Algemene beschouwingen

Voorzitter,

Allereerst willen wij het college bedanken voor het opstellen van het collegeprogramma en de begroting. Wat ons betreft een uitstekend uitgangspunt om Son en Breugel nog mooier en nog beter te maken. We zullen onze Algemene Beschouwingen per commissie presenteren, te beginnen met AZ, daarna BZ en tot slot GZ. Ik geef nu het woord aan de heer Hulsen.

Financien:

Het college heeft een meerjarenbegroting voorgelegd die voortborduurt op het verleden en vooruitkijkt naar de toekomst. Son en Breugel kent een lange traditie van solide financieel beleid met begrotingen die tegen een stootje kunnen en waarin gespaard wordt voor grote projecten in de toekomst. Het is een van de redenen dat Son en Breugel door de provincie met rust gelaten wordt en zelfstandig mag blijven. Dit beleid moeten we vasthouden en voortzetten. Denk aan Breugel Bruist en het centrumplan Son.

Het CDA ziet echter dat we te kampen hebben met tegenvallers:

  • de inkomsten van de OZB over 2018 waren 4% te hoog ingeschat door het vorige college, en
  • de afvalstoffenheffing was niet kostendekkend. Onder het vorige college zijn de reserves hiervoor opgeraakt.

Daarnaast zullen de inkomsten uit woningbouw in de toekomst afnemen. Na de voltooiing van Sonniuspark zullen we geen grote ontwikkellocaties meer hebben. Dit houdt in dat we ook geen grote inkomsten meer zullen krijgen.

Het CDA vindt het dan ook van moed getuigen om in de huidige situatie de OZB te verhogen. U repareert toch ook uw dak als het gaat regenen? U wacht toch niet tot het huis onder water staat?! Nu we de financien niet op orde hebben, kan dit in de toekomst leiden tot een verzwakte financiële positie. Hierdoor kunnen  we in de toekomt niet investeren en we kunnen onbedoeld in een discussie terecht komen over herindelingen. En daar willen wij ver van afblijven.

Nieuwe Bestuursstijl:

Het CDA vindt het belangrijk dat de burger betrokken wordt bij de besluitvorming. Waarom eigenlijk:

  1. Veel besluiten zijn de afgelopen jaren genomen zonder de burger er écht erbij te betrekken. Het gevolg is dat besluiten uit het verleden iedere keer weer gecorrigeerd moeten worden. En dat betekent dat we keer op keer ambtelijke capaciteit verbranden zonder stappen vooruit te maken. Laten we een simpel voorbeeld nemen: het MFA. Door de burger nu vroegtijdig te betrekken in de beeldvorming en oordeelsvorming komen we tot gedragen besluiten die we nu wél kunnen realiseren.
  2. We zien een zware taakstelling voor het gemeentelijk apparaat:
    • als de herindeling van Nuenen en Eindhoven doorgaat. Wij hopen echter dat dit voorstel bij de provinciale staten wordt afgewezen. De CDA Statenfractie stemt in elk geval tegen dit voorstel;
    • om op tijd klaar te zijn voor het klimaatpact waar we aan moeten bijdragen;
    • voor de alsmaar groter wordende berg werk die de rijksoverheid op het bordje van de gemeente legt zonder het benodigde geld ervoor mee te geven.

Kortom, er is veel werk te verzetten en hiervoor is het belangrijk om serieus werk te maken van burgerparticipatie. En daarom is het goed dat er ook geïnvesteerd wordt in een bestuursstijl die aansluit bij die participerende burger.  (woord aan De heer Spooren)

Zwembadvoorziening:

Het CDA pleit voor het behoud van zwemvoorzieningen in Son en Breugel. Wij zien de evaluatie van het zwembad over de afgelopen 2 jaar met spanning tegemoet. Ons streven is dat de ondernemer op eigen kracht kan zorgdragen voor een sluitende exploitatie. Wat betreft schoolzwemmen willen wij het college vragen hierover overleg met de basisscholen te voeren. Wij roepen de ouders daarbij op om duidelijk richting schoolbesturen aan te geven wat zij vinden van het deels inwisselen van gymlessen voor zwemlessen. Ook dit is immers een vorm van burgerparticipatie.

Behoud van cultureel erfgoed:

Son en Breugel is een mooi dorp, maar ook ons dorp verandert. Het CDA vindt dat we mee moeten veranderen, maar enkele karakteristieke plekjes van ons dorp moeten we beschermen door ze een monumentale status te geven. Zomaar een korte opsomming, de Sonse berg met dode arm, Pieter Breugelplein met kasseien, de Sint Genovevastraat met klinkers en oude Schoolmuurtje, de straatjes als de Potjes en Geuzenberg.

Breugel bruist en woningbouw:

Het CDA is blij dat dossiers stap voor stap worden aangepakt. Een mooi voorbeeld is Breugel Bruist. Wij gaan dit dossier in fasen oppakken zodat we snel kunnen beginnen met de Boerderij, gevolgd door de nieuwe Bongerd. Het CDA wil aan het college meegeven dat binnen Breugel Bruist ruime woonvoorzieningen moeten komen. Wij pleiten ervoor dat ouderen, maar ook jongeren in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Wij zien dit graag opgenomen in de plannen van het college.

Op dit moment zien we regelmatig inwoners van Son en Breugel noodgedwongen onze gemeente verlaten omdat hier onvoldoende passend woningaanbod is. Nu het woord aan dhr Limpens.

Mobiliteit:

Het CDA ziet dat er ruimte gemaakt wordt voor nieuw beleid zoals aandacht voor de fietser: de veiligheid van fietsers moet prioriteit hebben. Jarenlang moesten we het in dit dorp doen met een richtinggevend kader mobiliteit omdat de vorige twee colleges er niet in slaagden een gedragen visie neer te leggen. We zien nu een duidelijk commitment om samen met de burger tot een fietsvisie te komen.

Het CDA ziet in de begroting de ambitie om het onderhoudsniveau van fiets- en voetpaden van onderhoudsniveau C naar niveau B te brengen. Wij vinden dat dit echter niet in 5 jaar maar in 2 jaar bereikt kan worden. Mocht hiervoor een motie komen, dan zullen we deze steunen.

Wij zijn blij met de voorstellen van het college omtrent het oppakken van de oost-west verbinding, want de verkeersdruk moet omlaag in het dorp. Maar een extra aansluiting van Ekkersrijt en het oppakken van de verkeersrouting op de meubelboulevard zijn nuttige projecten.

Een onderwerp dat zeker aandacht moet krijgen is het verminderen van de overlast van Eindhoven Airport. Iets wat we alleen gezamelijk met alle randgemeenten rond Airport moeten oppakken. En als het nodig is om geld te reserveren voor onderzoeken om de overlast aan te tonen, dan steunen we een dergelijke voorziening.

Duurzaamheid:

Wij steunen de lijn van het college om te komen tot meer duurzaamheid. Het klimaatbestendig maken van Son en Breugel staat duidelijk op de kaart van dit college. We gaan door met verledden en zonnepanelen stimuleren. Ook het verminderen van hemelwaterafvoer via het riool heeft onze steun, maar wel met een rechtvaardig fiscaal systeem. We regelen dit samen met de burgers.

Realisatie van het MFA:

Wij wachten met spanning de uitkomst af van het bouwkundig onderzoek van het voormalige Petrus Banden Kerkgebouw. Het CDA onderschrijft de route van het college om in deze collegeperiode tot een Dorpshuis te komen. Eindelijk gaat het geld weer naar bouwen.

Detailhandel in het centrum:

Son en Breugel kan zich gelukkig prijzen met een levende detailhandel in het centrum. Deze moeten we behouden. Aan de ene kant moeten we streven naar een goed vestigingsklimaat, aan de andere kant moeten we als gemeente ook sturing kunnen geven aan waar welke bedrijven zich willen vestigen. Daarom pleit het CDA voor een detailhandelsplan voor het centrum van Son en Breugel.  Wij willen voorkomen achteraf verrast te worden door het vestigen van bedrijven op niet gewenste locaties, waar we niets meer aan kunnen doen. Hiervoor hebben wij een motie opgesteld.

WIFI in het centrum van Son en Breugel en binnen het plangebied Breugel Bruist:

Een van de wensen van het CDA, zie ook ons verkiezingsprogramma, is het hebben van vrij WIFI in het centrum van Son en Breugel. Hiervoor waren Europese gelden beschikbaar die nu jammer genoeg op zijn. Maar wij willen het college via een motie vragen om WIFI realisatie alsnog te onderzoeken, en in overleg met ondernemers te bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe dit gefinancierd kan worden.

Het CDA is blij met het collegeprogramma en de begroting. Wij kunnen dan ook met beide instemmen.

Fractie CDA

 

 

 

Motie Detailhandelsplan voor centrum Son en Breugel

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;

Binnen het centrum van Son en Breugel er momenteel een beperkte leegstand van winkelruimte is en gezien de discussie momenteel over de vestiging van een nieuw restaurant in het centrum,

Overwegende dat:

* in het centrum van Son en Breugel een goed vestigingsklimaat moet zijn voor de vestiging van nieuwe detailhandelsbedrijven/restaurants,

* de gemeente mometeel maar een beperkte mogelijkheid heeft om te sturen op welke detailhandel/restaurant zich waar vestigen in het centrum

Besluit:

Het college te verzoeken in overleg met de bevolking en ondernemers een detailhandelsplan/visie voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en met een voorstel terug te komen bij de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2018

Fractie CDA

 

 

Motie Vrij WIFI in centrum Son en Breugel en plangebied Breugel Bruist

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;

Gezien de smartphone niet meer uit ons leven is weg te denken

Overwegende dat:

* wij streven naar een optimaal verblijfsklimaat in het centrum van Son en Breugel en het plangebied Breugel Bruist,

Besluit:

Het college te verzoeken in overleg met de ondernemers in het centrum van Son en Breugel te onderzoeken hoe een vrij WIFI netwerk gerealiseerd kan worden en hoe dit gefinanciert kan worden en verzoekt hiervoor met een voorstel terug te komen bij de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2018

Fractie CDA