Voortgang aankoop van het voormalige Sint Petrus Banden kerkgebouw

Krediet ten behoeve van aankoop van het voormalige kerkgebouw Sint Petrus Banden
Op 29 maart jl heeft de raad in meerderheid de motie aangenomen om de sloop van het voormalige kerkgebouw uit te stellen:

 1. Die maatregelen die redelijkerwijs van het college verwacht mogen worden, te nemen die nodig zijn om sloop van het voormalige Petrus Banden kerkgebouw door de parochie tegen te gaan,
 2. Het parochiebestuur per direct aan te geven dat verdere sloopactiviteiten vanuit de gemeente tot nader order niet gewenst zijn,
 3. In overleg met de parochie de overeenkomst in die zin aan te passen dat de daarin opgenomen sloopverplichting tot nader order wordt opgeschort;
 4. De Raad over de uitkomst van deze gesprekken en genomen maatregelen per ommegaande te informeren en
 5. Daarmee de Raad de kans te geven in overleg met de parochie vrij te besluiten wat zij met het voormalige Petrus Banden Kerkgebouw in de toekomst wil doen.

De reactie van het parochiebestuur in overleg met het bisdom was helder en constructief. Er zijn maar twee opties:

 1. Nakomen van de overeenkomst, dat wil zeggen sloop van het gebouw tot de vloer en levering, alsmede bouw van een nieuwe kerk achter de toren
 2. Sluiten van een nieuwe overeenkomst waarin gebouw en gronden worden gekocht door de gemeente, door het parochiebestuur gemaakte kosten worden vergoed en optioneel ruimte gehuurd kan worden ruimten in het voormalig kerkgebouw t.b.v. vieringen.

Willen we dus sloop voorkomen zullen we voor optie 2 moeten gaan. Wat betekent dit dan:

 1. de overeenkomst van 19 juli 2017, inzake aankoop van de kerklocatie en verkoop van gronden ten behoeve van een nieuw kerkgebouw, alsmede de daarbij behorende addenda van 4/5 december 2017 en 15 februari 2018, wordt ontbonden;
 2. met het parochiebestuur wordt een nieuwe overeenkomst gesloten, waarin de aankoop van het voormalige kerkgebouw met bijbehorende gronden wordt vastgelegd;
 3. in de nieuwe overeenkomst worden afspraken vastgelegd inzake vergoeding van gemaakte kosten, verrekening van de aanbetaling, afspraken omtrent vleermuizen, alsmede mogelijke huur van ruimten in het voormalig kerkgebouw t.b.v. vieringen.

Nogmaals voor alle duidelijkheid, wij besluiten vandaag niet over hoe het voormalige kerkgebouw zal worden hergebruikt, ook al hebben wij altijd aangeven hier het nieuwe dorpshuis in te willen onderbrengen. Aankoop van het voormalige kerkgebouw is de enige mogelijkheid om punt 5 van de motie van 29 maart jl echt te kunnen invullen.

Gezien de positie die het CDA heeft ingenomen, moge duidelijk zijn dat op basis van het hier voorliggende voorstel van de parochie wat wij alleszins redelijk vinden, gaan voor aankoop van het kerkgebouw, optie 2 dus. Wij zien behoud van een monument uit de wederopbouwtijd dat uniek is in zijn soort en waar velen van onze inwoners een emotionele connecties mee hebben als een belangrijke stap in het behoud van ons eigen cultuurhistorische erfgoed.

Als afsluiting voor alle duidelijkheid. Het causale verband dat het parochiebestuur legt tussen al dan niet slopen van een voormalig kerkgebouw en de nieuwbouw van een nieuw kerkgebouw herkennen wij niet. Naast dat deze nooit op officiele wijze schriftelijk door het college aan noch de commissie noch de raad is meegedeeld, stellen wij dat er wat ons betreft politiek geen enkele belemmering is om aan het kerkplein een nieuwe kerk te realiseren achter de kerktoren. Wij zullen dan ook, mocht het parochiebestuur terugkomen op de beslissing en alsnog een kerkgebouw willen bouwen, zullen wij dat van harte ondersteunen, ook al is dat niet nu maar in de komende jaren. De beslissing echter of deze stap gezet wordt is uitsluitend aan het parochiebestuur.

Motie behoud kringloop Son en Breugel

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 24 mei 2018;

Overwegende dat:

 • De kringloop, integraal aan haar eigen functie, een duidelijk herkenbare sociaal maat-schappelijke rol vervult voor Son en Breugel, die we willen behouden en mogelijk zelfs uitbreiden;
 • De kringloop spoedig haar huidige locatie dient te verlaten;
 • De kringloop zelf al met diverse alternatieven is gekomen;
 • Het college in haar antwoord op schriftelijke vragen hieromtrent aangeeft:

Indien uw raad de kringloopwinkel wenst te faciliteren op Ekkersrijt Oost of elders dan het centrumgebied, dient hiervoor een ruimtelijke procedure te worden opgestart.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Die maatregelen te nemen die redelijkerwijs van het college verwacht mogen worden, die nodig zijn om de kringloop met al haar functies te behouden voor de gemeente Son en Breugel;
 2. Hierbij in acht te nemen dat de maatregelen er in dienen te resulteren dat de kringloop zonder onderbreken van haar functionaliteit over kan gaan naar een ander pand;
 3. Eventueel een tijdelijke maatregel te nemen, vooruitlopend op een definitieve situatie;
 4. De raad over de uitkomst van de gesprekken en genomen maatregelen zo spoedig mogelijk te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 24 mei 2018

Fracties CDA, PvdA/GroenLinks DorpsVISIE