Amendement 2

Amendement over de loon- en materiële kosten  index.

De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017, bijlage nr.: 37 – 2017, Kadernota, inclusief 1e brap;

Kennis genomen hebbend van de kadernota 2017-2021,

Overwegende dat:

  • De voorgestelde kostenindexen op pag. 11 van de Kadernota gebaseerd zijn op verouderde CPB  cijfers uit 2016
  • Het CPB deze cijfers inmiddels heeft bijgesteld in het Centraal Economisch Plan (CEP)2017 (maart 2017
  • De Meicirculaire 2017 ook uitgaat van  deze cijfers van  het CPB
  • Door het gebruik van de achterhaalde kostenindexen de verwachte loon en materiële kosten in 2018 niet door de begroting kunnen worden gedekt.
  • Reëel ramen op basis van voorzichtigheid en nauwkeurigheid het uitgangspunt moet zijn voor het opstellen van een begroting,
  • Door het gebruik van de indexen uit de Meicirculaire een grotere consistentie in de ramingen van de inkomsten en uitgaven wordt bereikt,

 

Besluit:

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat bij punt 1. na “….. begroting 2018 – 2021” wordt toegevoegd:

 

, met dien verstande dat de kostenindexen aangepast worden en de waarden overgenomen worden van de Meicirculaire 2017, te weten:

o   Voor de loonkosten : 2,4%

o   Voor de netto materiële consumptie : 1,6%”

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 6 juli 2017

 

Fractie CDA

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email