Veiligere kruispunten zijn een stap dichterbij

De voltallige gemeenteraad heeft op 4 juli jl. een motie van het CDA aangenomen met het doel om alle kruispunten binnen de gemeente veiliger te maken. De redenen zijn overduidelijk. In ons dorp zijn meerdere kruisingen die geen zuivere of direct herkenbaar middelpunt hebben of door de weggebruiker niet meteen als zodanig herkend worden. Dit zorgt voor onveiligheid. Wat weten we over de relatie tussen veiligheid en ongevallen op kruispunten? 

Er is een sterk verband tussen snelheid enerzijds en de kans op een ongeval en letselernst anderzijds. We weten dat het ontwerp van de kruisingen van wegen sterk bijdraagt aan de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid. Een herkenbare vormgeving van wegen draagt bij aan de verkeers- en wegduidelijkheid. En tot slot: van de geregistreerde verkeersslachtoffers (doden en ernstig verkeersgewonden) valt 44 procent op een kruispunt. Bijna driekwart daarvan vindt plaats binnen de bebouwde kom (SWOV.nl).

Het college kan gebruik maken van aanbevelingen die zijn vastgelegd in verkeersonderzoeken van de ASVV (CROW, 2012). We verwachten concrete maatregelen in het kader van de fietsvisie die momenteel ontwikkeld wordt. De fietser krijgt van het CDA voorrang. 

Fractie CDA, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

Kadernota CDA

Het college heeft in de voorbereidingen naar de bespreking van de kadernota aangegeven duidelijk te zijn over prioriteitstellingen. Wat het CDA betreft zijn deze prioriteiten duidelijk. We hebben deze immers in het coalitieakkoord samen met onze coalitiepartners bepaald en deze zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting van afgelopen jaar. Hier staat het CDA nog steeds vierkant achter. 

En hier maken we ook grote stappen in, laat ik enkele voorbeelden noemen: 

 • Het vorige college zag zijn plannen stranden voor de realisatie van een dorpshuis omdat er geen steun vanuit de bevolking was. Nu, nadat alle onderzoeken zijn afgerond, is er een concrete tijdslijn om het dorpshuis in 2021 te realiseren. Er is gekozen voor een aanpak die ervoor gaat zorgen dat we inwoners betrekken, naar ook resultaat gaan bereiken binnen deze tijdstermijn. 
 • Het onderhoud van fiets- en voetpaden is versneld opgepakt. Daarnaast kunnen we binnenkort een fietsvisie tegemoet zien. En na jaren praten over een verlicht fietspad langs de Eindhovense weg, komt die er dan nu eindelijk. 
 • We hebben een degelijk proces doorlopen om de ontwikkellocaties in kaart te brengen en te bepalen wat de randvoorwaarden zijn om deze in te vullen. Hierbij is een veel sterkere nadruk dan in het verleden op sociale huur en koopwoningen gelegd (wij vragen hier met nadruk om te zorgen dat deze woningen ook beschikbaar blijven voor het sociale segment). We bouwen voor iedereen! 
 • Er zijn langjarige afspraken over het behoud van het zwembad gemaakt. 
 • De aanbouw van het gemeentehuis is gerealiseerd en de renovatie van het gemeentehuis is vastgesteld. Hierbij hebben we besloten de balies voor de burgers tijdens de renovatie hier in Son en Breugel te houden. 
 • We zijn gestart met de bestuurlijke vernieuwing (burger participatie). Een vervolgvoorstel hiervoor kunnen we binnenkort in de raad bespreken. Maar ook in de tussentijd hebben we laten zien dat burgerparticipatie een onlosmakelijk onderdeel is geworden in gemeentelijke projecten. Denk aan de renovatie van de sloot in de Gentiaan, de visie voor de Eindhovenseweg, de plannen voor de Nieuwe Vloed en het overleg met het schoolbestuur van Platoo voor de gewenste locatie voor de nieuwbouw van de Krommen Hoek en de Regenboog. En de buurttuin waarmee we gestart zijn. Kort gezegd: burgerparticipatie werkt. 
 • Breugel Bruist is weer opgestart. Niet een groot alomvattend project wat uiteindelijk nergens toe leidt, maar een plan waar we gefaseerd werken, zodat we op korte termijn al zaken kunnen realiseren. 
 • Een degelijk en gedragen nieuw subsidieplan waarbjj verenigingen zijn betrokken geweest, om te komen tot een betere verdeling van de subsidiegelden. 
 • De ontsluiting van Ekkersrijt Oost staat prominent op de bereikbaarheidsagenda van het MRE. 
 • Op duurzaamheid hebben we stappen gemaakt met ons unieke afkoppelbeleid. Een beleid dat niet alleen duurzaam, maar zeker ook positief uitwerkt op de rioolbelastingen die we op termijn moeten betalen. 
 • De oh zo belangrijke, gemeentelijke organisatie heeft zich enerzijds uitgesproken over welke organisatie ze wil zijn, maar is ook heel dapper en transparant geweest over de problemen waar ze momenteel mee te kampen hebben. Problemen die ontstaan zijn in de afgelopen jaren. Problemen waar wij vanuit het CDA al jaren op hebben gewezen. Enerzijds wat betreft de beschikbare capaciteit, maar ook de financiering. Jarenlang zijn de gemeentelijke belastingen laag gehouden (te laag gehouden) en hebben we ingeteerd op onze reserves (riool, afval, grondwaardering enz.). Dat wij nu in deze situatie zitten, verrast ons niet. En zou niemand van de raad mogen verrassen. En het getuigt dan ook van moed van dit college om niet weg te lopen van de problemen, maar ze transparant te maken en de bal op te pakken. Om met een plan te komen hoe we deze situatie kunnen oplossen. 

In de kadernota die nu voorligt wordt aangegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van de meerjarenbegroting. Wat opvalt is dat het jarenlang niet op peil houden van de inkomsten nu leidt tot een tekort. We zullen dan ook keuzes moeten maken in wat we zeker wel en mogelijk niet of later moeten doen. En dit zullen we samen moeten doen. We zijn samen verantwoordelijk en we moeten als Raad ook samen kleur bekennen. Wat willen we niet?! Op dezelfde wijze doorgaan, alles tegelijk oppakken, om de 4 jaar dossiers terug laten komen omdat we het toch anders willen, het gemeentelijk apparaat overladen met vragen. Het leidt tot een niet optimale situatie. Dit zullen we moeten veranderen. 

Voor een goede financiële situatie moet er voldoende werkgelegenheid zijn, hiervoor steunen wij de realisatie van de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn, vandaar dat wij streven naar de realisatie van extra woningen in Son en Breugel, echter met behoud van het groene karakter. Voor de inwoners moeten goede voorzieningen zijn (zoals scholen, winkels, openbaar vervoer en moeten we de beschikking hebben over een bloeiend verenigingsleven (investeren in de centra, subsidie voor verenigingen, de realisatie van het dorpshuis). Moeten bewoners zich veilig voelen (buurtpreventie, veiligheid fietsers en voetgangers). Dit alles moet leiden tot een sociale cohesie waarin ook degene mee kunnen die het wat betreft gezondheid en/of financiën minder hebben., waarbij we speciale aandacht vragen voor stille armoede bij ouderen 

Dan kijkend naar de programma’s: 

Er wordt al hard gewerkt aan het verbeteren van Burgerparticipatie en het onderzoeken wat voor Raad we willen zijn met elkaar. Hoe we burgers nog beter kunnen bereiken en naar ze kunnen luisteren 

We zijn een jaar aan de slag en hebben al mooie concrete voorbeelden, maar wat ons betreft moeten we hier nog sterker op inzetten. Daarnaast moeten we aandacht hebben voor ons taalgebruik en ervoor zorgen dat de stukken die we bespreken, leesbaar en begrijpelijk zijn voor onze inwoners. . 

Verkeer en vervoer 

Aandacht voor veiligheid fietsers en voetgangers en de ontsluiting Ekkersrijt oost heeft voor het CDA prioriteit. Zoals ook al eerder aangegeven streeft het CDA naar separate aaneengesloten fietsroutes door het gehele dorp, doorlopende fietspaden van oost naar west en van noord naar zuid. Bijzonder blij zijn we dan ook met de plannen omtrent de Eindhovenseweg. Maar we vinden ook dat kruispunten veiliger moeten en hiervoor hebben we een motie opgesteld. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie 

Groen moet behouden blijven. We zien echter ook dat voor het goed onderhouden van het buurtgroen meer zorg nodig is of naar een ander beleid gezocht moet worden. Wat ons betreft moet de buurttuin ruime opvolging krijgen en we nodigen dan ook alle burgers uit om met plannen te komen waar buren dat gezamenlijk zouden willen oppakken. Ook moeten Wijkteams extra aandacht geven aan de overlast van onkruid op voet- en fietspaden. 

Milieu en duurzaamheid 

Vanuit de centrale overheid en vanuit het klimaatakkoord van Parijs zijn er zware doelstellingen bij ons neergelegd. Wij moeten dit als Son en Breugel goed oppakken. Het installeren van zonnecellen op de daken moet verder gestimuleerd worden, net als het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. Echter moet voor dit laatste wel zsm een nieuw gemeentelijk rioleringsplan worden aangenomen waarin de nieuwe visie en strategie ook is uitgewerkt en welke we zeer actief moeten blijven promoten bij onze inwoners Het huidige GRP komt hiermee niet overeen. 

Wat betreft zonne-energie: moeten we uitzoeken hoe daken op het industrieterrein en buitengebied intensief gebruikt kunnen voor het plaatsen van zonnecellen, ook voor inwoners die daar op hun eigen dak geen mogelijkheid toe hebben. Het CDA is geen voorstander van het omzetten van goede landbouwgrond in zonnepaneel weiden. Waar we ook bijzonder aandacht aan moeten geven is dat het Klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar is voor iedere burger. Geen dure proefballonnen. 

Ruimtelijke inrichting 

Breugel Bruist gaan we stap voor stap aanpakken. Te grote plannen hebben in het verleden geleid tot niets. Kostbare uren van ambtenaren zijn verdwenen zonder dat dit ook maar iets heeft opgeleverd. Wat ons betreft beginnen we met de Boerderij. Wat betreft het Dorpshuis, laten we door gaan op de ingeslagen weg. We zijn blij met de oproep van het college om de burgers te betrekken bij de omgevingswet. En last but not least, we hebben goede werksessies gehad met alle partijen mbt de ontwikkellocaties, het is nu tijd voor de vogende stap. We 

moeten we ons woningbouwprogramma voor de komende jaren vaststellen, zodat we snel met de realisatie van nieuwe woningen in Son en Breugel kunnen starten. 

Bestuurlijke Toekomst 

Als CDA blijven we ons inzetten voor een zelfstandig Son en Breugel met als motto: lokaal als het kan en regionaal als het moet. Het platform SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) kan ons hierbij ondersteunen om Son en Breugel bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Samen kunnen we voor geschikte verkeersstromen zorgen om Son en Breugel bereikbaar én leefbaar te houden. Samen kunnen we sociale voorzieningen aanbieden en maatwerk blijven leveren. Soms ook buiten onze eigen gemeente. Wat betreft het CDA behoeven wij de discussie over de bestuurlijke toekomst niet over te doen. We hebben hier recentelijk in de gemeenteraad een standpunt over ingenomen en dat steunen wij nog steeds. 

Afsluitend drie samenvattende opmerkingen: 

1. het idee dat zelfstandigheid duur is, is een voorstelling van zaken die niet klopt. Iedereen kan zien dat een fusie met één van de randgemeenten Best, Nuenen of Eindhoven leidt tot hogere lasten voor onze inwoners. Onze inwoners kennen een van de laagste lasten uit de hele regio! Maar we moeten wel kostendekkend werken. Afvalheffing, rioolzuivering en sociale voorzieningen zoals jeugdzorg zijn niet gratis. Het is normaal en verstandig dat hiervoor het bedrag wordt betaald dat ervoor nodig is. 

2. Dat brengt ons op het tweede punt. Een gemeente besturen laat zich vergelijken met een huurhuis intrekken. Je begint niet met nieuwbouw. Er is al gewoond en geleefd in het huurhuis. Dat betekent dat er soms schades zijn toegebracht. Deze coalitie neemt die schades over van de vorige coalitie en repareert waar dat nodig is. Om de basis op orde te brengen. 

3. Wat ons betreft hoeft de Kadernota niet meer gepresenteerd te worden. we hebben een meerjarenbegroting voor de langere termijn en de structurele inkomsten en uitgaven. Die meerjarenbegroting is ook gebaseerd op het collegeprogramma. Daarnaast hebben we de begroting per jaar. Hierin wordt de meerjarenbegroting uitgewerkt. We willen graag een overzicht zien van eventuele tegenvallers en meevallers en de financiële ruimte die dit oplevert. Laat vervolgens ons als raad discussiëren hoe we die ruimte gaan benutten. Dat scheelt de raad vele uren leeswerk en de ambtenaren vele uren schrijfwerk.

Hemelwater

Bron: Gemeente Son en Breugel Regen- en afvalwater scheiden met subsidie

Wateroverlast voorkomen?

Door de klimaatverandering komen er meer extreme regenbuien met meer neerslag. De rioolbuizen kunnen deze extreme waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt en de regen op uw tuinverharding, loopt via de regenpijp of via een kolk nu naar de riolering. Dit is schoon water en hoort niet thuis in het riool.  

We gaan de capaciteit én de kwaliteit van het rioolsysteem duurzaam verbeteren. Om wateroverlast te voorkomen wordt op een aantal locaties het riool verzwaard.  Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het onderbreken van de afvoer van schoon water naar het (vuilwater)riool. Door het afkoppelen ontlasten we het riool en voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties. Enerzijds door het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater, anderzijds door regenwater van daken helemaal niet via het riool af te voeren.

Hoe koppel ik af?

 • ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
 • Gebruik infiltratiekratten of een regenton. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
 • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een verlaging in de grond, waarbij eventueel wat grind op de bodem wordt gelegd. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.
 • Gebruik een wadi: dit is een verlaging in de tuin waar het regenwater met extreme buien kan worden geborgen waarnaar het vervolgens kan infiltreren naar de ondergrond.
 • Een groen vegetatiedak heeft een positieve invloed op de piekafvoeren van de riolering.

Meer informatie vinden over afkoppelen via u onder andere op de website van Duurzaam thuis.

Meer informatie:

https://www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_44076/product/subsidie-afkoppelen-regenwater_889.html

https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/wij-doen-het-groen/afvalwater-scheiden

Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!

De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit en dat was hard nodig! 

De oude subsidieverordening is in 2005 opgesteld en was aan herziening toe. Het werd steeds onduidelijker welke aanvrager welk bedrag kreeg en waarom. Door allerlei individuele aanpassingen was het niet meer transparant en was het ook steeds lastiger te controleren of een vereniging kreeg waar die recht op had. Daarom dus een nieuwe subsidieverordening. 

Het CDA is van meet af aan voorstander geweest van een betere verdeling van de subsidiegelden. De zaalsportverenigingen verkeerden zonder uitzondering in moeilijke omstandigheden. Ons eigen CDA-onderzoek (oktober 2018), gaf een verontrustende uitkomst. De contributie dreigde onbetaalbaar hoog te worden, zaalhuur die maar voor een klein deel vergoed werd, nauwelijks reserves om tegenslagen op te vangen, aantal jeugdleden dat terugliep en besturen die met de handen in het haar zaten. 

In onze gemeentegids wordt in de inleiding gesproken over ‘de rijkheid van sporten’ die wordt aangeboden. Juist de vele, kleine verenigingen zorgen voor dit rijke aanbod van sport, cultuur en sociale zorg. Voor deze kleine verenigingen hebben we ons extra ingezet. En met succes. De subsidiepot wordt beter verdeeld door een andere en eenvoudigere grondslag. Voortaan krijgen niet alleen jeugdleden, maar alle leden een vergoeding. Gunstig als je veel seniorleden hebt. Verder wordt zaalhuur voor een groter deel gecompenseerd. Hiermee wordt sport en cultuur in brede zin ondersteund en betaalbaar gehouden. Iedereen ins ons dorp moet kunnen deelnemen.

De einduitkomst is dat het nieuwe beleid net wat meer kost dan de oude regeling, nl, zo’n 40 duizend euro(10%). Een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan een overgangsregeling die in 2023 stopt. Deze overgangsregeling zorgt ervoor dat verenigingen die erop achteruit gaan niet meteen grote bedragen gaan missen. Ze krijgen drie jaar lang steeds iets minder tot het nieuwe bedrag is bereikt. 

Wat dit nieuwe subsidiebeleid bijzonder maakt, is de intensieve wijze waarop alle betrokkenen hebben meegedacht. Alle verenigingen hebben tijdens twee inspraakavonden hun zegje kunnen doen. Tijdens het proces zijn ze op de hoogte gehouden en dat blijft ook nog even zo. Met de verenigingen die er wat op achteruitgaan, zijn gesprekken gevoerd om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit werd zeer gewaardeerd. Wat het geheel nog extra bijzonder maakt, is de soepele samenwerking tussen alle raadsfracties. Een raadsbrede werkgroep heeft gezamenlijk nieuw subsidiebeleid ontwikkeld en als initiatiefvoorstel ingediend bij het college. Deze samenwerking smaakt naar meer. Wij bedanken alle fracties voor hun constructieve opstelling. 

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

Niet naar Nuenen! Dienstenbalies gemeentehuis moeten hier in Son blijven

CDA Son en Breugel wil de dienstenbalies in de gemeente houden en niet verplaatsen naar Nuenen. De balies worden ca 10.000 keer per jaar bezocht!

U heeft vast al gezien of gelezen dat de ambtenaren na jarenlang werken in tochtige, gehorige en krappe werkruimten voortaan voor u werken in een moderne nieuwbouw. Het ziet er prachtig uit en de flexplekken zijn licht en ruim. Zo hoort het ook. Nu is de tweede fase, de renovatie van het gemeentehuis aan de beurt. Het gemeentehuis wordt compleet gestript en gemoderniseerd. Die tweede fase gaat anderhalf jaar duren en start na de zomervakantie. In deze fase gaan de burgemeester en de wethouders (college) met hun ondersteunende ambtenaren verhuizen naar een tijdelijk onderkomen. Het college gaat tijdelijk naar de oude Vijverberg basisschool. De raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden waarschijnlijk gehouden op diverse locaties in ons dorp. 

De dienstenbalies vormen echter een grotere uitdaging. Daar worden waardepapieren en reisdocumenten uitgegeven en die moeten volgens wettelijke voorschriften worden bewaard. Dat vraagt om een strakke procesbeheersing én een kluis. Iets wat in Nuenen al wel aanwezig is en daarom die variant verklaart. Er is nog een derde variant: verhuizen naar de Plint, onder de net opgeleverde nieuwbouw van de ambtenaren dus. 

De Plint valt af want dat is de duurste variant. De variant Nuenen valt voor ons ook af. De verhuizing naar Nuenen is voor de gemeente de goedkoopste optie, maar voor u de duurste optie. U moet immers extra reizen en dus extra tijd en geld uitgeven voor uw bezoeken aan ‘onze’ balie in Nuenen. Wij vinden dat geen goed idee! Temeer omdat de Broekdijk tussen Nuenen en Nederwetten maar liefst een half jaar dicht gaat voor groot onderhoud. Dat houdt in dat u nog meer tijd en geld kwijt bent voor een dienst die hier in ons eigen dorp thuis hoort.

De Vijverberglocatie (voormalige basisschool)  is voor het CDA de beste optie en zit qua kosten tussen de varianten Nuenen en de Plint in. In de toekomst pleiten we voor een herbestemming van de Vijverberglocatie naar woningen. Maar de ontwikkeling en realisatie van deze plannen kosten zoveel tijd dat we de renovatie van het gemeentehuis er nu niet voor moeten stilleggen. Vertraging van de renovatie van het gemeentehuis is voor iedereen, ambtenaren en burgers ongewenst. We moeten nu ook niet gaan experimenteren met digitale bezorgdiensten. Prima idee, maar niet nu. 

Daarom pleit het CDA voor een gemeentehuis in onze buurt, in onze eigen gemeente en niet in een andere gemeente. U moet even kunnen binnenlopen als u iets wilt vragen of iets wilt uitzoeken. Het CDA vindt dat een gemeentehuis elke dag toegankelijk en nabij moet zijn. Daarom zijn de balies tijdens de renovatie in de Vijverberg de beste optie.  

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 

De Brabantse kandidaat voor Europarlement bezoekt Ekkersrijt

Na met een bus vol belangstellenden vanuit de regio het Europarlement in Brussel bezocht te hebben, kwam nu onze Brabantse CDA-kandidaat voor het Europarlement, Tom Berendsen, kennis maken met Brainport op Ekkersrijt. Het bedrijf PRESTOP, een innovatieve producent van touch-screens, trad op als gastheer. 

Na een woord van welkom lichtte Jan Boersma, wethouder van Son en Breugel, het belang van Ekkersrijt toe. Het is één van de grootste bedrijventerreinen van de regio en is niet alleen een druk bezocht meubelplein, dat na de Efteling de grootste bezoekersaantallen in Brabant heeft, maar ook een zeer belangrijk centrum van innovatieve industrie. 

Brainport is méér dan een paar grote bedrijven als ASML. Minstens even belangrijk is het netwerk van kleinere innovatieve bedrijven, die vaak als toeleverancier van elkaar, in staat zijn verrassend creatieve high-tech producten op de markt te brengen. Het bedrijf PRESTOP is een voorbeeld hiervan, maar op Ekkersrijt en in de regio zijn veel meer van die bedrijven gevestigd. 

Tom Berendsen benadrukte nog eens dat hij ook voor Brainport de directe lijn naar de EU wil zijn. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over de verdeling van gelden uit Europese innovatiefondsen is het een groot voordeel concrete voorbeelden van vernieuwende initiatieven te kunnen noemen. 

Het is daarom van groot belang een echte Brabantse kandidaat in het Europarlement te hebben die goed bekend is met Brainport en die weet dat Ekkersrijt daar ook bij hoort.

Geslaagd bezoek van het CDA aan EU Brussel


Met een volle bus vertrokken CDA-ers uit Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel op 12 april naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. De verkiezingen van het Europarlement komen eraan en dan is het goed om eens een keer nader kennis te maken met dit instituut.

Het parlement stond op het punt om op reces te gaan en we waren duidelijk niet de enigen die van deze laatste gelegenheid om het parlement te bezoeken gebruik maakten. Na het passeren van de veiligheidscontrole werden we in een zaal ontvangen, waar we eerst een algemene uitleg over het Europarlement kregen.

De nummer drie op de lijst van het CDA , Tom Berendsen, lichtte vervolgens de standpunten van het CDA over het Europese beleid op heldere wijze toe en slaagde erin alle aanwezigen ervan te overtuigen dat we met hem een uitstekende Brabantse vertegenwoordiger in Europa hebben. Hij wil voor iedereen de directe lijn naar Brussel zijn.

Het was interessant om van een ervaren lid van het Euro parlement als Esther de Lange te horen hoe het spel gespeeld wordt, waarbij zij kritiek op de standpunten van onze regering niet uit de weg ging. Zij maakte duidelijk dat in een wereld waarin grootmachten als Amerika en China de dienst uitmaken een sterk, verenigd Europa noodzakelijk is om onze belangen veilig te stellen.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch in één van de restaurants aan het gezellige Place de Luxembourg waar ook veel parlementariërs en lobbyisten elkaar treffen.

Het was gezellig, het liep wat uit en we waren wat later dan gepland thuis, maar iedereen was het er over eens dat dit een zeer geslaagde reis was geweest.

Hans Werner

Tom Berendsen onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement

Onze Brabantse kandidaat voor het Europarlement stelt zich voor:

Een wereld waarin de generatie van mijn zoontje veilig kan opgroeien, mijn generatie gelukkig kan wonen en werken en waarin de generatie van mijn ouders gezond oud kan worden, daarvoor wil ik in Europa aan de slag. Ik stel me kandidaat voor het Europees Parlement om in een veranderende wereld onze manier van leven te blijven beschermen. Ook wil ik de directe lijn naar Brussel voor Brabant en Zeeland zijn om kansen te benutten en problemen op te lossen. 

Ik ben geboren en getogen Bredanaar, 35 jaar oud, getrouwd met Aniek en vader van Job. Na mijn studie Bestuurskunde in Tilburg en Leuven (B) en een stage bij het lobbykantoor van Brabantstad in Brussel ben ik in 2009 aan de slag gegaan als medewerker voor de CDA delegatie in het Europees Parlement. Sinds maart 2015 werk ik als adviseur duurzaamheid voor PwC.

Als voorzitter van het CDA Breda ben ik de afgelopen jaren op de achtergrond actief gebleven in de politiek. Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om op de 4e plaats van onze lijst te staan. Vol energie ga ik voor u aan de slag.  

HEMELWATER AFKOPPELEN

HEMELWATER AFKOPPELEN KAN EEN HUISEIGENAAR € 800,- BESPAREN

De gemeenteraad heeft op 7 februari jl een voorstel aangenomen met als doel dat alle nog niet afgekoppelde (6000) woningen in 2030 hun hemelwater hebben afgekoppeld van het huidige gemengde riool. Dit plan betekent dat huiseigenaren het hemelwater van daken en terrassen op hun eigen grond moeten opvangen. Een afkoppelcoach gaat huiseigenaren hierbij adviseren. Voor het afkoppelen van achter- en zijkant van de woning ontvangt u een eenmalige subsidie van € 300,-. Voor het afkoppelen van de voorkant (dus van het riool) ontvangt u maximaal 10 jaar lang €50,- belastingkorting op de rioolheffing. 

Wat zijn de voordelen van dit plan? Het plan bespaart over een periode van tien jaar ongeveer 40 miljoen (!) euro aan rioolonderhoud en renovatie. Dit betekent dat de rioolheffing waarschijnlijk onder de € 200 euro kan blijven. Als de gemeente het gehele riool had moeten vervangen door een gescheiden rioolstelsel, dan zou u in de toekomst minimaal € 350,- euro aan rioolheffing moeten gaan betalen. Kortom, door allemaal samen werk te verzetten besparen we veel geld. En behalve het financiële voordeel, bereiken we ook dat hemelwater infiltreert in onze eigen bodem, tuinen en vijvers. Iedereen die vóór 1 september 2020 volledig is afgekoppeld kan de maximale besparing van 10 jaar lang € 50 euro korting tegemoet zien. 

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen om voor de zomervakantie een communicatieplan te presenteren zodat meteen na de zomervakantie begonnen kan worden met informeren, advies geven, en persoonlijk maatwerk leveren. De spelregels moeten duidelijk zijn voor het spel begint, want elke huiseigenaar behoort te weten waar hij aan toe is. En daarom hadden CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL en VVD gezamenlijk twee moties en een amendement ingediend zodat u die zo belangrijke duidelijkheid ook krijgt. De grote politieke eensluidendheid in deze project laat zien dat de politieke partijen niet altijd hun eigen gelijk benadrukken, maar ook prima kunnen samenwerken. En goed samenwerken begint met oprechte belangstelling in de ander en daarna samen bewegen. Net als dansen.  Dit voelde als dansen. 

Fractie CDA

Lees ook: https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-nu-dan-toch-eerste-gemeente-met-speciale-belasting-voor-de-regenpijp~a8699bfa/

Stichting Statiegeld op Jeugd

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel! Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een studie te volgen en na het behalen van de diploma vaak niet terugkeert naar Son en Breugel. 

Duidelijk is dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor Son en Breugel op diverse vlakken; de toekomst van het dorp, de woningmarkt, de economie, arbeidsmarkt, faciliteiten en bevolkingssamenstelling. De vergrijzing is een gemeenschappelijk probleem van lokale overheid, bedrijfsleven, bevolking, sociale domeinen en het verenigingsleven. 

De Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) heeft hier een aanzet tot ideeën voor ontwikkeld. Onze Raadsleden Camille Limpens en Henk Hulsen hebben een gesprek gehad met Amanda Schiltmans, vertegenwoordiger van de Stichting. Omdat de achtergrond van de plannen van de stichting aan sluiten bij ons verkiezingsprogramma, en met name het hoofdstuk Zorg, bieden wij graag ruimte op onze website om de boodschap van de stichting uit te dragen middels een korte video: 


Tevens wijzen wij op een uiteenzetting in Mooi Son en Breugel: https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20392/statiegeld-op-jeugd-doet-vergrijzing-kantelen-

Beschermd wonen

De hand in eigen boezem steken

1. Je zorgt voor jezelf

2. En anders wordt er voor je gezorgd

3. Je draagt bij aan het geheel en

4. We laten de wereld beter achter

Dat zijn de 4 waarden waarvoor het CDA staat en waar we ons betoog mee zijn begonnen in de laatste Raadsvergadering op woensdag 23 januari jl. Het zijn ook de waarden die we veelvuldig terug hebben laten komen in onze Pecha Kucha presentatie op 14 maart 2018. Veel lokale politici waren toen aanwezig in het Vestzaktheater om een veelbelovende presentatie voor de verkiezingen te houden. We zetten toen allemaal ons beste beentje voor om onze inwoners te laten zien wat voor goede plannen we allemaal wel niet voor hun hadden. Maar kijk waar we nú staan; er was deze week een éxtra Raadsvergadering nodig over het proces rondom Beschermd Wonen. De vijfde keer binnen 2 maanden dat dit onderwerp in een commissie- of raadsvergadering besproken werd.

Intussen lijkt het niet eens zo veel meer te gaan over die voor ons zo belangrijke inwoners, daar zitten we allemaal redelijk over op één lijn en lijken we er wel uit te komen met elkaar: zie de gezamenlijke motie die we in de een na laatste Raadsvergadering hebben opgesteld Maar het lijkt intussen veel meer te gaan over óns: de Raad, het College en Gemeentelijk bestuur. Er is zelfs een motie van wantrouwen ingediend door de oppositie tegen een wethouder. Maar laten we ónszelf nu éérst eens in de spiegel aan kijken en evalueren wat beter kan of simpelweg beter móet!

Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk is in de uren dat wij over dit onderwerp gesproken hebben in de Raad, geen enkele grotere mate van duidelijkheid ontstaan en zijn er geen onzekerheden weggenomen bij deze kwetsbare groep mensen. Ook in de vergadering op 23 januari ging het hier weer niet over. En dat is jammer, want duidelijkheid en antwoorden: dat is wij deze kwetsbare mensen, zéker na alles wat er gebeurd is, meer dan schuldig zijn.

Het dossier Beschermd Wonen: een dossier dat op de allereerste plaats vooral voor de 19 cliënten van de Molen- en Heistraat en hun ouders van groot belang is. Een project waar de gemeente erg blij mee is, maar waar de gemeente géén formele rol in speelt. Immers, nadat het CMD een indicatie afgeeft, kan de client zelf een zorgaanbieder kiezen en deze zorgaanbieder ontvangt het geld van de gemeente Eindhoven om de zorg ook daadwerkelijk te verlenen. In Son en Breugel is een stichting opgericht: Stichting Doorpakken Wonen welke de ambitie heeft om Wonen en Zorg te combineren voor jonge mensen met een stoornis in het Autisme Spectrum. Medio 2017 is dit project concreet gedefinieerd en opgezet middels contract afspraken met Woningstichting Thuis en zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum (RAC).

Formeel dus geen rol voor de gemeente: Als echter de centrumgemeente Eindhoven de Zorgbudgetten met 30% omlaag brengt én voor de Zorgaanbieders budget plafonds instelt, komt onze zorgplicht naar onze bewoners in gevaar en zijn we verplicht naar hen toe hier een actieve rol in te gaan spelen.

Twee maanden geleden….. De Raad moest jammer genoeg uit de kránt lezen dat er een issue was met het Beschermd wonen project! Nadat dit onderwerp in de commissie Burgerzaken besproken was, had de wethouder toegezegd zich hier hard voor te maken en de raad/commissie zo nodig wekelijks over de voortgang te informeren. Dat is NIET gebeurd.

Zoals geschreven, zijn we intussen een aantal vergaderingen verder en hebben we veel uitleg en informatie van diverse partijen ontvangen. Ook de inspreekbeurten van de Stichting en betrokken ouders waren verhelderend.

Het CDA wil echter níet minutieus gaan uitpluizen wat de wethouder wél of niet en wanneer gedaan zou moeten hebben. Achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen wat we hadden moeten doen. We willen niet gaan uitpluizen of alles wat gezegd, geschreven en gedaan is tot achter de komma juist is. Want wij, als CDA, vinden dat we allemaal tekort schoten, ook de Raad:

Hebben wij als Raad een duidelijke opdracht meegegeven aan het college? Hebben wij als Raad de juiste kaders gesteld, hebben wij de wethouder opgedragen om op een afgesproken datum met een plan van aanpak te komen, inclusief communicatieplan naar alle betrokkenen en de Raad/commissie Burgerzaken? Nee…We hebben als Raad/commissie niet duidelijk gemaakt wat we van de wethouder verwachtten.

De wéthouder heeft echter helaas ook nagelaten een procesplan op te stellen en klip en klaar aan te geven welke acties hij zou nemen, wat hij kan toezeggen en wanneer hij de raad/commissie zou informeren.

Het staat als een paal boven water dat de wethouder had moeten aanvoelen dat de Raad in zijn geheel, dit onderwerp buitengewoon belangrijk vindt en verwachtte dat er een plan lag waarover zij periodiek van de voortgang op de hoogte gesteld wilde worden. Het ontbreken van dat plan van aanpak, inclusief een communicatieplan naar de Raad en betrokken partijen en de vervolgens onduidelijke informatie over dit onderwerp heeft bij velen tot frustratie geleid. Maar vooral bij de clienten tot onzekerheden wat de toekomst hen zou brengen. De cliënten… onze inwoners….. Hun eigen inspreekbeurten waren dan ook buitengewoon dapper en indrukwekkend.

De “beruchte” raadsvergadering van 20 december 2018: het doel was om als Raad eenduidig uit te spreken dat er álles aan gedaan moest worden om de cliënten te garanderen dat ze in de toekomst dezelfde zorg zouden ontvangen als nu het geval is. We sloegen de plank volledig mis. Het ontbreken van openheid tussen oppositie en coalitie, het spreken over proces, hoewel het om de steun en inhoud moest gaan, het ruzien over procedures en reglementen verdient wat betreft het CDA geen schoonheidsprijs. En veel erger nog: resulteerde in alleen maar nóg meer onzekerheid voor deze kwetsbare jongeren.

Samengevat is er veel gebeurd: Teveel veronderstellingen en aannames door Raadsleden, onhandige en te late communicatie door de wethouder, snelle en emotionele conclusies door vele partijen, slechte communicatie van het RAC over de ingangsdatum en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar….. Er is uiteindelijk wél veel onduidelijkheid weggenomen. We hebben wél gezamenlijk een goede motie ingediend. Er zijn ook ouders die wél tevreden geluiden laten horen. En het lijkt erop dat uiteindelijk ook voor de 19 jongeren van het project begeleid wonen, wél een oplossing komt.

In het coalitieakkoord hebben we verwoord dat we vorm willen geven aan bestuurlijke vernieuwing en dat hebben we nu als Raad gedaan door een werkgroep nieuwe bestuursstijl daarvoor op te richten. Voor het CDA geldt (en wat ons betreft niet alleen voor dit dossier):

* Laten we gezamenlijk als raad optrekken en werken aan het beste voor onze inwoners,

* Laten we niet denken in oppositie en coalitie,

* Laten we hard op de inhoud en zacht op de mens zijn,

* Laten we heldere kaders en verwachtingen van ons, als raad, naar het college uitspreken

* Laat het college helder communiceren in wat zij gaan doen: welke stappen, welke betrokkenen, in welk timeframe EN wanneer ze de Raad en commissie informeren. Met andere woorden: wat kunnen we wanneer verwachten? Met deze informatie kan de Raad het college controleren tegen een vooraf afgesproken en vastgelegde meetlat,

* Laten we een grotere mate van vergaderdiscipline in acht nemen.

Laten we naar de toekomst kijken en leren van dit dossier. Laten we erop vertrouwen dat met hulp van de raadswerkgroep ‘nieuwe bestuursstijl’ we raadsbreed werken aan een betere samenwerking. Laten we doen waar we gezamenlijk naar streven: onze taak als Gemeenteraad goed uitvoeren. We hebben een volk vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende taak. Laten we als Gemeenteraad de hand in eigen boezem steken en met een positieve insteek blijven werken voor ál onze inwoners!!! Het CDA heeft in ieder geval volledig vertrouwen in deze Raad en in dit college!!