RIJK MAAKT ONS ARM!

Zijn we nou een rijke gemeente of niet?

Het goede nieuws: we zijn een rijke gemeente. Het slechte nieuws: we geven op dit moment meer uit dan we binnenkrijgen. Gelukkig hebben we altijd goed gespaard en die spaarrekening wordt nu ingezet. Dat kan gelukkig, maar dit moet geen jaren duren, want die rekening raakt ooit leeg. Daarom moet bezuinigd worden én moeten de inkomsten verhoogd worden. We zijn een kleine gemeente en onze zelfstandigheid kost geld! 

Er staan flink wat euro’s op onze spaarrekening. Veel gemeenten om ons heen zijn jaloers op onze spaarpot. Voor alle duidelijkheid: deze spaarpot van de gemeente is van u! En moet dus ook aan u, de inwoners van Son en Breugel besteed worden. En dat gebeurt ook. De trottoirs worden hersteld, nieuw fietspad naar Eindhoven, Ekkersrijt wordt verbouwd inclusief HOV-buslijn, het gemeentehuis opgeknapt, bosgrond bij de Dommel en natuurgebied in Bokt is aangekocht, fietsoversteek bij scouting is aangelegd en er zijn veel subsidies voor clubs en verenigingen. Dit geld is dus niet opgegaan aan feestjes of luxeprojecten, maar aan achterstallig onderhoud. 

We zouden moeten stoppen met ‘dure’ projecten omdat we die niet kunnen betalen. Dit is aantoonbaar onjuist want de volgende bedragen zijn al gereserveerd: Breugel 3 miljoen, Dorpshuis 4 miljoen. Kortom, er is voldoende gereserveerd voor gebouwen waarin we samenkomen, samen lezen, zorghulp aanvragen, theater bezoeken, muziek maken en voor onze gezondheid sporten. En als corona één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het dat juist deze gemeenschappelijke voorzieningen van cruciaal belang zijn. Wij gaan ze voor u bouwen en onderhouden. Voor uw plezier, zorg en welzijn!

Hoe is het tekort ontstaan?

Op dit moment komen we geld tekort. We zijn in ‘goed gezelschap’ want driekwart van alle Nederlandse gemeenten komt geld tekort. De veroorzaker: het rijk.  De jeugd-/gezinszorg is door het rijk afgestoten naar de gemeenten, met 20% minder budget om hetzelfde werk te doen. Er hebben zich bovendien meer kinderen en gezinnen met grote problemen gemeld. Die hebben we geholpen. Dat is geen weggegooid geld. Voor uw begrip: elk multiprobleem kind/gezin kost ca 100.000 euro per jaar! Het zal u zelf maar overkomen, een ernstig ziek of depressief kind. Dan wilt u toch ook geholpen worden? Het gaat om dringende hulp voor een kind/gezin in nood. En die hulp/zorg leveren wij! Nu en in de toekomst. 

Het rijk heeft bepaald dat huishoudelijke hulp binnen de WMO voortaan voor het standaardbedrag van 19 euro per maand moet worden aangeboden. Door deze regel wordt nu veel meer hulp aangevraagd omdat een eigen hulp duurder is. Vooral bij huishoudens met een inkomen van meer dan 100.000 euro is de vraag landelijk met ruim 30% toegenomen. Mensen die eerst prima hun eigen hulp konden betalen, doen nu een beroep op de zorggelden van de gemeente. Hierdoor komt de zorg voor anderen in gevaar.  

Het rijk heeft verder elke gemeente opgedragen om 26 deelwetten samen te voegen tot één nieuwe wet, de Omgevingswet. Een prima zaak waardoor u straks alle aanvragen kunt regelen aan één loket. Maar hiervoor moet de organisatie omgebouwd, nieuwe ICT aangekocht en ambtenaren geschoold worden. Kosten: 800.000 euro.  Opnieuw dus een forse kostenpost die ons door het rijk is opgelegd. 

U wilde weten waar het geld naar toe gaat, nu weet u het!

Hoe komt de begroting weer in balans?

Het CDA wil naar een begroting die tegen een stootje kan. Daarvoor moeten de inkomsten verhoogd worden en hiervoor is eigenlijk maar één serieus instrument: de OZB belasting. De belasting op woningbezit en -gebruik. Niet leuk, maar wel nodig. En de OZB-belasting is ook rechtvaardig want iemand met een groot huis betaalt meer dan iemand met een klein huis of geen eigen huis. En natuurlijk gaan we bezuinigen. Er moet efficiënter gewerkt worden, minder ingehuurd en er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Zelfstandig blijven kost geld.  

En hoe zit het dan met het hertenkamp, de vijverpomp en het speeltuintje? Beste mensen, maak u geen zorgen, want al deze voorzieningen blijven gewoon bestaan. 

Fractie CDA Son en Breugel, 
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

De Raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op 11 juni 2020.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 inzake Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD, bijklage nr.: 18 – 2020;

Overwegende en constaterende dat:

 • De raad heeft gesproken over de conclusies en aanbevelingen opgenomen in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar een duurzaam en toekomst bestendig CMD’;
 • In dat rapport de aanbeveling wordt gedaan om een heldere visie en beleidskader voor het CMD op te stellen en daarbij kennis en expertise in de gemeente en het CMD over het Sociaal Domein te benutten;
 • Een inhoudelijke visie en doelstellingen noodzakelijk zijn om de effectiviteit en efficientie van het CMD te verbeteren;
 • De raad verantwoordelijk is voor het vaststellen van een nieuwe visie en beleidskader voor het CMD;
 • Een aantal aanbevelingen, zoals het aanstellen van een beleidsadviseur naast de coördinator CMD en aanpassing van systemen, aanvullende financiering vraagt;
 • Het college voorstelt deze financiering te betrekken bij de Kadernota 2020 en de eerste bestuursrapportage 2020;
 • De Raad meent dat de op te stellen visie, beleidskader en uitwerking daarvan in de organisatie en werkzaamheden van het CMD, voorwaardelijk zijn aan het doen van extra investeringen

Besluit:

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat:

A. punt 2 wordt vervangen door: de bevindingen in het rapport te onderschrijven en een raadswerkgroep in te stellen voor het opstellen van een nieuwe visie en beleidskader, waarbij betrokken worden de verantwoordelijke portefeuillehouder, de Adviesraad Sociaal Domein, en nader aan te wijzen ter zake kundige interne en externe medewerkers en experts. Een en ander met dien verstande dat:

 • het college wordt verzocht ondersteuning voor dit proces beschikbaar te stellen vanuit het ambtelijke beleidsteam sociaal domein;
 • externe expertise ingehuurd wordt voor het opstellen en schrijven van de nieuwe visie, waarbij de kosten hiervan meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage.

B. een nieuw punt 3 wordt toegevoegd, luidende: het college opdracht te verstrekken om op basis van de door de raad opgestelde visie de overige aanbevelingen verder uit te werken en op te volgen. Dit met uitzondering van aanbeveling 8, aangezien dat onderdeel al in gang is gezet.

C. het bestaande punt 3 wordt vernummerd tot punt 4;

D. het bestaande punt 4 wordt vervangen door een nieuw punt 5, luidende: de nietstructurele financiële consequenties binnen het programma op te vangen en eventueel bij de tweede bestuursrapportage te verwerken. Eventuele structurele aanpassingen mogen pas worden doorgevoerd als visie, beleidskader, en aanpassing van werkzaamheden en organisatie, achtereenvolgens zijn vastgesteld.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 11 juni 2020

Fracties DorpsVISIE, D66, CDA, PvdA/GroenLinks

20.0006727 amendement dv onderzoek evaluatie en doorontwikkeling cmd

Motie borging groene identiteit van Son en Breugel

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 11 juni 2020 Overwegende dat:

 • Alle politieke partijen zich in het verleden hebben uitgesproken voor het behoud van het groene karakter van Son en Breugel,
 • Bomen een belangrijk onderdeel zijn van dit groene karakter,
 • Onze gemeente de klimaatdoelstellingen van Parijs ondersteunt en direct en indirect een actieve bijdrage wil leveren aan die doelen,
 • Aan bomen een belangrijke CO2 opnemende en luchtzuiverende rol is toegekend,
 • Het huidige groenbeleidsplan onvoldoende sturing geeft om bomenkap te reguleren en te handhaven,
 • De afgelopen periode meerdere incidenten hebben plaatsgevonden bij natuurbeheer en projectontwikkeling waardoor onnodig veel en ook verkeerde bomen gekapt zijn.
 • We zuinig moeten zijn op bestaande bomen, nu en in de toekomst,

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Het groenbeleidsplan spoedig te herzien, waarbij kritisch beoordeeld wordt of het groene karakter voldoende gewaarborgd wordt door het huidige kapvergunningsbe- leid en zo dit niet het geval is, aangepast wordt;
 2. In het groenbeleidsplan op te nemen dat betrokken partijen tijdig met elkaar aan tafel gaan zitten om te komen tot gedragen en uitvoerbare oplossingen. En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 11 juni 2020 Fracties CDA D66

20.0007387
motie cda borging groene identiteit Son en Breugel

Peer Spooren vertelt over de geschiedenis van de Sonse Bergen

Voormalig geschiedenisleraar, IVN Son en Breugel bestuurslid en gemeenteraadslid namens CDA Son en Breugel Peer Spooren vertelt over de geschiedenis van de Sonse Bergen, de ecologische kenmerken van het gebied en zijn wensen voor de toekomst! Heb jij ook wel eens op de Dode Arm geschaatst?

Kijk naar het filmpje op onssonenbreugel:

https://onssonenbreugel.nl/nieuws/peer-spooren-vertelt-over-de-geschiedenis-van-de-sonse-bergen/

Motie borging groene identiteit van Son en Breugel

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 11 juni 2020 

Overwegende dat:

 •  Alle politieke partijen zich in het verleden hebben uitgesproken voor het behoud van het groene karakter van Son en Breugel, 
 • Bomen een belangrijk onderdeel zijn van dit groene karakter, 
 • Onze gemeente de klimaatdoelstellingen van Parijs ondersteunt en direct en indirect een actieve bijdrage wil leveren aan die doelen, 
 • Aan bomen een belangrijke CO2 opnemende en luchtzuiverende rol is toegekend, 
 • Het huidige groenbeleidsplan onvoldoende sturing geeft om bomenkap te reguleren en te handhaven, 
 • De afgelopen periode meerdere incidenten hebben plaatsgevonden bij natuurbeheer en projectontwikkeling waardoor onnodig veel en ook verkeerde bomen gekapt zijn. 
 • We zuinig moeten zijn op bestaande bomen, nu en in de toekomst, 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Het groenbeleidsplan spoedig te herzien, waarbij kritisch beoordeeld wordt of het groene karakter voldoende gewaarborgd wordt door het huidige kapvergunningsbeleid en zo dit niet het geval is, aangepast wordt;
 • In het groenbeleidsplan op te nemen dat betrokken partijen tijdig met elkaar aan tafel gaan zitten om te komen tot gedragen en uitvoerbare oplossingen. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 11 juni 2020

Fracties CDA   D66