Begroting

Commentaar begroting 2017-2020

Als provincie en College hun zin krijgen, reikt deze meerjarenbegroting verder dan het voortbestaan van Son en Breugel als zelfstandige gemeente en moeten we ons opmaken voor een eindspurt. Maar ook los daarvan is het goed dat vaart gemaakt wordt met het realiseren van een aantal grote projecten, waar al veel te lang op is gestudeerd en over is gediscussieerd: Het centrum van Son, het centrum van Breugel en de vergroening van het milieu.

Terecht worden de lang gekoesterde reserves hiervoor aangesproken. Dat wil niet zeggen dat we deze projecten zonder meer moeten doorzetten. Bijsturen kan nodig zijn en er zullen mijlpalen moeten worden ingebouwd waarop kritisch kan worden bekeken of er koerswijzigingen nodig zijn.

Bij de vaststelling van het definitieve programma van eisen voor de MFA zullen we nog eens na moeten gaan of het draagvlak hiervoor voldoende is om de investering te rechtvaardigen. De bijeenkomsten over de MFA waren niet bemoedigend.

Nu de bestuurlijke ontwikkelingen in een stroomversnelling lijken te komen , moet de verbouwing van het gemeentehuis heroverwogen worden. De vraag rijst ook of de nieuwbouw van “plint” nog wel voor de huisvesting van ambtenaren ingericht moet worden. Zou het niet beter zijn daar meteen woningen te realiseren? De tijdelijke huisvesting van de ambtenaren in de Vijverbergschool zou best wat langer kunnen duren.

Bij alle discussies over de bestuurlijke toekomst , mag de aandacht voor de decentralisaties van de zorg niet verslappen. Dit gebied is nog lang niet onder controle. Zie de problemen met de huishoudelijke hulp.We lezen dat de dekking van de kosten hiervoor bij deze begroting een uitdaging vormt. Er zijn ook aanzienlijke risico’s voor de zorg opgenomen.

Toch heeft het CBS vastgesteld dat de gemeenten vorig jaar 1,2 miljard aan zorgkosten hebben overgehouden. We horen graag van het college hoe dit in Son en Breugel ligt.

Het is goed te constateren dat het digitale dorpsplein SonenBreugelVerbindt zijn plaats als partner van het gemeentebestuur heeft gevestigd. Gedacht wordt aan uitbreiding van de diensten. Echter voor het realiseren hiervan is verdere professionalisering van de organisatie noodzakelijk. Dat is niet mogelijk met de bedragen die daarvoor nu in deze begroting zijn opgenomen. Wij vragen het College in overleg te treden met SonenBreugelverbindt om te bezien hoe deze professionalisering gerealiseerd kan worden en daarvoor de financiële ruimte te creëren.

De invoering van de omgevingswet wordt een zeer omvangrijke en complexe zaak. Dit raakt aan de gebieden wonen, werken en ruimtelijke inrichting. Op deze gebieden wordt in regionaal verband al samengewerkt. Zou het daarom niet beter zijn dit onderwerp van meet af aan in regionaal verband op te pakken? Wellicht kunnen dan kosten bespaard worden. Graag uw visie hierop.

Er wordt een ton uitgetrokken voor het verkennen van de fusie met Nuenen. Wij zouden liever zien dat dat bedrag geinvesteerd werd in het tot stand brengen van een echt slagvaardig bestuur van de regio. De pas verworven Mainport status kunnen we alleen waarmaken met een effectieve, sterke regionale bundeling van krachten. Een fusie met Nuenen levert niets op en leidt ons van de hoofdzaak af.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is voor de beoordeling van onze financiële positie van groot belang. Een goede toelichting op deze risico’s is daarom noodzakelijk. Die is helaas ook dit jaar weer beneden de maat.

Zo wordt dit jaar de Intergemeentelijke samenwerking in de Dienst Dommelvallei als een groot risico opgevoerd: waarde 222.864 eur. (Vorig jaar 55.935, dus nu vier keer zo hoog). De toelichtende tekst geeft geen bijzonderheden en is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. In het algemeen horen we niets dan lovende verhalen over de DDV . Alle bezuinigingen zouden worden waargemaakt. Toch dreigt nu kennelijk een miljoenen strop. Graag toelichting van het College hierover.

Voorts graag een toelichting op het nieuw opgevoerde risico voor inkoop en aanbesteding.Wat is de aanleiding om dit risico dit jaar op te voeren?

In de geprognosticeerde balans per 1 jan 2017 zien we een sterke toename van de kortlopende schulden van 5.381 (2015) naar 12.966. Deze schuld zal in komende jaren nog stijgen. Wordt er niet met te groot optimisme gerekend op de inkomsten uit de grondverkopen? In de begroting 2016 werd voor 2017 nog gerekend een opbrengst van grond in het Sonniuspark van 8,8 M , nu 5,7 M.

Voorzitter,

Deze begroting wordt overschaduwd door de discussie over de bestuurlijke toekomst . Mede door het wankelmoedige beleid van de provincie bestaat daarover nog grote onderzekerheid. Iedere “sense of urgency” lijkt te ontbreken.

Wij roepen iedereen op tempo te maken met de bestuurlijke vernieuwing en open te staan voor experimenten, want wij vrezen dat onze regio ondanks de mooie titel Mainport door bestuurlijk onvermogen achterop raakt.

CDA

15 november 2016

Print Friendly, PDF & Email