Amendement 1

Amendement over de jaarlijkse bijdrage aan het Stedelijk Gebied Eindhoven

 

De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017, bijlage nr.: 37 – 2017, Kadernota, inclusief 1e berap;

Kennis genomen hebbend van de kadernota 2017-2021,

Overwegende dat:

  • De voorgestelde jaarlijkse bijdrage aan het Stedelijk Gebied Eindhoven van 100.000 euro een structureel  karakter heeft net als destijds de bijdrage aan het SRE- financieringsfonds
  • Structurele kosten structureel en dus niet uit de reserves gedekt horen te worden.
  • De commissie BBV hierover ook in die richting aanwijzingen heeft gegeven in de notitie “structurele en incidentele baten en lasten” (2012)

 

Besluit:

 

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat

bij punt 3. na “….. bijlage 1 en 2)” wordt toegevoegd:

 

, met dien verstande dat de voorgestelde jaarlijkse bijdrage aan het SGE niet uit de reserve vrij besteedbaar wordt gedekt, maar als structurele kosten ten laste worden gebracht van de begroting.”

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 6 juli 2017

Fractie CDA

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email