ANDERHALF JAAR COALITIE, WAT IS ER BEREIKT?

Anderhalf jaar geleden is de coalitie van CDA, Dorpsvisie en PvdA/GL aan het bestuur begonnen. Tijd om de tussenbalans op te maken. 

  • Via burgerinspraak wordt de oude sloot in de Gentiaan omgetoverd naar een watermanagementsysteem met groen en recreatie. Sport, muziek, cultuur en sociale zaken kunnen ook in de toekomst rekenen op steun van de gemeente.
  • Er zijn meer dan duizend kroonringen beschikbaar gesteld door de gemeente om PMD-zakken van de grond te houden.
  • Er is fors geïnvesteerd in SBC met nieuwe, veilige kunstgrasvelden en Ledverlichting.
  • Het verouderde subsidiebeleid is in nauwe samenspraak met alle subsidieaanvragers herzien. Het is eenvoudiger en transparanter geworden.  
  • Op het gebied van woningbouw zijn alle mogelijke bouwlocaties in onze gemeente in kaart gebracht. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht gehad voor doelgroepen die het minder breed hebben en/of zorg nodig hebben.
  • Er zijn nieuwe fietspaden met moderne en zuinige verlichting aangelegd naar Eindhoven en Nijnsel.
  • Om heftige regenbuien beter op te vangen is nieuw hemelwaterbeleid met subsidie ontwikkeld.
  • En natuurlijk is het nieuwe, moderne ambtenarencentrum opgeleverd. Een werkomgeving die zorgt voor efficiënter en flexibeler werken.
  • Last but not least, zijn de structuurontwerpen van het nieuwe Dorpshuis onder een grote publieke belangstelling gepresenteerd.
  • Ondertussen worden ook de plannen voor Breugel Bruist en de basisschoollocaties opgepakt. 

De coalitie heeft dus niet bepaald niet stil gezeten. Er is door het college, de ambtenaren en de gemeenteraad keihard gewerkt. Voor u!  het CDA heeft daarin steeds constructief meegewerkt op basis van het eigen verkiezingsprogramma. We hebben in de verkiezingen beloofd om werk te maken van oude slepende dossiers, in gesprek te gaan over wat er leeft en streeft onder de inwoners en daarbij een betrouwbare bestuurder te zijn. 

Fractie CDA,Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

CDA dient met succes moties in om begroting beter en socialer te maken

Het is de taak van het college om met een sluitende meerjarenbegroting te komen. Dat wil zeggen dat er niet meer uit mag gaan dan erin komt. Dat hoeft niet per se dit jaar sluitend te zijn, dat mag ook over meerdere jaren pas zijn; in casu 2023. En dat is het geval. Het CDA heeft drie moties ingediend die zijn overgenomen door een (unanieme) raad en dat geeft aan dat er veel steun is voor de moties. Waar gaan de moties over?

De motie over een opleidingsprogramma voor nieuwe raadsleden

We weten dat partijen vaak zelf hun eigen politici opleiden. Dat programma behandelt vooral de inhoud en uitgangspunten van een partij. Soms komen daar ook algemene politieke vaardigheden bij. Wij vinden dat niet genoeg. De afgelopen jaren hebben we enkele keren met een fel verhitte gemeenteraad te maken gehad en dat had voorkomen kunnen worden. Onbekend maakt onbemind en bekend maakt bemind. Dit gezegde bestaat niet voor niets. Daarom hebben we het college verzocht om een ‘snelstart’ programma te ontwikkelen voor nieuwe raadsleden. 

Het werkt ten goede als (nieuwe) raadsleden elkaar leren kennen en samen opgeleid worden voor de lokale gemeenteraad. We pleiten niet voor dure externe opleiders. Nee, we pleiten juist voor een maatwerkprogramma dat aansluit bij de waarden en normen van Son en Breugel. We bepleiten om elkaar in persoon beter te leren kennen en respect voor elkaar te krijgen, ook al verschil je van mening. We pleiten voor meer kennis en inzicht van specifieke lokale en regionale kwesties. Door een dergelijk opleidingsprogramma ontstaat meer eenheid, meer wederzijds begrip en meer kennis van de context en historie van de politiek in Son en Breugel. Kortom: betere raadsleden. En dat is goed voor iedereen! En daarom steunde de volledige raad deze motie.

De motie over nauwere samenwerking in Dienst Dommelvallei

In een onlangs verschenen rapport ‘Basis op Orde’, waarin de kwaliteit van onze ambtenaren doorgelicht werd, werd melding gemaakt van een tekort aan ambtenaren en verminderde kennis en deskundigheid op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Deze onwelkome conclusie is deels te verklaren doordat we jarenlang rekening moesten houden met een (opgelegde) fusie met Nuenen en/of Eindhoven. Je gaat geen nieuw personeel aannemen als je afdeling binnen afzienbare tijd wordt opgeheven. Die dreiging is nu weg en dus is het tijd om het niveau weer op te krikken. En het uitgangspunt van onze motie is dat we niet alles zelf en alleen moeten doen. Samen sta je sterker.

In de Dienst Dommelvallei werken we al samen met Nuenen en Geldrop-Mierlo op meerdere terreinen zoals financiën, ICT, en publieke dienstverlening. Over die samenwerking zijn we in het algemeen positief. Dus stellen we voor om ook op het gebied van VTH te onderzoeken waar we kunnen samenwerken. Het CDA roept in deze motie het college op om te onderzoeken welke VTH-taken gezamenlijk kunnen worden opgepakt en hoe we deskundigheid met elkaar kunnen delen. Mooie bijkomstigheid is dat het kan leiden tot meer efficiency, meer kwaliteit tegen minder kosten. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Inderdaad, niemand en daarom steunde de gehele raad ook deze motie.

De motie over motie tegenvaller in het sociale domein

Afgelopen maanden werden we als gemeente Son en Breugel overvallen door fors hogere uitgaven in de zorg of ook wel sociale domein geconfronteerd dan vooraf begroot was. We stevenen op een tekort van 1 miljoen Euro af. Heel veel geld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we als gemeenteraad willen begrijpen hoe dit enerzijds heeft kunnen gebeuren, maar ook hoe we hier meer controle op kunnen krijgen. Dat neemt niet weg, dat welke conclusies en aanbevelingen hier ook uit mogen komen, en daar lopen we als CDA niet op vooruit: onze inwoners moeten hoe dan ook de zorg krijgen waarop ze recht hebben.