoverd naar een watermanagementsysteem met groen en recreatie. Sport, muziek, cultuur en sociale zaken kunnen ook in de toekomst rekenen op steun van de gemeente.
 • Er zijn meer dan duizend kroonringen beschikbaar gesteld door de gemeente om PMD-zakken van de grond te houden.
 • Er is fors geïnvesteerd in SBC met nieuwe, veilige kunstgrasvelden en Ledverlichting.
 • Het verouderde subsidiebeleid is in nauwe samenspraak met alle subsidieaanvragers herzien. Het is eenvoudiger en transparanter geworden.  
 • Op het gebied van woningbouw zijn alle mogelijke bouwlocaties in onze gemeente in kaart gebracht. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht gehad voor doelgroepen die het minder breed hebben en/of zorg nodig hebben.
 • Er zijn nieuwe fietspaden met moderne en zuinige verlichting aangelegd naar Eindhoven en Nijnsel.
 • Om heftige regenbuien beter op te vangen is nieuw hemelwaterbeleid met subsidie ontwikkeld.
 • En natuurlijk is het nieuwe, moderne ambtenarencentrum opgeleverd. Een werkomgeving die zorgt voor efficiënter en flexibeler werken.
 • Last but not least, zijn de structuurontwerpen van het nieuwe Dorpshuis onder een grote publieke belangstelling gepresenteerd.
 • Ondertussen worden ook de plannen voor Breugel Bruist en de basisschoollocaties opgepakt. 

De coalitie heeft dus niet bepaald niet stil gezeten. Er is door het college, de ambtenaren en de gemeenteraad keihard gewerkt. Voor u!  het CDA heeft daarin steeds constructief meegewerkt op basis van het eigen verkiezingsprogramma. We hebben in de verkiezingen beloofd om werk te maken van oude slepende dossiers, in gesprek te gaan over wat er leeft en streeft onder de inwoners en daarbij een betrouwbare bestuurder te zijn. 

Fractie CDA,Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

CDA dient met succes moties in om begroting beter en socialer te maken

Het is de taak van het college om met een sluitende meerjarenbegroting te komen. Dat wil zeggen dat er niet meer uit mag gaan dan erin komt. Dat hoeft niet per se dit jaar sluitend te zijn, dat mag ook over meerdere jaren pas zijn; in casu 2023. En dat is het geval. Het CDA heeft drie moties ingediend die zijn overgenomen door een (unanieme) raad en dat geeft aan dat er veel steun is voor de moties. Waar gaan de moties over?

De motie over een opleidingsprogramma voor nieuwe raadsleden

We weten dat partijen vaak zelf hun eigen politici opleiden. Dat programma behandelt vooral de inhoud en uitgangspunten van een partij. Soms komen daar ook algemene politieke vaardigheden bij. Wij vinden dat niet genoeg. De afgelopen jaren hebben we enkele keren met een fel verhitte gemeenteraad te maken gehad en dat had voorkomen kunnen worden. Onbekend maakt onbemind en bekend maakt bemind. Dit gezegde bestaat niet voor niets. Daarom hebben we het college verzocht om een ‘snelstart’ programma te ontwikkelen voor nieuwe raadsleden. 

Het werkt ten goede als (nieuwe) raadsleden elkaar leren kennen en samen opgeleid worden voor de lokale gemeenteraad. We pleiten niet voor dure externe opleiders. Nee, we pleiten juist voor een maatwerkprogramma dat aansluit bij de waarden en normen van Son en Breugel. We bepleiten om elkaar in persoon beter te leren kennen en respect voor elkaar te krijgen, ook al verschil je van mening. We pleiten voor meer kennis en inzicht van specifieke lokale en regionale kwesties. Door een dergelijk opleidingsprogramma ontstaat meer eenheid, meer wederzijds begrip en meer kennis van de context en historie van de politiek in Son en Breugel. Kortom: betere raadsleden. En dat is goed voor iedereen! En daarom steunde de volledige raad deze motie.

De motie over nauwere samenwerking in Dienst Dommelvallei

In een onlangs verschenen rapport ‘Basis op Orde’, waarin de kwaliteit van onze ambtenaren doorgelicht werd, werd melding gemaakt van een tekort aan ambtenaren en verminderde kennis en deskundigheid op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Deze onwelkome conclusie is deels te verklaren doordat we jarenlang rekening moesten houden met een (opgelegde) fusie met Nuenen en/of Eindhoven. Je gaat geen nieuw personeel aannemen als je afdeling binnen afzienbare tijd wordt opgeheven. Die dreiging is nu weg en dus is het tijd om het niveau weer op te krikken. En het uitgangspunt van onze motie is dat we niet alles zelf en alleen moeten doen. Samen sta je sterker.

In de Dienst Dommelvallei werken we al samen met Nuenen en Geldrop-Mierlo op meerdere terreinen zoals financiën, ICT, en publieke dienstverlening. Over die samenwerking zijn we in het algemeen positief. Dus stellen we voor om ook op het gebied van VTH te onderzoeken waar we kunnen samenwerken. Het CDA roept in deze motie het college op om te onderzoeken welke VTH-taken gezamenlijk kunnen worden opgepakt en hoe we deskundigheid met elkaar kunnen delen. Mooie bijkomstigheid is dat het kan leiden tot meer efficiency, meer kwaliteit tegen minder kosten. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Inderdaad, niemand en daarom steunde de gehele raad ook deze motie.

De motie over motie tegenvaller in het sociale domein

Afgelopen maanden werden we als gemeente Son en Breugel overvallen door fors hogere uitgaven in de zorg of ook wel sociale domein geconfronteerd dan vooraf begroot was. We stevenen op een tekort van 1 miljoen Euro af. Heel veel geld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we als gemeenteraad willen begrijpen hoe dit enerzijds heeft kunnen gebeuren, maar ook hoe we hier meer controle op kunnen krijgen. Dat neemt niet weg, dat welke conclusies en aanbevelingen hier ook uit mogen komen, en daar lopen we als CDA niet op vooruit: onze inwoners moeten hoe dan ook de zorg krijgen waarop ze recht hebben.  

Commissie BZ Armoede

Geachte voorzitter, Commissie BZ  8-10-19

In de commissie vergadering van februari 2019 werd het onderwerp Stille Armoede bij ouderen door ons ingebracht. De wethouder werd gevraagd in beeld te brengen wat onze gemeente doet om deze ‘stille groep’ mensen te vinden, hoe groot de omvang van dit probleem is in Son en Breugel, hoe we kunnen faciliteren dat deze mensen gebruik maken van bestaande regelingen en toeslagen en hoe we kunnen voorkomen dat wijzigingen in leefsituaties ervoor zorgen dat deze ouderen opnieuw afglijden. Maw men op tijd hulp ontvangt. Geen makkelijke vraag, daar zijn we ons van bewust. 

In de commissie vergadering van april dit jaar brachten we iets anders in;  onze huidige nota armoedebeleid is opgesteld eind 2006, begin 2007. Dat is bijna 13 jaar geleden! Gezien de vele wijzigingen die er in het Sociaal Domein hebben plaatsgevonden de laatste jaren voldoet deze dan ook  niet meer aan de regels anno 2019.  Om die reden en hebben we in deze commissie vergadering gevraagd om een beeldvormende notitie Armoedebeleid op te laten stellen en deze ook toe te voegen aan de bestuurlijke planning. Dit zal leiden tot een betere inhoudelijke discussie over armoede, een bredere groep bereiken én de broodnodige betere afspraken vast laten leggen mbt het communiceren van de informatie naar de betreffende doelgroepen. 3.4 % arme personen in 2017 lijkt t.o.v. het landelijk gemiddelde een mooi %, maar in absolute zin praten we over 549 personen en dat zijn er echt te veel.

Fijn dus dat er nu een plan van aanpak ligt. Ik heb prettig contact met de betreffende ambtenaar gehad; wat mij betreft is dit belangrijke onderwerp goed opgepakt en ik heb vertrouwen in de aandacht die het krijgt en verdiend. 

Een aantal zaken vallen ons echter wel op. Daarnaast hebben we nog wat vragen.

 1. Het verzoek om een beeldvormende notitie was een aanvulling op het verzoek omtrent Stille armoede bij ouderen, geen vervanging. Nu zou je kunnen zeggen dat als je het onderwerp breder pakt, deze doelgroep vanzelf ook aan bod komt. De problematiek rondom deze doelgroep is echter zeer specifiek. Door uiteindelijk gebruik te maken van de monitor Sociaal Domein ga je niet zichtbaar krijgen of we onze doelstelling halen. Parameters gaan uit van wettelijke regelingen, niet van uitzonderingen. Deze groeiende groep, vaak 85+ ers, hebben in veel voorkomende gevallen ‘gewoon’ een AOW, maar leven toch in armoede door hoge woonlasten, door verhuizingen naar woonzorgcentra of aangepaste woningen in combinatie met allerlei extra kosten zoals maaltijdservice, waskosten en niet te vergeten medische kosten. In de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planburo staat het ook vermeld: Itt het algemene beeld; Boven de 80 jaar neemt het aandeel armen juist toe.  We zouden dus graag nogmaals specifiek aandacht vragen voor deze doelgroep die, zoals gezegd een andere benadering nodig heeft. Een en ander missen we nu in dit Plan van aanpak en zouden we graag benoemd zien in fase 2 en de daarop volgende fasen.

Daarnaast

2. Het is een prima uitgangspunt om er een interactief proces van te maken. We zouden wel graag in dit Plan van Aanpak zien wélke partijen, samen met de inwoners betrokken gaan worden. Enkel Clip wordt genoemd en we missen hier andere belangrijke partners zoals o.a. de Wijkteams, huisartsen, Seniorenraad, LEV groep en Adviesraad Sociaal Domein. Laatstgenoemde wordt pas in fase 6 genoemd; als er een advies aanvraag geplaatst gaat worden. We zouden dringend willen vragen om eerder genoemde partijen ook te vermelden in dit Plan van aanpak en vanaf het de onderzoeksfase te betrekken.

3. Punt 1.2 Doelgericht maar toch flexibel. Goed  dat er ruimte is om het jaarlijks uitvoeringsprogramma bij te stellen nav ervaringen. Deze dient dan wel, conform afspraak ook aan de commissie Burgerzaken voorgelegd te worden.

4. Het belevingsonderzoek gaat uit van het betrekken van alle inwoners of een steekproef. Uitgaande van het gegeven dat bijna 97% geen armoede ervaart, kan een steekproef nooit de juiste kwaliteit opleveren. Juist vanwege het feit dat er ook stille armoede bestaat is het van belang om meerdere partijen te betrekken om er uiteindelijk voor te zorgen dat de juiste mensen betrokken worden in het belevingsonderzoek. 

5. Betreffende de kosten. Het mag absoluut geen doel op zich zijn om op het budget te kunnen besparen. Er wordt een aanname gedaan dat de korte termijn investering op lange termijn rendeert. Waar is deze aanname op gebaseerd? Op gevoel of op cijfers? Op welke cijfers dan?

6. Wat betreft cijfers; heel erg prettig om voor het eerst iets aan cijfers terug te zien in de bijlage. Opvallend? Maaltijdkosten 213,70/ Verhuiskosten 170 euro/bewassingskosten 0,00 euro/internetkosten 24.473 euro ?? Het zijn allemaal getallen zonder duidelijk budget, zonder trend, zonder duidelijke doelgroep en bevestigen het vermoeden dat er werk aan de winkel is.  Er zal in de toekomst duidelijk vastgelegd en periodiek bijgehouden moeten worden wat we uitgeven en aan wie, omdat het een indicatie kan zijn voor hoe goed we de doelgroep bereiken en hoeveel men gebruik maakt van de beschikbare budgetten.

Daar wilde ik het bij laten..

Nogmaals, fijn dat dit onderwerp aandacht krijgt en behoudt. Goed dat er een Plan van aanpak ligt. We kijken uit naar de tussenrapportage.

pastedGraphic.png

Jeugd uitvoeringsplan

Reactie op jeugd uitvoeringsplan commissie BZ 8 oktober 2019

Geachte voorzitter,

Op 9 mei is door de gemeenteraad de nota Jeugdbeleid vastgesteld. In diezelfde vergadering is echter ook een motie aangenomen. De burgemeester heeft de motie genuanceerd door aan te geven dat het jeugdbeleid inhoudelijk besproken kon worden in de commissie vergadering en deze dan ook als zodanig te interpreteren. Concrete voorstellen en adviezen zouden meegenomen kunnen worden in het uitvoeringsplan.

In betreffende motie  werd o.a. Bij punt 2 het volgende gevraagd; 

Concrete acties te onderbouwen met argumenten die aangeven hoe en waarmee deze acties de situatie van jongeren verbeteren en hoe gemeten gaat worden of de acties ook inderdaad hebben geleid tot een verbetering (kwalitatief en kwantitatief);

Kijkende naar hetgeen nu voor ons ligt, is blijft wat ons betreft deze vraag nog steeds open staan. Er worden (muv de activiteiten van de LEV groep) weinig concrete acties genoemd. Er wordt niet gespecificeerd aangegeven waarom betreffende acties de situatie van jongeren verbeteren en er wordt  al helemaal niet aangegeven hoe gemeten gaat worden of de acties ook geleid hebben tot een verbetering. 

Een aantal voorbeelden waar we vragen over hebben, wanneer we de 4 focuspunten doorlopen

Focuspunt Jeugdparticipatie: 

Online jongerenpeiling. Dit programma loopt eind 2019 af en heeft een kleine 10.000 euro gekost. Wat is de exacte doelgroep? Hoeveel % van de doelgroep is bereikt? Wat waren de onderwerpen en wat is er gebeurd met de opgehaalde informatie?

Uitvoering nav jongerenpeiling. Er zou interesse zijn in meer evenementen voor 16+ jongeren en meer ontmoetingsmogelijkheden voor deze doelgroep (zie Focuspunt Algemene voorzieningen) Dit was in de commissie vergadering van 9 april ook al bekend. Het beoogd resultaat is nog steeds vaag. Wat is er in de afgelopen 6 maanden gebeurd betreffende deze behoeften? Zijn er al concrete acties opgezet en hoe gaan we meten dat deze ook resultaat hebben?

Focuspunt Algemene voorzieningen

Jongerenwerk. Waarom staat er geen periode gevuld bij de activiteiten van de LEV groep? Wanneer dit on-going activiteiten zijn dan is het prettig als deze ook als zodanig vernoemd worden. 

Er is of komt (dat is niet duidelijk) een digitaal informatie platform voor en door jongeren met als doel het ontwikkelen van vaardigheden/talenten. En als dit er al is, Wordt hier dan al gebruik van gemaakt? Wat zijn de resultaten? 

Er worden diverse activiteiten genoemd welke door de LEV groep worden uitgeoefend, maar er wordt nergens aangegeven hoe gemeten wordt wat de resultaten tot nu toe zijn. Hoe weten we of men met de juiste zaken bezig is?

Er wordt gewerkt aan een Jongeren informatie punt in Breugel. Het verbaasde ons zeer; Individuele gesprekken met jongeren tijdens kantooruren??? Op basis van welke informatie is deze actie uitgezet? Is hier behoefte aan bij de jongeren zelf? Hoe gaat het resultaat hiervan gemeten worden temeer aangezien het budget hiervoor valt binnen het uitvoeringsbudget Jeugdbeleid.

Over dat budget gesproken; 

Los van de online jongerenpeiling waar 9.800 euro separaat voor is uitgetrokken, is er voor het jaar 2019 een uitvoeringsbudget ad 5000 euro. Waaraan wordt dit uitgegeven? In de jaren 2020 en verder is een budget vastgesteld ad 10.000 euro. In dit uitvoeringsprogramma wordt niet duidelijk hoe dit budget verdeeld gaat worden.

Terugkomend op de motie en meteen ook het laatste focuspunt

Samenwerking en verbinding

In de aangenomen motie bij punt 3 wordt het volgende gevraagd:

“verenigingen met jeugdleden in een jaarlijks overleg met de gemeente te laten aangeven welk beleid zij hebben ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag in hun vereniging”

In het uitvoeringsplan wordt aangegeven dat men wil investeren in het versterken van de maatschappelijke taak van de verenigingen in Son en Breugel en daar een budget ad 20.000 euro aan wil koppelen. Dat is een mooi en goed streven. Maar het is niet concreet genoeg als het gaat om het onderwerp wat we via de motie hebben aangedragen: ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

We zouden nogmaals willen benadrukken dat er mooie voorbeelden zijn om dit belangrijke beleid bij verenigingen te borgen. Zoals in Meierijstad; waar verenigingen die niet mee willen gaan in het plan van aanpak van de gemeente, zelfs het risico lopen de gemeente subsidie geheel of gedeeltelijk kwijt te raken. De gemeente houdt steekproeven om te kijken of de clubs zich aan de afspraken houden. We verzoeken nogmaals om dit onderwerp separaat op te nemen in dit uitvoeringsplan.

Tot zover onze inbreng voorzitter.

CDA bezoekt afvalbedrijf Baetsen in Son

 ‘s-Hertogenbosch, 3 oktober 2019 

Het CDA brengt op vrijdag 4 oktober a.s. een werkbezoek aan afvalverwerker Baetsen Recycling in Son. Aan dit werkbezoek nemen zowel provinciale als lokale CDA-politici uit Son en Breugel en Veldhoven deel. 

Aanleiding voor het werkbezoek zijn de vragen over afvalbranden die het CDA afgelopen zomer stelde aan het provinciebestuur. Het CDA wilde toen o.a. weten welke maatregelen afvalbedrijven nemen om de kans op brand te verkleinen en wat de status is van de acties uit het Actieplan Afvalbranden van de provincie. Ook vroeg de partij zich af hoe wenselijk het is dat afvalbedrijven zijn gevestigd dicht bij woongebieden, gelet op de (gezondheids)risico’s bij bijv. het uitbreken van brand. 

Statenlid Coen Hendriks (CDA): “Als CDA maken we ons zorgen over afvalbranden en de impact daarvan op de omgeving, zoals rook- en stankoverlast. We hebben hierover vragen gesteld aan de provincie, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening aan en het toezicht op afvalbedrijven. Uit de antwoorden bleek dat Brabantse afvalbedrijven goede stappen zetten op het gebied van brandpreventie, waarover we ons tijdens het werkbezoek aan Baetsen graag laten informeren. Ook zijn we benieuwd hoe de overheid hierbij kan helpen en welke zaken er op industrieterrein Ekkersrijt, waar Baetsen is gevestigd, nog meer spelen die gemeente en provincie zouden moeten oppakken.” 

De volledige reeks vragen van het CDA over afvalbranden in Brabant, met de antwoorden van de provincie, is hier te vinden: https://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2019/09/Antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-afvalbranden.pdf. 

Het werkbezoek aan Baetsen Recycling start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Geslaagd Politiek café CDA .

CDA-ers uit Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel kwamen op 25 september in de Zwaan bijeen voor een ontmoeting met Marianne van der Sloot , gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, en Coen Hendriks, lid van de provinciale staten. Het werd een geanimeerde discussie, waarbij een groot aantal actuele onderwerpen aan de orde kwamen. Het stikstof probleem, het klimaat, de mobiliteit, openbaar vervoer, de jeugdzorg, de veiligheid en de drugshandel. Het kwam allemaal voorbij. 

Het werd ook duidelijk hoezeer het werkterrein van provincie en gemeente op elkaar aansluiten en hoe nodig het is dat de politieke gedachten daarover met elkaar uitgewisseld worden. Deze avond leverde daarvoor een goede bijdrage. Voor herhaling vatbaar. 

Hans Werner, CDA Son en Breugel