Amendement over realisatie MFA 

De raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 9 februari 2017;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017, bijlage nr.: 05 – 2017

Kennis genomen hebbende van de voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van een MFA aan het Kerkplein in Son;

Overwegende dat:

  • door het groter aantal gebruikers een groter grondoppervlak nodig is, dan waar eer-der van uit werd gegaan;
  • hierdoor een essentieel uitgangspunt voor de besluitvorming van juli 2016 over de locatie van de MFA gewijzigd is;
  • blijkens de nieuwe uitgangspunten het onderbrengen van de MFA in de kerk tegen vergelijkbaar kostenniveau kan als de nieuwbouw van een MFA;
  • gezien de steun voor het burgerinitiatief, een groot aantal burgers van Son en Breu-gel pleit voor behoud van het huidige kerkgebouw;

Besluit:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen dat dit komt te luiden:

1. De MFA in het gebouw van de kerk te realiseren;

2. Een en ander nader uit te werken en vervolgens opnieuw voor te leggen aan de raad.

En gaat over op de orde van de dag.

Son en Breugel, 9 februari 2017

Fractie CDA

Print Friendly, PDF & Email