Hemelwater afkoppelen

Hemelwater afkoppelen; een mooi duurzaam initiatief, maar pakt wel ongelijk uit voor inwoner

Afgelopen week is in de commissie Algemene Zaken een plan behandeld om hemelwater niet meer in het riool te laten stromen. Met hemelwater wordt bedoeld: alle water dat van uw dak en stoep afloopt. Op dit moment maakt hemelwater ongeveer 70% uit van alle water in het riool en met de verwachte klimaatveranderingen gaat dit percentage nog verder omhoog. De overige 30% is afvalwater en dit vuile water stroomt in veel gevallen nog met hemelwater in een gemengd riool. Het merendeel van de huiseigenaren in ons dorp lozen hun hemelwater en afvalwater in een gemengd riool.

Omdat we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken zullen krijgen met extreme neerslag zal ons riool vernieuwd, verbeterd en aangepast moeten worden om in de toekomst die piekbelasting aan hemelwater op te kunnen vangen. Dat gaat de komende jaren geld kosten, veel geld. Maar er is een duurzame oplossing: vang het hemelwater op en voer het gescheiden af naar sloten, beken en groengebieden. Deze oplossing wordt door de gemeente al toegepast in onder andere het Zand en het Sonniuspark. Er is echter een oplossing die nóg eenvoudiger en goedkoper is: vang het hemelwater privé op en laat het in je eigen tuin lopen; infiltreren heet dat. De gemeente subsidieert zo’n afkoppeling aan de achter- en zijkant van uw woning met eenmalig €300,-. Er ligt nu een aanvullend plan om u de komende tien jaar ook nog een korting te geven van €50,- per jaar op uw rioolheffing als u gehéél bent afgekoppeld.

Hierdoor kunnen dure investeringen aan het riool door de gemeente worden uitgesteld of eenvoudiger worden uitgevoerd.

Goed plan. Zou je zeggen, maar niet elke inwoner verkeert in dezelfde situatie. De wethouder spreekt van een gelijke behandeling. Daar zijn wij het niet mee eens

  • We vinden het vreemd dat een inwoner die helemaal niets (!) hoeft te doen, omdat ze door de gemeente al volledig afgekoppeld zijn, tóch een korting van €500 (10x €50) krijgt.
  • We vinden het vreemd dat een inwoner die aan de vóórkant al gratis (door de gemeente) is afgekoppeld de maximale €800 kan krijgen, terwijl hij alleen de achterkant hoeft af te koppelen.
  • We vinden het vreemd dat een inwoner die op 3 plaatsen moeten afkoppelen straks met het meeste werk zit en ook nog eens met de hoogste kosten. Toch krijgt hij niet meer subsidie dan€800.
  • We vinden het vreemd dat een inwoner die zelf gaat bouwen niet de subsidie krijgt, maar wel de korting van €500. Daarvoor moet hij dan wel alle bergingsmaatregelen op eigen grondgebied realiseren.

En als u niet afkoppelt? Dan mist u de €300 subsidie en gaat u de komende tien jaar €500 extra (!) betalen. Uw extra geld wordt in een fonds gestopt en daaruit worden de kortingen betaald aan bijvoorbeeld uw buren die wel afkoppelen. Maar als u nou eens niet (eenvoudig) kúnt afkoppelen?

Het CDA vindt dit plan een mooi initiatief met een goed doel, want het zorgt voor een duurzame oplossing van waterafvoer! Het is ook nog eens goed voor uw portemonnee, tenminste als u afkoppelt! Maar de uitwerking van dit voorstel zorgt volgens ons voor ongelijkheid.

  • Naast de geplande informatievoorziening van huis tot huis, pleiten we voor het gebruik maken van de behoeften van burgers zélf voor concrete oplossingen per straat of wijk
  • We pleiten voor een herziening van de fiscale uitwerking van het plan zodat de ongelijkheid van tafel gaat.
  • We pleiten voor een maximale eigen bijdrage door de inwoner die volledig wil afkoppelen, maar waarbij dit technisch lastig is.
  • Wij pleiten voor een regeling waaruit alle afkoppelingen betaald worden, zodat we straks niet met structurele tekorten worden opgezadeld.

Kortom, het huidige plan moet beter. Son en Breugel moet op tijd klaar zijn voor de toekomst. En, zoals we blijven verkondigen; meer burgerparticipatie bij het nemen van beslissingen!

CDA Son en Breugel voor een Betrokken, Betrouwbaar Bestuur

Overzicht berichten Sint Petrus Banden kerkgebouw, MFA

Tekorten repareren maar ook ruimte voor nieuw beleid

Het CDA staat voor een betrokken betrouwbaar bestuur. We willen betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke besluitvormingen. En een  duidelijke, ‘inwoners-vriendelijke’ communicatie vanuit het gemeentehuis.

Voor een sluitende begroting moeten helaas de belastingen verhoogd worden. De OZB-inkomsten waren in het verleden te hoog ingeschat, de afvalstoffenheffing was niet dekkend en de zorgkosten blijven stijgen. Dit moeten we nu  herstellen. 

Na de aankoop van het kerkgebouw willen we snel een mooi Dorpshuis hierin realiseren. Breugel Bruist pakken we in fasen aan: in 2019 de Boerderij en daarna volgt de nieuwe Bongerd. Veiligheid voor fietsers heeft prioriteit; we gaan niet wachten; er komt een nieuw verbeterd fietspad langs de Eindhovenseweg. De verkeersdruk op het oost-west traject door het dorp moet echt omlaag. We willen een nieuwe discussie opstarten over het woningbeleid voor onze inwoners. Aan de overlast van Eindhoven Airport gaan we grenzen stellen.

Tenslotte willen wij een supportgroep opzetten om ouderen bewuster te maken van mogelijke subsidies. Nieuw beleid dus voor een beter Son en Breugel.

Betere communicatie met inwoners? Een voorzichtige stap is gezet….

In het verkiezingsprogramma van het CDA en in het coalitie akkoord is opgenomen, dat we de komende vier jaar willen werken aan een beter contact tussen inwoners en gemeente. Dat klinkt logisch, maar wat bedoelen we nu daarmee? We schetsen u dit aan de hand van een recent voorbeeld.

Anderhalf jaar geleden is, naar aanleiding van de verkeersproblematiek en de herinrichting in de Ruysdaelstraat rondom basisschool de Sonnewijzer, een werkgroep opgezet. In deze werkgroep zaten afgevaardigden van de school, MR, Ouderraad, omwonenden en de gemeente. Een goede samenstelling! Helaas is er gedurende het proces in de communicatie van de gemeente naar de leden van de werkgroep het een en ander fout gegaan, met als gevolg teleurstelling en frustratie. Maar… van fouten kun je leren. Ons raadslid Henk Hulsen heeft een gesprek gehad met een betrokken ambtenaar. Er is door hem uitgelegd hoe belangrijk het is om na de eerste goede stap (het samenstellen van een werkgroep) niet te vergeten ook de volgende stap te maken.

Er moet vooraf duidelijkheid zijn over rollen en verantwoordelijkheden: wie beslist waarover en wanneer. Verder is het vastleggen van afspraken en acties noodzakelijk om duidelijkheid te geven aan alle deelnemers. Deze twee voorwaarden zorgen voor meer overeenstemming en een betere besluitvorming waardoor plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en betrokkenen niet achteraf verrast worden.

We willen deze cultuurverandering doorzetten en zijn ervan overtuigd dat als men inwoners meer gaat betrekken en op de juiste manier met ze communiceert, we veel meer tevreden inwoners zullen hebben. Het is niet altijd mogelijk om het iedereen naar de zin te maken, maar het maakt het wel wat gemakkelijker als mensen begrijpen wáárom iets soms niet, of alleen op een andere manier kan. Dit voorkomt een gevoel van niet gehoord, gepasseerd of niet serieus genomen worden.

We vinden het belangrijk dat inwoners weten waar, hoe en waarvoor ze contact op kunnen nemen met de gemeente. Wat zijn bijvoorbeeld je mogelijkheden als er bij jou in de buurt een nieuwbouwplan uitgevoerd gaat worden? Wat als je alleen maar even je mening wil geven (die vaak heel waardevol is)? Wat als je je beroepsmatige kennis wil aanbieden om mee te werken/denken aan bepaalde plannen? Etc etc.

Dát is waar wij als CDA ons de komende jaren voor willen inzetten. U zoveel mogelijk betrekken en mee laten denken. Het is alleen niet altijd makkelijk om iedereen te bereiken en we hopen dan ook van harte dat u ook contact met óns opneemt. Via de website, via Facebook, of gewoon per telefoon of post het kan allemaal. We luisteren graag naar uw gewaardeerde en waardevolle mening! Want de toekomst van Son en Breugel wordt het beste gerealiseerd met burgerparticipatie.

CDA Son en Breugel voor een Betrokken Betrouwbaar Bestuur