Armoede is er óók in Son en Breugel!

In de vergadering van de commissie Burgerzaken op 7 juli 2020 werd de tussenstand besproken van het onderzoek naar een nieuw armoedebeleid. Een initiatief wat  begin 2019 door het CDA ingediend is. In eerste instantie met het verzoek om stille armoede bij ouderen te onderzoeken. In een latere commissie vergadering, toen we ontdekt hadden dat de huidige nota armoedebeleid 13 jaar oud was en dus hard toe aan vernieuwing was, zijn we met alle politieke partijen overeengekomen dit onderwerp breder op te pakken en niet alléén naar stille armoede te kijken. Een terechte en juiste beslissing.

Een eerste onderzoek wijst nu helaas uit waar wij al bang voor waren. Ondervraagden hebben financiële zorgen, hebben onvoldoende geld voor onverwachte kosten, kennen veel regelingen niet, krijgen de informatie niet gevonden op de website van de gemeente of het CMD en weten niet hoe ze er gebruik van kunnen maken. Niet iedereen is bekend met het gemeentelijk sociaal fonds, weet niet óf en hoe ze gebruik kunnen maken van de voedselbank, of zijn onbekend met de individuele inkomenstoeslag. Maar 14% maakt gebruik van de bijzondere bijstand!

Het CDA zal er alles aan doen om dit onderwerp niet van de bestuurlijke agenda te laten verdwijnen , zal kritisch naar het nieuwe armoedebeleid kijken en blijft aandacht vragen voor de juiste communicatie hieromtrent.  Aan ú zouden we willen vragen: houd uw ogen en oren open. Mocht u iemand kennen waarvan u vermoedt dat diegene financiële hulp nodig heeft, verwijs ze aub naar het CMDhttps://www.cmdsonenbreugel.nl/. Daar werken de experts om onze inwoners verder te helpen. Armoede zal helaas nooit helemaal verdwijnen, maar laten we onze inwoners samen helpen!

CDA Son en Breugel  

Voor een beter Son en Breugel

Betrokken Betrouwbaar Bestuur

Dit artikel is geschreven door Mireille Bonnier voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Burgerinspraak in Son en Breugel

Het CDA vindt dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden bij bouwprojecten. Te vaak klagen inwoners bij ons over een projectontwikkelaar die alleen maar informatie geeft via een website of nieuwsbrief. Maar echt in gesprek gaan met de omwonenden? Ho maar! Dat moet anders en daarom hebben we een motie ingediend bij de kadernota van 2020. Alle partijen in de raad steunden deze motie. 

Helaas is de nieuwe Omgevingswet uitgesteld naar 2022. In deze wet wordt vastgelegd wanneer burgers inspraak hebben en met welke bevoegdheid: adviseren of meebeslissen. Het CDA wil niet zo lang wachten en heeft dit nu al geregeld in een motie. Daarin roepen we burgemeester en wethouders op:

Burgerparticipatie op elk bouwproject van toepassing te verklaren en hierop ook toe te zien. Projectontwikkelaars moeten bij de start aangeven hoe belanghebbenden betrokken worden. Hierbij moet sprake zijn van dialoog en informatie-uitwisseling. Eenzijdige informatie via een nieuwsbrief is niet genoeg! We vinden dat de ambtenaren burgers hierbij moeten adviseren en ondersteunen zodat ze goed gebruik kunnen maken van hun rechten. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees verder: Motie burgerinspraak bij bouwprojecten

Financiële situatie van Son en Breugel

Het CDA vindt dat er weinig reden tot klagen is voor ons dorp met een goedgevulde spaarrekening. Dat spaargeld is gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis en de Boerderij, het nieuwe dorpshuis en voor de plannen van Breugel Bruist. Ons dorp kent een historie van zuinigheid en die komen nu goed van pas. Maar soms is ook sprake van verkeerde zuinigheid. 

De vorige collegeperioden is zwaar bezuinigd op ambtenaren. Dit heeft geleid tot een waarschuwing van de provincie omdat we onze basis niet op orde hadden. Er is ook bezuinigd op groenonderhoud, trottoirs en wegen. Dat wordt nu versneld gerepareerd en er zijn nieuwe fietspaden aangelegd naar Nijnsel en Eindhoven. Dit was één van onze speerpunten in de verkiezingen van 2018. 

Helaas zijn er ook tegenvallers te melden. De zorgkosten zijn sterk gestegen en hebben een miljoen (!) meer gekost dan was begroot. Gezinnen en jongeren met problemen laten we niet in de kou staan en ja, dit kost geld. We gaan kijken of de juiste zorg bij de juiste persoon terechtkomt en of de organisatie van de zorg efficiënter kan. Het is duidelijk dat de overheid ons met nieuwe dure taken heeft opgezadeld zonder hiervoor het geld te geven. Denk aan huishoudelijke hulp in de WMO en aan jeugdzorg. 

Om de stijgende kosten voor de zorg te kunnen betalen wordt het CMD gereorganiseerd en is de WOZ omhoog gegaan. Inwoners met een duur eigen huis gaan wat meer betalen en inwoners zonder een eigen huis gaan niet meer betalen. De sterkste schouders dragen de zwaarste last. Dat is ook CDA. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juni 2020)

Lees ook: https://cdasonenbreugel.nl/rijk-maakt-ons-arm/

Moet niet gekker worden!

Bij de bespreking van het definitief ontwerp van het Dorpshuis hebben we als CDA enkele malen gedacht: “Het moet niet gekker worden!”. Het college heeft namelijk de kaders van het vorige college overgenomen en dat met álle partijen vastgesteld. De raad was eenstemmig: “Dít is wat we willen en daar moet het Dorpshuis aan voldoen”. Binnen die kaders (financiën, gebruikers, exploitatie, energiegebruik, ontwerp) is het ontwerp gemaakt. Jarenlang is er gespaard voor dit gebouw. Iedereen tevreden zou je denken. Helaas, sommige partijen denken er nu ineens anders over. 

De een vindt dat dit dossier er doorheen gejast wordt. Er is te weinig tijd. Moet niet gekker worden. Dit dossier loopt al bijna 30 jaar en is vanaf dag één door de huidige CDA-wethouder op de agenda gezet en alle stappen zijn de afgelopen twee jaar met de gehele raad gedeeld. Dan kan de laatste stap niet als een verrassing komen.

De ander weet te melden dat er 8 ton gemoeid is met archeologisch onderzoek. Moet niet gekker worden. Die 8 ton werd jarenlang bestreden omdat het bedrag onjuist was. Het kon volgens de toenmalige wethouder nooit meer dan 30.000 euro zijn. Het is extra onjuist omdat in het huidige ontwerp een zwevende vloer komt te liggen waardoor bodemberoering nauwelijks plaatsvindt.  Geen extra kosten dus.

Weet u nog? De verkiezingen in 2018 hadden één groot kiespunt: het wel of niet behouden van het kerkgebouw en het wel of niet verhuizen van het Vestzak naar het Dorpshuis. De kiezers waren overduidelijk in hun mening: Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL en D’66 kregen 12 van de 17 zetels. Met enkele huurders worden de laatste plooien gladgestreken voor maximaal draagvlak. Dit kan niet anders uitgelegd worden als: behoudt het kerkgebouw en geef er een nieuwe functie aan.

En dat is precies wat dit college doet: het realiseren van een Dorpshuis. Het is even schrikken nu de bouw van het Dorpshuis zo dichtbij komt. Verdorie, ze gaan het echt doen! Ze gaan echt bouwen. Ze gaan echt doen wat ze aan u beloofd hebben. Inderdaad. Dit is de wens van de kiezers, dit is toegezegd en dit gaan we nu doen. Het moet niet gekker worden. 

Fractie CDA Son en Breugel, 
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Lees meer over het Dorpshuis:

Energietransitie in Son en Breugel

Het CDA vindt de ambitie om in 2030 voor 70% energieneutraal te zijn, een prima en haalbaar doel. Met dit doel lopen we ook in de pas met de Regionale Energie Strategie (RES) of willen we zelfs meer. Windenergie is slechts op twee plekken mogelijk: Olen en Sonniuswijk en daarvoor is de aankoop van grond nodig. Windenergie levert drie keer zoveel energie op als zonnepanelen dus dat is nodig om onze ambitie te halen. We hameren op twee voorwaarden: betaalbaarheid en draagvlak. 

Wie gaat die energiestrategie betalen? De inwoners, u dus. Dus wij begrijpen uw vraag: “Wat levert het mij op”? Hiervoor moet een informatiepunt komen waar u met vragen en voorstellen terecht kunt. De lusten moeten ten bate komen van ons dorp en van de regio. Met name de economisch-zwakkeren moeten geholpen worden om mee te profiteren van de overgang naar elektrisch. Bedrijven in het buitengebied kunnen energieleveranciers van de toekomst worden.  

We zien veel potentie in zonnepanelen langs de A50, de A2 en langs het kanaal. De nieuwste zonnefolie tovert elk bouwwerk om tot een energiecentrale. Daarom zijn zonneweiden achterhaald. We gaan geen vruchtbare landbouwgrond en mooie natuur volleggen met zonnepanelen. We geloven in veel kleine bijdragen zoals zonnepanelen en dakturbines op daken op Ekkersrijt. 

We pleiten voor het inzetten van waterstof om energie op te slaan. Natuurlijk gaan we door met isoleren van huizen. Vanzelfsprekend moet het elektriciteitsnet geschikt gemaakt worden voor de toename van lokale elektriciteitsaanbieders. 

Dit artikel is geschreven door Henk Hulsen voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Realisatie dorpshuis

Onze raad had een droom, een droom die al decennia bestaat en die onafhankelijk wat nu wordt beweerd door iedereen gedeeld werd. De realisatie van een dorpshuis in het centrum van Son en Breugel. Aan het kerkplein. Een plek waar we als gemeenschap voor sociaal-culturele en maatschappelijke diensten kunnen samenkomen. Waar we boeken kunnen lezen, zingen, bridgen, naar de radio luisteren, het theater kunnen bezoeken, zalen kunnen huren of simpel een kopje koffie bij een krantje kunnen drinken. En ondanks dat we deze gezamenlijke droom hadden, is dit al vele keren inzet van de verkiezingen geweest en zijn hierdoor verkiezingen gewonnen en verloren of coalities gesneuveld. 

En toch zou ik die gezamenlijke droom als kapstok willen gebruiken om de verdere discussie te voeren. Ik heb in de media en ook al in vorige vergaderingen van de gemeenteraad van enkele partijen gehoord, het is te duur, moeten we niet naar het Vestzaktheater gaan kijken. Andere gemeenten hebben problemen om hun dorpshuis rendabel te houden en nog meer. Maar misschien goed om toch enig historisch perspectief te geven. En ons allen echt af te vragen, hebben we nou discussie over de kosten, de plek, het dorpshuis, het ontwerp of simpel gezegd gunnen we elkaar niet dat er iets gerealiseerd wordt.

En ik wil helemaal niet zolang teruggaan tot het moment dat de eerste discussies over een nieuw dorpshuis opkwamen. Ik wil slechts 10 jaar met u terugkijken.

2010: Er ligt een plan om op de voormalige locatie van de pastorie voor 4 MEuro een bibliotheek te realiseren. Dit plan ontwikkeld door een college bestaande uit VVD, CDA en PvDA GL, leidt dit voorstel tot een besluit, waarin ook Domein, nu Thuis, een rol speelde om de kosten te drukken. Dit plan werd een van de hot thema’s gedurende de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. De twee dorpspartijen, DorpsVisie en DorpsBelang, die hier geen voorstander van waren, wonnen de verkiezingen en zetten het plan in de ijskast. 4 jaar lang werd erover gesproken, maar er werd geen beslissing genomen. Het resultaat: we hadden het duurste parkeerterrein van Brabant. 

2014: DorpsVisie en DorpsBelang zetten hun coalitie voort, met als inzet te kijken of het Vestzaktheater een geschikte locatie zou kunnen zijn. De conclusie, niet alle functies passen erin en er zijn forse investeringen nodig zijn om het Vestzaktheater geschikt te maken. 

2016: De coalitie werd verbroken en DorpsBelang, VVD en PvDA/GL vormden een nieuw college. Door dit college werd vol ingezet op nieuwbouw. Nieuwbouw die steeds groter en duurder werd. Die ook een deel van de Petrus Banden kerk nodig had. Een plan waar vanuit de bevolking oppositie tegen kwam, omdat zij graag het voormalige kerkgebouw wilden behouden en de wens uitten om ook dit gebouw mee te nemen in de plannen. Hiervoor werden 1300 handtekeningen verzameld.

Eind 2017, hadden we als raad consensus over:

 • een dorpshuis dat nog steeds iedereen nodig vindt,
 • het programma van eisen ervoor, 
 • de kosten om het dorpshuis te bouwen, (kosten en dat zal ik later laten zien, niet anders zijn dan nu),
 • de beoogde huurders en de voorwaarde dat hun kosten niet omhoog mochten,
 • de energie-eisen die gesteld werden aan het gebouw: energieneutraal. 

Naast deze enorme overeenstemming zijn er ook nog verschillen van inzicht. Moet het nieuwbouw worden of mag binnen het voormalige kerkgebouw worden gebouwd? Een draagvlakonderzoek gaf een overduidelijke uitkomst: de meerderheid van de bevolking wilde een dorpshuis, maar zag nieuwbouw in een groot glazen gebouw niet zitten. 

In 2018 kwam de huidige coalitie met een meerderheid uit de verkiezingen. Belangrijkste strijdpunt in de verkiezingen?: het Dorpshuis. De kiezer had gesproken! Het Dorpshuis moet in het kerkgebouw. Dus werd meteen het kerkgebouw aangekocht (in niet gesloopte staat). En niet zoals de voormalige coalitie wilde in gesloopte staat. Dit laatste zou trouwens duurder geweest zijn. Het nieuwe college ging voortvarend aan het werk. 

En nu 2 jaar later ligt er een voorstel. Een voorstel dat voldoet aan vrijwel alles, zelfs met een tweede verdieping erin, met meer ruimte en een sluitende exploitatie kent, dat vrijwel energieneutraal te maken is, een dorpshuis met kosten die gelijk zijn aan de eerder voorspelde kosten. Een oud gebouw met vele herinneringen aan samenkomst, verbondenheid, troost, vreugde en verdriet behoudt al deze mooie functies maar dan in een nieuw jasje, voor alle inwoners.  Een ontwerp waarvan ik dacht toen ik het voor de eerste keer zag, dit is echt heel mooi. Een plan waarbij de bijzondere elementen van de architectuur van het gebouw zichtbaar gehandhaafd worden, zijnde m.n. de dakconstructie en de gemetselde voorkant. Een gebouw dat de verbindende schakel in Son en Breugel kan zijn. De locatie waar dag en nacht het licht brandt. Voor elke inwoner! Zodat je je nooit eenzaam hoeft te voelen. Dit is mijn thuis. Jouw thuis. ONS thuis! 

Ik had u nog beloofd om naar het financiële aspect te kijken. De jarenlange discussies hebben één voordeel gehad: We hebben al die jaren flinke reserves aangelegd. Reserves en toekomstige reserveringen in de begroting zijn voldoende om dit gebouw te realiseren en te exploiteren. Het herbestemmen van deze reserves voor andere doeleinden is ook niet zomaar mogelijk. Het niet realiseren zal de behoefte van verenigingen, bibliotheek, CMD en theater niet wegnemen. De behoefte aan een dorpshuis is overduidelijk. Dus als we het geld niet hier insteken dan zullen we het geld in een ander dorpshuis steken. En dat gaat dus ook geld kosten. Weer opnieuw beginnen. Weer niet geleerd van het verleden. 

Maar laten we de plannen van 2017 eens vergelijken met de plannen die er nu liggen. Plannen die in 2017 door VVD en Dorpsbelang werden gesteund. En daarmee dus deze hele raad. (muv D66 want die zat toen nog niet in de raad). 

 1. De footprint van het 2017 ontwerp was groter.
 2. Beide ontwerpen voldoen aan het programma van eisen. Echter met de realisatie van een tweede verdieping voegen we hier een substantiële hoeveelheid m2 toe. Wij vinden de 0.2 MEuro extra dan ook goed te verdedigen.
 3. Beide ontwerpen zijn energie neutraal
 4. Bouwkosten waren in 2017: 4,13 MEuro. Nu 4.16 MEuro. Moet wel gezegd worden dat in 2017 het gebouw energieneutraal was en we nu voor de realisatie van zonnecellen op het dak 0.36 MEuro meer moeten betalen.
 5. Kosten voor inrichting en installatie werd in 2017 geschat op 23% van de bouwkosten en nog additionele kosten voorde installatie, bi elkaar  ongeveer 1.4 MEuro, deze waren niet verder opgesplitst, nu worden deze geschat op 1.6 MEuro.
 6. De kosten voor sloop en asbestsanering waren in 2017 niet meegenomen. Nu is hier 0.4 MEuro voor opgenomen. Die zaten in de aankoop van de kerk in gesloopte staat die 2 ton meer kostte.
 7. De kosten voor de inrichting van de openbare ruimte waren in 2017 niet meegenomen. Hiervoor is nu een bedrag van 0,2 MEuro opgenomen.
 8. Ook voor de overige kosten was in 2017 geen budget opgenomen en nu een bedrag van 0.36 MEuro.
 9. Tenslotte de optie voor een inschuifbare tribune was niet opgenomen in 2017. Nu is hiervoor een optie om dit voor 60 000 Euro meer te realiseren. 
 10. In 2017 werd er niet over btw gesproken, nu is dit expliciet aangegeven. 
 11. In 2017, was de footprint van het gebouw groter en de mogelijkheden minder.
 12. En hadden we met nog onbekende kosten voor archeologisch onderzoek te maken, wat nu niet het geval is.

Samengevat. Als je financieel de plannen van 2017 en 2020 vergelijkt zijn deze nagenoeg identiek. Echter zijn nu alle kosten meegenomen en inzichtelijk gemaakt. En als je bedenkt dat de bouwkosten over de afgelopen jaren met meer dan 20% gestegen zijn, is dit een knappe prestatie.

Het CDA staat vierkant achter de voorgestelde plannen. Het voldoet aan alle eisen die we gesteld hebben. Nu niet doorpakken zal wederom leiden tot het uitstel van een goede oplossing van veel maatschappelijke, culturele en sociale instellingen en verenigingen.  En zal wederom tot het verspillen van veel geld leiden. Alle vorige hebben ons meer dan 1 MEuro gekost. En wat hebben we hiervoor gekregen: een heleboel gepraat en vooral heel veel ergernis. 

Toch hebben we ook een paar vragen voor de wethouder:

 1. In de krant was te lezen dat het bestuur van het Vestzaktheater zich niet helemaal gehoord voelde, kan de wethouder aangeven of het bestuur de bezwaren vooraf met de wethouder heeft gedeeld? En als ze dat gedaan hebben, wat hierop de reactie van de wethouder is geweest? 
 2. Heeft er een afsluitend gezamenlijk overleg plaatsgevonden met alle partners waarin men met elkaar de pijntjes kan verdelen? Die bereidwilligheid is er namelijk altijd geweest. 
 3. Wordt er nog gekeken naar het huisvesten van een commerciële partner voor het inbouwen van  meer financiële zekerheid? Een zorgpartij bijvoorbeeld. Huisartsen/tandartsen zijn al enkele keren genoemd.  

En tot slot, iedere partij mag zichzelf in de spiegel aankijken en zich afvragen, wil ik nu dit dorpshuis eindelijk realiseren, wil ik het beste voor het dorp, of voer ik politiek voor het politiek voeren.

Dit artikel is geschreven door Camille Limpens voor CDA-Son en Breugel (juli 2020)

Motie: burgerinspraak bij bouwprojecten

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020

Overwegende dat:

 • Burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van de Omgevingswet;
 • De Omgevingswet is uitgesteld naar 2022;
 • Bouwprojecten zichtbaar lijden onder het gebrek van duidelijke en tijdige inspraak door belanghebbenden;
 • Initiatiefnemers de verantwoordelijkheid hebben burgerparticipatie in hun ontwikkelingstraject mee te nemen;
 • Initiatiefnemers burgerparticipatie in een dialoog vormgeven en afwegingen kunnen beargumenteren;
 • De huidige wetgeving pas aan het eind van een ontwikkeltraject voorziet in burgerparticipatie in de vorm van een zienswijze;
 • Dergelijke zienswijzen voor belanghebbenden vaak als mosterd na de maaltijd voelen en de ruimte om plannen aan te passen nog maar zeer beperkt zijn;
 • Ook voor initiatiefnemers, door de inbreng van belanghebbenden niet voldoende mee te wegen, dit tot ongewenste situaties kan leiden;
 • De raad zal toetsen hoe burgerparticipatie is meegenomen binnen een ontwikkeltraject;
 • Inwoners in toenemende mate hierover bij politieke partijen aan de bel trekken.

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA, Dorpsvisie. PvdA/GL

Motie: Ons hertenkamp, onze kinderboerderij

De gemeenteraad van Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020;

Overwegende dat:

 • Het hertenkamp een betekenisvolle plaats in het dorp inneemt.
 • Onze gemeente allerlei kosten wil drukken, zeker op langere termijn.
 • Er vrijwilligersorganisaties zijn die op termijn een nieuwe behuizing nodig hebben.
 • In Nuenen een kinderboerderij, draaiende op vrijwilligers, enorm succesvol is
 • Een kinderboerderij een educatieve meerwaarde heeft, bijvoorbeeld in combinatie met scholen

Besluit

Het college te verzoeken:

 1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hertenkamp om te bouwen tot kinderboerderij;
 2. Uitgangspunt hierbij is dat deze kinderboerderij uiteindelijk budgetneutraal draaiende wordt gehouden door een bij de locatie passende vrijwilligersorganisatie
 3. Bij dit onderzoek mede te betrekken belangstellende vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerde burgers.
 4. De raad over het resultaat van het onderzoek te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA en DorpsVisie

Motie CDA Vroonhoven, bezinningsplek

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020

Overwegende dat:

 • Park Vroonhoven aangeduid is als een park in het centrum van Son,
 • Dit park jarenlang de achtertuin is geweest van de parochie Sint Petrus Banden,
 • In het park het (restant van een) brevierhuisje staat als historisch bewijs van dat gebruik door de parochie;
 • Het een unieke plek is om in dit park een bezinningsplek te realiseren voor inwoners en bezoekers ongeacht religie of levensbeschouwing,

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Een werkgroep in te stellen die de bouw en inpassing van een bezinningsplek mogelijk maakt;
 2. Die werkgroep te laten bestaan uit een passende vertegenwoordiging uit ons dorp;
 3. Aan die werkgroep en aan de realisatie van de nieuwe beoogde bezinningsplek ook als gemeente een bijdrage te leveren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 2 juli 2020

Fracties CDA, Dorpsvisie