S&B steunt bevlogen kandidaat

Coen Hendriks: Ik ben 43 jaar, getrouwd en we hebben 2 kinderen. Geboren en getogen in Boerdonk. Vanaf 2003 ben ik actief bij de CDA afdeling Veghel/Erp . De eerste periode als burgerlid, daarna ben ik actief geweest in het bestuur om vervolgens tot heden lid te zijn van de fractie.

Graag wil ik lid worden van de CDA fractie in de provinciale staten en wel om dezelfde motivatie oftewel missie als die van ons maatschappelijk geëngageerde bedrijf, een projectontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed.

Ik wil me inzetten om het welzijn van mensen te verhogen.

Naar mijn mening kun je in de politiek voor de bevolking veel betekenen. Door mijn werkervaring heb ik veel kennis op het gebied van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ik heb ervaring met gemeentelijk, politiek en ambtelijk procedures als ook een groot netwerk in geheel Brabant. Dit netwerk en mijn kennis wil ik gebruiken in mijn werk als lid van de provinciale staten. Dit wil ik natuurlijk alleen doen bij de partij die het dichtst bij mij staat én die midden in de maatschappij staat.  Door mijn kennis, karakter, werk en levenservaring kan ik aan de rol als statenlid optimaal inhoud geven.

Voor U als inwoner van de gemeente Son en Breugel wil ik me hard maken voor de volgende onderwerpen: 

  • Son en Breugel blijft zelfstandig
  • 2e ontsluiting Ekkersrijt
  • Behoud van groene woonomgeving
Coen Hendriks

Weliswaar vanuit het kleine Boerdonk, onderdeel van de 80-duizend inwoners tellende gemeente Meierijstad, gaat de 43-jarige Coen Hendriks er alles aan doen om een zetel te bemachtigen in de Provinciale Staten. Dat betekent dat hij op de verkiezingsdag op 20 maart genoeg stemmen moet vergaren. Een serieuze gooi naar een provinciale zetel. En niet omdat hij zijn dagen niet gevuld krijgt, want de agenda van de echtgenote Marijke en vader van twee tienerdochters staat bol van de afspraken. Maar wel omdat zijn hart uitgaat naar het welzijn van mensen en naar ‘zijn’ provincie Noord-Brabant en hij veel tijd wil vrijmaken om een vuist te maken aan de provinciale vergadertafel. Desalniettemin zijn de vergaderuren die Coen noodgedwongen in de toren in Den Bosch zal moeten doorbrengen, niet zijn prioriteit. Bovenaan zijn actielijst is het regelrechte contact met de Brabanders. “Want daar haal ik energie uit en mijn belangrijkste informatie vandaan. Nog liever trouwens ga ik ter plaatse een kijkje nemen,” verklaart het huidig fractielid van CDA Meierijstad. Mijn verkiezingsslogan is niet voor niets:

“Coen Hendriks, altijd in de buurt!”

Coen Hendriks koos destijds voor het CDA, de partij die het dichtst bij zijn ideeën én midden in de maatschappij staat, zoals hij laat weten. Op maandagavond 4 februari zal Coen Hendriks zijn campagne officieel aftrappen.

Op donderdagmorgen 21 februari vertrekt een bus vol CDA’ers en andere belangstellenden naar Den Haag voor een rondleiding met kamerleden René Peters en Madeleine van Toorenburg door de Eerste en Tweede Kamer.

Aanmelden (vol=vol!) kan nog via ggosselinkven@gmail.com


Beschermd wonen

De hand in eigen boezem steken

1. Je zorgt voor jezelf

2. En anders wordt er voor je gezorgd

3. Je draagt bij aan het geheel en

4. We laten de wereld beter achter

Dat zijn de 4 waarden waarvoor het CDA staat en waar we ons betoog mee zijn begonnen in de laatste Raadsvergadering op woensdag 23 januari jl. Het zijn ook de waarden die we veelvuldig terug hebben laten komen in onze Pecha Kucha presentatie op 14 maart 2018. Veel lokale politici waren toen aanwezig in het Vestzaktheater om een veelbelovende presentatie voor de verkiezingen te houden. We zetten toen allemaal ons beste beentje voor om onze inwoners te laten zien wat voor goede plannen we allemaal wel niet voor hun hadden. Maar kijk waar we nú staan; er was deze week een éxtra Raadsvergadering nodig over het proces rondom Beschermd Wonen. De vijfde keer binnen 2 maanden dat dit onderwerp in een commissie- of raadsvergadering besproken werd.

Intussen lijkt het niet eens zo veel meer te gaan over die voor ons zo belangrijke inwoners, daar zitten we allemaal redelijk over op één lijn en lijken we er wel uit te komen met elkaar: zie de gezamenlijke motie die we in de een na laatste Raadsvergadering hebben opgesteld Maar het lijkt intussen veel meer te gaan over óns: de Raad, het College en Gemeentelijk bestuur. Er is zelfs een motie van wantrouwen ingediend door de oppositie tegen een wethouder. Maar laten we ónszelf nu éérst eens in de spiegel aan kijken en evalueren wat beter kan of simpelweg beter móet!

Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk is in de uren dat wij over dit onderwerp gesproken hebben in de Raad, geen enkele grotere mate van duidelijkheid ontstaan en zijn er geen onzekerheden weggenomen bij deze kwetsbare groep mensen. Ook in de vergadering op 23 januari ging het hier weer niet over. En dat is jammer, want duidelijkheid en antwoorden: dat is wij deze kwetsbare mensen, zéker na alles wat er gebeurd is, meer dan schuldig zijn.

Het dossier Beschermd Wonen: een dossier dat op de allereerste plaats vooral voor de 19 cliënten van de Molen- en Heistraat en hun ouders van groot belang is. Een project waar de gemeente erg blij mee is, maar waar de gemeente géén formele rol in speelt. Immers, nadat het CMD een indicatie afgeeft, kan de client zelf een zorgaanbieder kiezen en deze zorgaanbieder ontvangt het geld van de gemeente Eindhoven om de zorg ook daadwerkelijk te verlenen. In Son en Breugel is een stichting opgericht: Stichting Doorpakken Wonen welke de ambitie heeft om Wonen en Zorg te combineren voor jonge mensen met een stoornis in het Autisme Spectrum. Medio 2017 is dit project concreet gedefinieerd en opgezet middels contract afspraken met Woningstichting Thuis en zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum (RAC).

Formeel dus geen rol voor de gemeente: Als echter de centrumgemeente Eindhoven de Zorgbudgetten met 30% omlaag brengt én voor de Zorgaanbieders budget plafonds instelt, komt onze zorgplicht naar onze bewoners in gevaar en zijn we verplicht naar hen toe hier een actieve rol in te gaan spelen.

Twee maanden geleden….. De Raad moest jammer genoeg uit de kránt lezen dat er een issue was met het Beschermd wonen project! Nadat dit onderwerp in de commissie Burgerzaken besproken was, had de wethouder toegezegd zich hier hard voor te maken en de raad/commissie zo nodig wekelijks over de voortgang te informeren. Dat is NIET gebeurd.

Zoals geschreven, zijn we intussen een aantal vergaderingen verder en hebben we veel uitleg en informatie van diverse partijen ontvangen. Ook de inspreekbeurten van de Stichting en betrokken ouders waren verhelderend.

Het CDA wil echter níet minutieus gaan uitpluizen wat de wethouder wél of niet en wanneer gedaan zou moeten hebben. Achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen wat we hadden moeten doen. We willen niet gaan uitpluizen of alles wat gezegd, geschreven en gedaan is tot achter de komma juist is. Want wij, als CDA, vinden dat we allemaal tekort schoten, ook de Raad:

Hebben wij als Raad een duidelijke opdracht meegegeven aan het college? Hebben wij als Raad de juiste kaders gesteld, hebben wij de wethouder opgedragen om op een afgesproken datum met een plan van aanpak te komen, inclusief communicatieplan naar alle betrokkenen en de Raad/commissie Burgerzaken? Nee…We hebben als Raad/commissie niet duidelijk gemaakt wat we van de wethouder verwachtten.

De wéthouder heeft echter helaas ook nagelaten een procesplan op te stellen en klip en klaar aan te geven welke acties hij zou nemen, wat hij kan toezeggen en wanneer hij de raad/commissie zou informeren.

Het staat als een paal boven water dat de wethouder had moeten aanvoelen dat de Raad in zijn geheel, dit onderwerp buitengewoon belangrijk vindt en verwachtte dat er een plan lag waarover zij periodiek van de voortgang op de hoogte gesteld wilde worden. Het ontbreken van dat plan van aanpak, inclusief een communicatieplan naar de Raad en betrokken partijen en de vervolgens onduidelijke informatie over dit onderwerp heeft bij velen tot frustratie geleid. Maar vooral bij de clienten tot onzekerheden wat de toekomst hen zou brengen. De cliënten… onze inwoners….. Hun eigen inspreekbeurten waren dan ook buitengewoon dapper en indrukwekkend.

De “beruchte” raadsvergadering van 20 december 2018: het doel was om als Raad eenduidig uit te spreken dat er álles aan gedaan moest worden om de cliënten te garanderen dat ze in de toekomst dezelfde zorg zouden ontvangen als nu het geval is. We sloegen de plank volledig mis. Het ontbreken van openheid tussen oppositie en coalitie, het spreken over proces, hoewel het om de steun en inhoud moest gaan, het ruzien over procedures en reglementen verdient wat betreft het CDA geen schoonheidsprijs. En veel erger nog: resulteerde in alleen maar nóg meer onzekerheid voor deze kwetsbare jongeren.

Samengevat is er veel gebeurd: Teveel veronderstellingen en aannames door Raadsleden, onhandige en te late communicatie door de wethouder, snelle en emotionele conclusies door vele partijen, slechte communicatie van het RAC over de ingangsdatum en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar….. Er is uiteindelijk wél veel onduidelijkheid weggenomen. We hebben wél gezamenlijk een goede motie ingediend. Er zijn ook ouders die wél tevreden geluiden laten horen. En het lijkt erop dat uiteindelijk ook voor de 19 jongeren van het project begeleid wonen, wél een oplossing komt.

In het coalitieakkoord hebben we verwoord dat we vorm willen geven aan bestuurlijke vernieuwing en dat hebben we nu als Raad gedaan door een werkgroep nieuwe bestuursstijl daarvoor op te richten. Voor het CDA geldt (en wat ons betreft niet alleen voor dit dossier):

* Laten we gezamenlijk als raad optrekken en werken aan het beste voor onze inwoners,

* Laten we niet denken in oppositie en coalitie,

* Laten we hard op de inhoud en zacht op de mens zijn,

* Laten we heldere kaders en verwachtingen van ons, als raad, naar het college uitspreken

* Laat het college helder communiceren in wat zij gaan doen: welke stappen, welke betrokkenen, in welk timeframe EN wanneer ze de Raad en commissie informeren. Met andere woorden: wat kunnen we wanneer verwachten? Met deze informatie kan de Raad het college controleren tegen een vooraf afgesproken en vastgelegde meetlat,

* Laten we een grotere mate van vergaderdiscipline in acht nemen.

Laten we naar de toekomst kijken en leren van dit dossier. Laten we erop vertrouwen dat met hulp van de raadswerkgroep ‘nieuwe bestuursstijl’ we raadsbreed werken aan een betere samenwerking. Laten we doen waar we gezamenlijk naar streven: onze taak als Gemeenteraad goed uitvoeren. We hebben een volk vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende taak. Laten we als Gemeenteraad de hand in eigen boezem steken en met een positieve insteek blijven werken voor ál onze inwoners!!! Het CDA heeft in ieder geval volledig vertrouwen in deze Raad en in dit college!!

Met het CDA naar Den Haag

Op donderdag 21 februari organiseert het CDA een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. De Brabantse kamerleden Madeleine van Toorenburg en René Peters gaan ons daar rondleiden. We proberen ook nog Sybrand Buma daarbij te betrekken.

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met CDA Meijerijstad. De vertrektijd is 8.00 uur en naar verwachting zijn we 18.30 uur weer terug. De kosten hiervoor zijn 25,00 eur.(lunch inbegrepen). 

Ook als U geen lid bent van het CDA bent U welkom op deze interessante en gezellige dag. Graag vóór  10 februari opgeven. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = vol. Dus snel aanmelden!

Nadere bijzonderheden vindt U op onze site www.cdasonenbreugel.nl

Aanmelden kan via mail bij Lia den Hamer:

Lia@cdasonenbreugel.nl

Zwembad Son moet open blijven!

Het CDA (Son en Breugel) is een groot voorstander van een zwemvoorziening in Son en Breugel. Zeker voor de ouderen, volwassenen en jongeren die fit willen blijven en voor het behalen van een zwemdiploma door kinderen. Maar tegen welke prijs willen we ‘ons’ zwembad openhouden? Het CDA neemt u mee in een aantal belangrijke beslispunten. 

Het zwembad wordt redelijk druk bezocht, jaarlijks namelijk zo’n 50.000 keer. Uit de stukken van Zwembad Son valt op te maken dat ruim de helft van de € 200.000,- in 2017 en 2018 gestoken is in nieuwe pompen, cv-ketels, ledverlichting en schilderwerk. Het zwembad en het zwemwater is van hoge kwaliteit. Een onderzoek van Synarchis (2018) stelt dat het zwembad Son eigenlijk te groot is voor ons dorp, dat de toegangsprijzen aan de lage kant zijn vergeleken met andere zwembaden in de regio en dat de ondernemer best wel wat meer mag doen om de bezoekersaantallen te verhogen. 

Wat mag een zwembad als belangrijke maatschappelijke voorziening eigenlijk kosten? Een zwemmer betaalt nu ca € 3,75 per keer. En dat is (soms flink) lager dan betaald wordt bij de zwembaden in de regio. Maar gaan ouderen en kinderen wel naar een zwembad in bijvoorbeeld Veghel of Eindhoven? Een snelle rekensom leert dat (€ 120.000 euro gedeeld door 17.000 inwoners) ‘ons’ zwembad elke inwoner per jaar €7 euro kost. Voor dit bedrag kunt u nog geen drie keer met de auto voor uzelf of met uw (klein)kind naar een regionaal bad. Een wekelijkse zwemmer is al snel enkele honderden euro’s per jaar extra kwijt. We moeten dus zuinig zijn op onze lokale zwembadvoorziening! 

Het CDA is duidelijk in haar keuze: het zwembad is een belangrijke voorziening in ons dorp. De gemeente draagt belastinggeld bij om deze (private) voorziening in stand te houden. De exploitant is verantwoordelijk voor een positieve bedrijfsvoering. Dit betekent dat we samen met de ondernemer resultaatdoelen moeten vaststellen. Hiervoor stellen we enkele strikte voorwaarden op. Allereerst een transparante boekhouding en een halfjaarlijkse verantwoording van de resultaten. Zwembad Son moet ook meer ondernemerschap tonen. Dat betekent nieuwe doelgroepen binnenhalen en meer maatwerk abonnementen aanbieden. En dit allemaal met meetbare en controleerbare resultaatafspraken. Tot slot moet een duidelijke afbouw- en overdrachtsverplichting worden opgenomen, zodat we na vijf jaar en € 600.000 belastinggeld investeren niet met lege handen staan.