Commissie BZ Armoede

Geachte voorzitter, Commissie BZ  8-10-19

In de commissie vergadering van februari 2019 werd het onderwerp Stille Armoede bij ouderen door ons ingebracht. De wethouder werd gevraagd in beeld te brengen wat onze gemeente doet om deze ‘stille groep’ mensen te vinden, hoe groot de omvang van dit probleem is in Son en Breugel, hoe we kunnen faciliteren dat deze mensen gebruik maken van bestaande regelingen en toeslagen en hoe we kunnen voorkomen dat wijzigingen in leefsituaties ervoor zorgen dat deze ouderen opnieuw afglijden. Maw men op tijd hulp ontvangt. Geen makkelijke vraag, daar zijn we ons van bewust. 

In de commissie vergadering van april dit jaar brachten we iets anders in;  onze huidige nota armoedebeleid is opgesteld eind 2006, begin 2007. Dat is bijna 13 jaar geleden! Gezien de vele wijzigingen die er in het Sociaal Domein hebben plaatsgevonden de laatste jaren voldoet deze dan ook  niet meer aan de regels anno 2019.  Om die reden en hebben we in deze commissie vergadering gevraagd om een beeldvormende notitie Armoedebeleid op te laten stellen en deze ook toe te voegen aan de bestuurlijke planning. Dit zal leiden tot een betere inhoudelijke discussie over armoede, een bredere groep bereiken én de broodnodige betere afspraken vast laten leggen mbt het communiceren van de informatie naar de betreffende doelgroepen. 3.4 % arme personen in 2017 lijkt t.o.v. het landelijk gemiddelde een mooi %, maar in absolute zin praten we over 549 personen en dat zijn er echt te veel.

Fijn dus dat er nu een plan van aanpak ligt. Ik heb prettig contact met de betreffende ambtenaar gehad; wat mij betreft is dit belangrijke onderwerp goed opgepakt en ik heb vertrouwen in de aandacht die het krijgt en verdiend. 

Een aantal zaken vallen ons echter wel op. Daarnaast hebben we nog wat vragen.

 1. Het verzoek om een beeldvormende notitie was een aanvulling op het verzoek omtrent Stille armoede bij ouderen, geen vervanging. Nu zou je kunnen zeggen dat als je het onderwerp breder pakt, deze doelgroep vanzelf ook aan bod komt. De problematiek rondom deze doelgroep is echter zeer specifiek. Door uiteindelijk gebruik te maken van de monitor Sociaal Domein ga je niet zichtbaar krijgen of we onze doelstelling halen. Parameters gaan uit van wettelijke regelingen, niet van uitzonderingen. Deze groeiende groep, vaak 85+ ers, hebben in veel voorkomende gevallen ‘gewoon’ een AOW, maar leven toch in armoede door hoge woonlasten, door verhuizingen naar woonzorgcentra of aangepaste woningen in combinatie met allerlei extra kosten zoals maaltijdservice, waskosten en niet te vergeten medische kosten. In de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planburo staat het ook vermeld: Itt het algemene beeld; Boven de 80 jaar neemt het aandeel armen juist toe.  We zouden dus graag nogmaals specifiek aandacht vragen voor deze doelgroep die, zoals gezegd een andere benadering nodig heeft. Een en ander missen we nu in dit Plan van aanpak en zouden we graag benoemd zien in fase 2 en de daarop volgende fasen.

Daarnaast

2. Het is een prima uitgangspunt om er een interactief proces van te maken. We zouden wel graag in dit Plan van Aanpak zien wélke partijen, samen met de inwoners betrokken gaan worden. Enkel Clip wordt genoemd en we missen hier andere belangrijke partners zoals o.a. de Wijkteams, huisartsen, Seniorenraad, LEV groep en Adviesraad Sociaal Domein. Laatstgenoemde wordt pas in fase 6 genoemd; als er een advies aanvraag geplaatst gaat worden. We zouden dringend willen vragen om eerder genoemde partijen ook te vermelden in dit Plan van aanpak en vanaf het de onderzoeksfase te betrekken.

3. Punt 1.2 Doelgericht maar toch flexibel. Goed  dat er ruimte is om het jaarlijks uitvoeringsprogramma bij te stellen nav ervaringen. Deze dient dan wel, conform afspraak ook aan de commissie Burgerzaken voorgelegd te worden.

4. Het belevingsonderzoek gaat uit van het betrekken van alle inwoners of een steekproef. Uitgaande van het gegeven dat bijna 97% geen armoede ervaart, kan een steekproef nooit de juiste kwaliteit opleveren. Juist vanwege het feit dat er ook stille armoede bestaat is het van belang om meerdere partijen te betrekken om er uiteindelijk voor te zorgen dat de juiste mensen betrokken worden in het belevingsonderzoek. 

5. Betreffende de kosten. Het mag absoluut geen doel op zich zijn om op het budget te kunnen besparen. Er wordt een aanname gedaan dat de korte termijn investering op lange termijn rendeert. Waar is deze aanname op gebaseerd? Op gevoel of op cijfers? Op welke cijfers dan?

6. Wat betreft cijfers; heel erg prettig om voor het eerst iets aan cijfers terug te zien in de bijlage. Opvallend? Maaltijdkosten 213,70/ Verhuiskosten 170 euro/bewassingskosten 0,00 euro/internetkosten 24.473 euro ?? Het zijn allemaal getallen zonder duidelijk budget, zonder trend, zonder duidelijke doelgroep en bevestigen het vermoeden dat er werk aan de winkel is.  Er zal in de toekomst duidelijk vastgelegd en periodiek bijgehouden moeten worden wat we uitgeven en aan wie, omdat het een indicatie kan zijn voor hoe goed we de doelgroep bereiken en hoeveel men gebruik maakt van de beschikbare budgetten.

Daar wilde ik het bij laten..

Nogmaals, fijn dat dit onderwerp aandacht krijgt en behoudt. Goed dat er een Plan van aanpak ligt. We kijken uit naar de tussenrapportage.

pastedGraphic.png

Jeugd uitvoeringsplan

Reactie op jeugd uitvoeringsplan commissie BZ 8 oktober 2019

Geachte voorzitter,

Op 9 mei is door de gemeenteraad de nota Jeugdbeleid vastgesteld. In diezelfde vergadering is echter ook een motie aangenomen. De burgemeester heeft de motie genuanceerd door aan te geven dat het jeugdbeleid inhoudelijk besproken kon worden in de commissie vergadering en deze dan ook als zodanig te interpreteren. Concrete voorstellen en adviezen zouden meegenomen kunnen worden in het uitvoeringsplan.

In betreffende motie  werd o.a. Bij punt 2 het volgende gevraagd; 

Concrete acties te onderbouwen met argumenten die aangeven hoe en waarmee deze acties de situatie van jongeren verbeteren en hoe gemeten gaat worden of de acties ook inderdaad hebben geleid tot een verbetering (kwalitatief en kwantitatief);

Kijkende naar hetgeen nu voor ons ligt, is blijft wat ons betreft deze vraag nog steeds open staan. Er worden (muv de activiteiten van de LEV groep) weinig concrete acties genoemd. Er wordt niet gespecificeerd aangegeven waarom betreffende acties de situatie van jongeren verbeteren en er wordt  al helemaal niet aangegeven hoe gemeten gaat worden of de acties ook geleid hebben tot een verbetering. 

Een aantal voorbeelden waar we vragen over hebben, wanneer we de 4 focuspunten doorlopen

Focuspunt Jeugdparticipatie: 

Online jongerenpeiling. Dit programma loopt eind 2019 af en heeft een kleine 10.000 euro gekost. Wat is de exacte doelgroep? Hoeveel % van de doelgroep is bereikt? Wat waren de onderwerpen en wat is er gebeurd met de opgehaalde informatie?

Uitvoering nav jongerenpeiling. Er zou interesse zijn in meer evenementen voor 16+ jongeren en meer ontmoetingsmogelijkheden voor deze doelgroep (zie Focuspunt Algemene voorzieningen) Dit was in de commissie vergadering van 9 april ook al bekend. Het beoogd resultaat is nog steeds vaag. Wat is er in de afgelopen 6 maanden gebeurd betreffende deze behoeften? Zijn er al concrete acties opgezet en hoe gaan we meten dat deze ook resultaat hebben?

Focuspunt Algemene voorzieningen

Jongerenwerk. Waarom staat er geen periode gevuld bij de activiteiten van de LEV groep? Wanneer dit on-going activiteiten zijn dan is het prettig als deze ook als zodanig vernoemd worden. 

Er is of komt (dat is niet duidelijk) een digitaal informatie platform voor en door jongeren met als doel het ontwikkelen van vaardigheden/talenten. En als dit er al is, Wordt hier dan al gebruik van gemaakt? Wat zijn de resultaten? 

Er worden diverse activiteiten genoemd welke door de LEV groep worden uitgeoefend, maar er wordt nergens aangegeven hoe gemeten wordt wat de resultaten tot nu toe zijn. Hoe weten we of men met de juiste zaken bezig is?

Er wordt gewerkt aan een Jongeren informatie punt in Breugel. Het verbaasde ons zeer; Individuele gesprekken met jongeren tijdens kantooruren??? Op basis van welke informatie is deze actie uitgezet? Is hier behoefte aan bij de jongeren zelf? Hoe gaat het resultaat hiervan gemeten worden temeer aangezien het budget hiervoor valt binnen het uitvoeringsbudget Jeugdbeleid.

Over dat budget gesproken; 

Los van de online jongerenpeiling waar 9.800 euro separaat voor is uitgetrokken, is er voor het jaar 2019 een uitvoeringsbudget ad 5000 euro. Waaraan wordt dit uitgegeven? In de jaren 2020 en verder is een budget vastgesteld ad 10.000 euro. In dit uitvoeringsprogramma wordt niet duidelijk hoe dit budget verdeeld gaat worden.

Terugkomend op de motie en meteen ook het laatste focuspunt

Samenwerking en verbinding

In de aangenomen motie bij punt 3 wordt het volgende gevraagd:

“verenigingen met jeugdleden in een jaarlijks overleg met de gemeente te laten aangeven welk beleid zij hebben ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag in hun vereniging”

In het uitvoeringsplan wordt aangegeven dat men wil investeren in het versterken van de maatschappelijke taak van de verenigingen in Son en Breugel en daar een budget ad 20.000 euro aan wil koppelen. Dat is een mooi en goed streven. Maar het is niet concreet genoeg als het gaat om het onderwerp wat we via de motie hebben aangedragen: ten aanzien van ongepast/grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

We zouden nogmaals willen benadrukken dat er mooie voorbeelden zijn om dit belangrijke beleid bij verenigingen te borgen. Zoals in Meierijstad; waar verenigingen die niet mee willen gaan in het plan van aanpak van de gemeente, zelfs het risico lopen de gemeente subsidie geheel of gedeeltelijk kwijt te raken. De gemeente houdt steekproeven om te kijken of de clubs zich aan de afspraken houden. We verzoeken nogmaals om dit onderwerp separaat op te nemen in dit uitvoeringsplan.

Tot zover onze inbreng voorzitter.

CDA bezoekt afvalbedrijf Baetsen in Son

 ‘s-Hertogenbosch, 3 oktober 2019 

Het CDA brengt op vrijdag 4 oktober a.s. een werkbezoek aan afvalverwerker Baetsen Recycling in Son. Aan dit werkbezoek nemen zowel provinciale als lokale CDA-politici uit Son en Breugel en Veldhoven deel. 

Aanleiding voor het werkbezoek zijn de vragen over afvalbranden die het CDA afgelopen zomer stelde aan het provinciebestuur. Het CDA wilde toen o.a. weten welke maatregelen afvalbedrijven nemen om de kans op brand te verkleinen en wat de status is van de acties uit het Actieplan Afvalbranden van de provincie. Ook vroeg de partij zich af hoe wenselijk het is dat afvalbedrijven zijn gevestigd dicht bij woongebieden, gelet op de (gezondheids)risico’s bij bijv. het uitbreken van brand. 

Statenlid Coen Hendriks (CDA): “Als CDA maken we ons zorgen over afvalbranden en de impact daarvan op de omgeving, zoals rook- en stankoverlast. We hebben hierover vragen gesteld aan de provincie, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening aan en het toezicht op afvalbedrijven. Uit de antwoorden bleek dat Brabantse afvalbedrijven goede stappen zetten op het gebied van brandpreventie, waarover we ons tijdens het werkbezoek aan Baetsen graag laten informeren. Ook zijn we benieuwd hoe de overheid hierbij kan helpen en welke zaken er op industrieterrein Ekkersrijt, waar Baetsen is gevestigd, nog meer spelen die gemeente en provincie zouden moeten oppakken.” 

De volledige reeks vragen van het CDA over afvalbranden in Brabant, met de antwoorden van de provincie, is hier te vinden: https://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2019/09/Antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-afvalbranden.pdf. 

Het werkbezoek aan Baetsen Recycling start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Geslaagd Politiek café CDA .

CDA-ers uit Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel kwamen op 25 september in de Zwaan bijeen voor een ontmoeting met Marianne van der Sloot , gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, en Coen Hendriks, lid van de provinciale staten. Het werd een geanimeerde discussie, waarbij een groot aantal actuele onderwerpen aan de orde kwamen. Het stikstof probleem, het klimaat, de mobiliteit, openbaar vervoer, de jeugdzorg, de veiligheid en de drugshandel. Het kwam allemaal voorbij. 

Het werd ook duidelijk hoezeer het werkterrein van provincie en gemeente op elkaar aansluiten en hoe nodig het is dat de politieke gedachten daarover met elkaar uitgewisseld worden. Deze avond leverde daarvoor een goede bijdrage. Voor herhaling vatbaar. 

Hans Werner, CDA Son en Breugel

Veiligere kruispunten zijn een stap dichterbij

De voltallige gemeenteraad heeft op 4 juli jl. een motie van het CDA aangenomen met het doel om alle kruispunten binnen de gemeente veiliger te maken. De redenen zijn overduidelijk. In ons dorp zijn meerdere kruisingen die geen zuivere of direct herkenbaar middelpunt hebben of door de weggebruiker niet meteen als zodanig herkend worden. Dit zorgt voor onveiligheid. Wat weten we over de relatie tussen veiligheid en ongevallen op kruispunten? 

Er is een sterk verband tussen snelheid enerzijds en de kans op een ongeval en letselernst anderzijds. We weten dat het ontwerp van de kruisingen van wegen sterk bijdraagt aan de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid. Een herkenbare vormgeving van wegen draagt bij aan de verkeers- en wegduidelijkheid. En tot slot: van de geregistreerde verkeersslachtoffers (doden en ernstig verkeersgewonden) valt 44 procent op een kruispunt. Bijna driekwart daarvan vindt plaats binnen de bebouwde kom (SWOV.nl).

Het college kan gebruik maken van aanbevelingen die zijn vastgelegd in verkeersonderzoeken van de ASVV (CROW, 2012). We verwachten concrete maatregelen in het kader van de fietsvisie die momenteel ontwikkeld wordt. De fietser krijgt van het CDA voorrang. 

Fractie CDA, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

Kadernota CDA

Het college heeft in de voorbereidingen naar de bespreking van de kadernota aangegeven duidelijk te zijn over prioriteitstellingen. Wat het CDA betreft zijn deze prioriteiten duidelijk. We hebben deze immers in het coalitieakkoord samen met onze coalitiepartners bepaald en deze zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting van afgelopen jaar. Hier staat het CDA nog steeds vierkant achter. 

En hier maken we ook grote stappen in, laat ik enkele voorbeelden noemen: 

 • Het vorige college zag zijn plannen stranden voor de realisatie van een dorpshuis omdat er geen steun vanuit de bevolking was. Nu, nadat alle onderzoeken zijn afgerond, is er een concrete tijdslijn om het dorpshuis in 2021 te realiseren. Er is gekozen voor een aanpak die ervoor gaat zorgen dat we inwoners betrekken, naar ook resultaat gaan bereiken binnen deze tijdstermijn. 
 • Het onderhoud van fiets- en voetpaden is versneld opgepakt. Daarnaast kunnen we binnenkort een fietsvisie tegemoet zien. En na jaren praten over een verlicht fietspad langs de Eindhovense weg, komt die er dan nu eindelijk. 
 • We hebben een degelijk proces doorlopen om de ontwikkellocaties in kaart te brengen en te bepalen wat de randvoorwaarden zijn om deze in te vullen. Hierbij is een veel sterkere nadruk dan in het verleden op sociale huur en koopwoningen gelegd (wij vragen hier met nadruk om te zorgen dat deze woningen ook beschikbaar blijven voor het sociale segment). We bouwen voor iedereen! 
 • Er zijn langjarige afspraken over het behoud van het zwembad gemaakt. 
 • De aanbouw van het gemeentehuis is gerealiseerd en de renovatie van het gemeentehuis is vastgesteld. Hierbij hebben we besloten de balies voor de burgers tijdens de renovatie hier in Son en Breugel te houden. 
 • We zijn gestart met de bestuurlijke vernieuwing (burger participatie). Een vervolgvoorstel hiervoor kunnen we binnenkort in de raad bespreken. Maar ook in de tussentijd hebben we laten zien dat burgerparticipatie een onlosmakelijk onderdeel is geworden in gemeentelijke projecten. Denk aan de renovatie van de sloot in de Gentiaan, de visie voor de Eindhovenseweg, de plannen voor de Nieuwe Vloed en het overleg met het schoolbestuur van Platoo voor de gewenste locatie voor de nieuwbouw van de Krommen Hoek en de Regenboog. En de buurttuin waarmee we gestart zijn. Kort gezegd: burgerparticipatie werkt. 
 • Breugel Bruist is weer opgestart. Niet een groot alomvattend project wat uiteindelijk nergens toe leidt, maar een plan waar we gefaseerd werken, zodat we op korte termijn al zaken kunnen realiseren. 
 • Een degelijk en gedragen nieuw subsidieplan waarbjj verenigingen zijn betrokken geweest, om te komen tot een betere verdeling van de subsidiegelden. 
 • De ontsluiting van Ekkersrijt Oost staat prominent op de bereikbaarheidsagenda van het MRE. 
 • Op duurzaamheid hebben we stappen gemaakt met ons unieke afkoppelbeleid. Een beleid dat niet alleen duurzaam, maar zeker ook positief uitwerkt op de rioolbelastingen die we op termijn moeten betalen. 
 • De oh zo belangrijke, gemeentelijke organisatie heeft zich enerzijds uitgesproken over welke organisatie ze wil zijn, maar is ook heel dapper en transparant geweest over de problemen waar ze momenteel mee te kampen hebben. Problemen die ontstaan zijn in de afgelopen jaren. Problemen waar wij vanuit het CDA al jaren op hebben gewezen. Enerzijds wat betreft de beschikbare capaciteit, maar ook de financiering. Jarenlang zijn de gemeentelijke belastingen laag gehouden (te laag gehouden) en hebben we ingeteerd op onze reserves (riool, afval, grondwaardering enz.). Dat wij nu in deze situatie zitten, verrast ons niet. En zou niemand van de raad mogen verrassen. En het getuigt dan ook van moed van dit college om niet weg te lopen van de problemen, maar ze transparant te maken en de bal op te pakken. Om met een plan te komen hoe we deze situatie kunnen oplossen. 

In de kadernota die nu voorligt wordt aangegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van de meerjarenbegroting. Wat opvalt is dat het jarenlang niet op peil houden van de inkomsten nu leidt tot een tekort. We zullen dan ook keuzes moeten maken in wat we zeker wel en mogelijk niet of later moeten doen. En dit zullen we samen moeten doen. We zijn samen verantwoordelijk en we moeten als Raad ook samen kleur bekennen. Wat willen we niet?! Op dezelfde wijze doorgaan, alles tegelijk oppakken, om de 4 jaar dossiers terug laten komen omdat we het toch anders willen, het gemeentelijk apparaat overladen met vragen. Het leidt tot een niet optimale situatie. Dit zullen we moeten veranderen. 

Voor een goede financiële situatie moet er voldoende werkgelegenheid zijn, hiervoor steunen wij de realisatie van de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn, vandaar dat wij streven naar de realisatie van extra woningen in Son en Breugel, echter met behoud van het groene karakter. Voor de inwoners moeten goede voorzieningen zijn (zoals scholen, winkels, openbaar vervoer en moeten we de beschikking hebben over een bloeiend verenigingsleven (investeren in de centra, subsidie voor verenigingen, de realisatie van het dorpshuis). Moeten bewoners zich veilig voelen (buurtpreventie, veiligheid fietsers en voetgangers). Dit alles moet leiden tot een sociale cohesie waarin ook degene mee kunnen die het wat betreft gezondheid en/of financiën minder hebben., waarbij we speciale aandacht vragen voor stille armoede bij ouderen 

Dan kijkend naar de programma’s: 

Er wordt al hard gewerkt aan het verbeteren van Burgerparticipatie en het onderzoeken wat voor Raad we willen zijn met elkaar. Hoe we burgers nog beter kunnen bereiken en naar ze kunnen luisteren 

We zijn een jaar aan de slag en hebben al mooie concrete voorbeelden, maar wat ons betreft moeten we hier nog sterker op inzetten. Daarnaast moeten we aandacht hebben voor ons taalgebruik en ervoor zorgen dat de stukken die we bespreken, leesbaar en begrijpelijk zijn voor onze inwoners. . 

Verkeer en vervoer 

Aandacht voor veiligheid fietsers en voetgangers en de ontsluiting Ekkersrijt oost heeft voor het CDA prioriteit. Zoals ook al eerder aangegeven streeft het CDA naar separate aaneengesloten fietsroutes door het gehele dorp, doorlopende fietspaden van oost naar west en van noord naar zuid. Bijzonder blij zijn we dan ook met de plannen omtrent de Eindhovenseweg. Maar we vinden ook dat kruispunten veiliger moeten en hiervoor hebben we een motie opgesteld. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie 

Groen moet behouden blijven. We zien echter ook dat voor het goed onderhouden van het buurtgroen meer zorg nodig is of naar een ander beleid gezocht moet worden. Wat ons betreft moet de buurttuin ruime opvolging krijgen en we nodigen dan ook alle burgers uit om met plannen te komen waar buren dat gezamenlijk zouden willen oppakken. Ook moeten Wijkteams extra aandacht geven aan de overlast van onkruid op voet- en fietspaden. 

Milieu en duurzaamheid 

Vanuit de centrale overheid en vanuit het klimaatakkoord van Parijs zijn er zware doelstellingen bij ons neergelegd. Wij moeten dit als Son en Breugel goed oppakken. Het installeren van zonnecellen op de daken moet verder gestimuleerd worden, net als het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. Echter moet voor dit laatste wel zsm een nieuw gemeentelijk rioleringsplan worden aangenomen waarin de nieuwe visie en strategie ook is uitgewerkt en welke we zeer actief moeten blijven promoten bij onze inwoners Het huidige GRP komt hiermee niet overeen. 

Wat betreft zonne-energie: moeten we uitzoeken hoe daken op het industrieterrein en buitengebied intensief gebruikt kunnen voor het plaatsen van zonnecellen, ook voor inwoners die daar op hun eigen dak geen mogelijkheid toe hebben. Het CDA is geen voorstander van het omzetten van goede landbouwgrond in zonnepaneel weiden. Waar we ook bijzonder aandacht aan moeten geven is dat het Klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar is voor iedere burger. Geen dure proefballonnen. 

Ruimtelijke inrichting 

Breugel Bruist gaan we stap voor stap aanpakken. Te grote plannen hebben in het verleden geleid tot niets. Kostbare uren van ambtenaren zijn verdwenen zonder dat dit ook maar iets heeft opgeleverd. Wat ons betreft beginnen we met de Boerderij. Wat betreft het Dorpshuis, laten we door gaan op de ingeslagen weg. We zijn blij met de oproep van het college om de burgers te betrekken bij de omgevingswet. En last but not least, we hebben goede werksessies gehad met alle partijen mbt de ontwikkellocaties, het is nu tijd voor de vogende stap. We 

moeten we ons woningbouwprogramma voor de komende jaren vaststellen, zodat we snel met de realisatie van nieuwe woningen in Son en Breugel kunnen starten. 

Bestuurlijke Toekomst 

Als CDA blijven we ons inzetten voor een zelfstandig Son en Breugel met als motto: lokaal als het kan en regionaal als het moet. Het platform SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) kan ons hierbij ondersteunen om Son en Breugel bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Samen kunnen we voor geschikte verkeersstromen zorgen om Son en Breugel bereikbaar én leefbaar te houden. Samen kunnen we sociale voorzieningen aanbieden en maatwerk blijven leveren. Soms ook buiten onze eigen gemeente. Wat betreft het CDA behoeven wij de discussie over de bestuurlijke toekomst niet over te doen. We hebben hier recentelijk in de gemeenteraad een standpunt over ingenomen en dat steunen wij nog steeds. 

Afsluitend drie samenvattende opmerkingen: 

1. het idee dat zelfstandigheid duur is, is een voorstelling van zaken die niet klopt. Iedereen kan zien dat een fusie met één van de randgemeenten Best, Nuenen of Eindhoven leidt tot hogere lasten voor onze inwoners. Onze inwoners kennen een van de laagste lasten uit de hele regio! Maar we moeten wel kostendekkend werken. Afvalheffing, rioolzuivering en sociale voorzieningen zoals jeugdzorg zijn niet gratis. Het is normaal en verstandig dat hiervoor het bedrag wordt betaald dat ervoor nodig is. 

2. Dat brengt ons op het tweede punt. Een gemeente besturen laat zich vergelijken met een huurhuis intrekken. Je begint niet met nieuwbouw. Er is al gewoond en geleefd in het huurhuis. Dat betekent dat er soms schades zijn toegebracht. Deze coalitie neemt die schades over van de vorige coalitie en repareert waar dat nodig is. Om de basis op orde te brengen. 

3. Wat ons betreft hoeft de Kadernota niet meer gepresenteerd te worden. we hebben een meerjarenbegroting voor de langere termijn en de structurele inkomsten en uitgaven. Die meerjarenbegroting is ook gebaseerd op het collegeprogramma. Daarnaast hebben we de begroting per jaar. Hierin wordt de meerjarenbegroting uitgewerkt. We willen graag een overzicht zien van eventuele tegenvallers en meevallers en de financiële ruimte die dit oplevert. Laat vervolgens ons als raad discussiëren hoe we die ruimte gaan benutten. Dat scheelt de raad vele uren leeswerk en de ambtenaren vele uren schrijfwerk.

Hemelwater

Bron: Gemeente Son en Breugel Regen- en afvalwater scheiden met subsidie

Wateroverlast voorkomen?

Door de klimaatverandering komen er meer extreme regenbuien met meer neerslag. De rioolbuizen kunnen deze extreme waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt en de regen op uw tuinverharding, loopt via de regenpijp of via een kolk nu naar de riolering. Dit is schoon water en hoort niet thuis in het riool.  

We gaan de capaciteit én de kwaliteit van het rioolsysteem duurzaam verbeteren. Om wateroverlast te voorkomen wordt op een aantal locaties het riool verzwaard.  Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het onderbreken van de afvoer van schoon water naar het (vuilwater)riool. Door het afkoppelen ontlasten we het riool en voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties. Enerzijds door het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater, anderzijds door regenwater van daken helemaal niet via het riool af te voeren.

Hoe koppel ik af?

 • ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
 • Gebruik infiltratiekratten of een regenton. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
 • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een verlaging in de grond, waarbij eventueel wat grind op de bodem wordt gelegd. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.
 • Gebruik een wadi: dit is een verlaging in de tuin waar het regenwater met extreme buien kan worden geborgen waarnaar het vervolgens kan infiltreren naar de ondergrond.
 • Een groen vegetatiedak heeft een positieve invloed op de piekafvoeren van de riolering.

Meer informatie vinden over afkoppelen via u onder andere op de website van Duurzaam thuis.

Meer informatie:

https://www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_44076/product/subsidie-afkoppelen-regenwater_889.html

https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/wij-doen-het-groen/afvalwater-scheiden

Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!

De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit en dat was hard nodig! 

De oude subsidieverordening is in 2005 opgesteld en was aan herziening toe. Het werd steeds onduidelijker welke aanvrager welk bedrag kreeg en waarom. Door allerlei individuele aanpassingen was het niet meer transparant en was het ook steeds lastiger te controleren of een vereniging kreeg waar die recht op had. Daarom dus een nieuwe subsidieverordening. 

Het CDA is van meet af aan voorstander geweest van een betere verdeling van de subsidiegelden. De zaalsportverenigingen verkeerden zonder uitzondering in moeilijke omstandigheden. Ons eigen CDA-onderzoek (oktober 2018), gaf een verontrustende uitkomst. De contributie dreigde onbetaalbaar hoog te worden, zaalhuur die maar voor een klein deel vergoed werd, nauwelijks reserves om tegenslagen op te vangen, aantal jeugdleden dat terugliep en besturen die met de handen in het haar zaten. 

In onze gemeentegids wordt in de inleiding gesproken over ‘de rijkheid van sporten’ die wordt aangeboden. Juist de vele, kleine verenigingen zorgen voor dit rijke aanbod van sport, cultuur en sociale zorg. Voor deze kleine verenigingen hebben we ons extra ingezet. En met succes. De subsidiepot wordt beter verdeeld door een andere en eenvoudigere grondslag. Voortaan krijgen niet alleen jeugdleden, maar alle leden een vergoeding. Gunstig als je veel seniorleden hebt. Verder wordt zaalhuur voor een groter deel gecompenseerd. Hiermee wordt sport en cultuur in brede zin ondersteund en betaalbaar gehouden. Iedereen ins ons dorp moet kunnen deelnemen.

De einduitkomst is dat het nieuwe beleid net wat meer kost dan de oude regeling, nl, zo’n 40 duizend euro(10%). Een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan een overgangsregeling die in 2023 stopt. Deze overgangsregeling zorgt ervoor dat verenigingen die erop achteruit gaan niet meteen grote bedragen gaan missen. Ze krijgen drie jaar lang steeds iets minder tot het nieuwe bedrag is bereikt. 

Wat dit nieuwe subsidiebeleid bijzonder maakt, is de intensieve wijze waarop alle betrokkenen hebben meegedacht. Alle verenigingen hebben tijdens twee inspraakavonden hun zegje kunnen doen. Tijdens het proces zijn ze op de hoogte gehouden en dat blijft ook nog even zo. Met de verenigingen die er wat op achteruitgaan, zijn gesprekken gevoerd om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit werd zeer gewaardeerd. Wat het geheel nog extra bijzonder maakt, is de soepele samenwerking tussen alle raadsfracties. Een raadsbrede werkgroep heeft gezamenlijk nieuw subsidiebeleid ontwikkeld en als initiatiefvoorstel ingediend bij het college. Deze samenwerking smaakt naar meer. Wij bedanken alle fracties voor hun constructieve opstelling. 

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

Niet naar Nuenen! Dienstenbalies gemeentehuis moeten hier in Son blijven

CDA Son en Breugel wil de dienstenbalies in de gemeente houden en niet verplaatsen naar Nuenen. De balies worden ca 10.000 keer per jaar bezocht!

U heeft vast al gezien of gelezen dat de ambtenaren na jarenlang werken in tochtige, gehorige en krappe werkruimten voortaan voor u werken in een moderne nieuwbouw. Het ziet er prachtig uit en de flexplekken zijn licht en ruim. Zo hoort het ook. Nu is de tweede fase, de renovatie van het gemeentehuis aan de beurt. Het gemeentehuis wordt compleet gestript en gemoderniseerd. Die tweede fase gaat anderhalf jaar duren en start na de zomervakantie. In deze fase gaan de burgemeester en de wethouders (college) met hun ondersteunende ambtenaren verhuizen naar een tijdelijk onderkomen. Het college gaat tijdelijk naar de oude Vijverberg basisschool. De raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden waarschijnlijk gehouden op diverse locaties in ons dorp. 

De dienstenbalies vormen echter een grotere uitdaging. Daar worden waardepapieren en reisdocumenten uitgegeven en die moeten volgens wettelijke voorschriften worden bewaard. Dat vraagt om een strakke procesbeheersing én een kluis. Iets wat in Nuenen al wel aanwezig is en daarom die variant verklaart. Er is nog een derde variant: verhuizen naar de Plint, onder de net opgeleverde nieuwbouw van de ambtenaren dus. 

De Plint valt af want dat is de duurste variant. De variant Nuenen valt voor ons ook af. De verhuizing naar Nuenen is voor de gemeente de goedkoopste optie, maar voor u de duurste optie. U moet immers extra reizen en dus extra tijd en geld uitgeven voor uw bezoeken aan ‘onze’ balie in Nuenen. Wij vinden dat geen goed idee! Temeer omdat de Broekdijk tussen Nuenen en Nederwetten maar liefst een half jaar dicht gaat voor groot onderhoud. Dat houdt in dat u nog meer tijd en geld kwijt bent voor een dienst die hier in ons eigen dorp thuis hoort.

De Vijverberglocatie (voormalige basisschool)  is voor het CDA de beste optie en zit qua kosten tussen de varianten Nuenen en de Plint in. In de toekomst pleiten we voor een herbestemming van de Vijverberglocatie naar woningen. Maar de ontwikkeling en realisatie van deze plannen kosten zoveel tijd dat we de renovatie van het gemeentehuis er nu niet voor moeten stilleggen. Vertraging van de renovatie van het gemeentehuis is voor iedereen, ambtenaren en burgers ongewenst. We moeten nu ook niet gaan experimenteren met digitale bezorgdiensten. Prima idee, maar niet nu. 

Daarom pleit het CDA voor een gemeentehuis in onze buurt, in onze eigen gemeente en niet in een andere gemeente. U moet even kunnen binnenlopen als u iets wilt vragen of iets wilt uitzoeken. Het CDA vindt dat een gemeentehuis elke dag toegankelijk en nabij moet zijn. Daarom zijn de balies tijdens de renovatie in de Vijverberg de beste optie.  

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek.