Motie opschorten sloop Petrus Banden Kerkgebouw

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 29 maart 2018;

Kennisgenomen hebbend van:

· de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl.

Overwegende dat:

· Een meerderheid van de bevolking gestemd heeft op partijen die zich uitgesproken hebben voor het behoud van het Petrus Banden kerkgebouw.

· Er een overeenkomst ligt tussen gemeente en parochie waarin sloop van het Petrus Banden kerkgebouw door de parochie een voorwaarde is.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

1. Die maatregelen die rederlijkerwijs van het college verwacht mag worden, te nemen die nodig zijn om sloop van het Petrus Banden kerkgebouw door de parochie tegen te gaan,

2. Het parochiebestuur per direct aan te geven dat verdere sloopactiviteiten vanuit de gemeente tot nader orde niet gewenst zijn,

3. In overleg met de parochie de overeenkomst in die zin aan te passen dat de daarin opgenomen sloopverplichting tot nader orde wordt opgeschort;

4. De Raad over de uitkomst van deze gesprekken en genomen maatregelen per om-megaande te informeren en

5. Daarmee de politiek de kans te geven in overleg met de parochie vrij te besluiten wat zij met het Petrus Banden Kerkgebouw in de toekomst wil doen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 29 maart 2018

Fracties CDA, DorpsVISIE en D66

HIEROM STEMMEN WIJ CDA. STEM OOK CDA!

Son en Breugel kent een geschiedenis van redelijk stabiel bestuur. Het wegsturen en weglopen van wethouders is niet iets wat bij ons lokale bestuur past. Er wordt vaak hard en toegewijd gewerkt aan een betere gemeenschap. En we zijn er trots op dat het CDA tientallen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van ons dorp. We hanteren hierbij vier uitgangspunten.

Ten eerste, het CDA gaat uit van betrokken en zelfstandige inwoners die voor zichzelf kunnen zorgen. Een bestuur moet inwoners en ondernemers dus niet voor de voeten lopen.

Ten tweede, iemand die niet voor zichzelf kan zorgen, die mag erop rekenen dat er voor hem wordt gezorgd. De gemeente moet hierbij zorgen voor faciliteiten en ondersteuning.

Ten derde, een bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het geheel. Voor iedereen en niet alleen voor het partijbelang dus!

Ten slotte, het resultaat van wat we doen, moet leiden tot een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Met dit gedachtengoed hebben vele CDA’ers zich jarenlang dienstbaar gemaakt voor onze mooie gemeente.

Waarom begrijpt u de politiek, (ja ook uw eigen lokale politiek) dan toch steeds minder? Wij proberen u te helpen deze vraag te beantwoorden, want deze vraag raakt ons als politieke partij ook.

Uit de vele gesprekken die het CDA-campagneteam met inwoners gevoerd heeft, komt een eenvoudige boodschap met twee kernpunten naar voren:

1. Inwoners willen meedenken en –werken om de eigen omgeving beter te maken. Gebruik ons dan ook, zegt u!!

2. Het tweede kernpunt hangt nauw samen met het voorgaande punt. U wilt gehoord en geholpen worden door een betrouwbaar bestuur.

Een dienende en faciliterende gemeenteraad dus. Geen arrogante, dove partijen. Wij gaan met een inspraakmodel werken zodat gemeente en inwoners samen optrekken.

U wilt een bestuur dat besluiten neemt die goed zijn voor het geheel, waarbij rekening gehouden wordt met de minderheid. Een bestuur dat niet doof is voor uw mening maar ook niet op elke mening beleid maakt. Een bestuur dat een gedegen afweging maakt van belangen. Een bestuur dat in gesprek gaat met de belanghebbenden. Inwoners hebben vaak uitstekende en goedkope oplossingen. De overheid heeft de neiging om eenvoudige zaken complex op te lossen. We hoeven geen rij van verkeersremmers die voor meer onveiligheid zorgen in plaats van veiligheid. Fietsers nemen massaal het voetpad achter de bomen. Wij gaan de fietsers beschermen.

U wilt een bestuur dat zorgvuldig afgewogen besluiten ook daadwerkelijk uitvoert. Efficiënt, effectief en zorgvuldig, alsof het hun eigen huis en familie betreft. U wilt een bestuur dat transparant handelt. Een bestuur dat vertelt wat ze doet en doet wat ze vertelt. U heeft alle recht om te weten waarom de verhuizing van de bieb veel duurder uitgevallen is. Waarom is het college niet ‘in control’?

U wilt een bestuur dat onze lokale belangen trots en vasthoudend behartigt in regionale overleggen. Een bestuur dat samenwerkt met andere gemeenten en instanties om samen sterker en goedkoper te kunnen handelen in de vele taken die de rijksoverheid naar gemeenten overdraagt. Eindhoven Airport moet rekening houden met ons, punt uit.

U wilt een bestuur dat rekening houdt met sociale, historische gevoeligheden. Want elk mens handelt vanuit zijn eigen redelijkheid. Vanuit de basisprincipes van het CDA gaan we op zoek naar de redelijkheid van de ander en de oplossing ligt vaak voor het oprapen. Ook de landelijke overheid maakt zich zorgen over het verdwijnen van “kerkelijk erfgoed” en heeft hiervoor 325 miljoen beschikbaar gesteld. Een kerkgebouw sloop je niet alsof het een bouwvallig schuurtje is.

U wilt een bestuur dat uw zorgen serieus neemt als er nieuwbouw bij u achter in de tuin gepland wordt. U wilt niet gedwongen worden om naar de rechtbank te gaan. U wilt dit gewoon (!) met elkaar uitpraten. Dit moet toch op te lossen zijn, denkt u terecht. Inderdaad. Waarom zitten omwonenden van Breugel Bruist niet aan tafel om hun oplossingen in te brengen?

Het CDA Son en Breugel heeft afgelopen raadsperiode op een constructieve manier oppositie gevoerd. We hebben nooit ‘tegen’ gestemd zonder een (beter) alternatief aan te bieden. Wij geloven in een breed draagvlak en soms wat water bij de wijn doen. Voor een beter resultaat. Voor het geheel. CDA staat voor redelijkheid door samen te werken en te verbinden: het beste van twee uitersten.

En hierom stemmen wij CDA. Wij nodigen u uit om ook CDA te stemmen. Voor een Betrokken, Betrouwbaar Bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl, of vul de Kieswijzer in: https://www.gemeentekieswijzer.nl.

Fractievoorzitter Hans Werner, oud-fractievoorzitter Henk Hulsen, oud-wethouder José Reijalt, lijsttrekker Camille Limpens, Peer Spooren, Jan Boersma, Mireille Bonnier, Lia den Hamer

 

Exploitatie prachtige monumentale kerk gebouw

Er zijn écht mogelijkheden om met een sluitende meerjaren exploitatie het prachtige monumentale kerk gebouw met een cultuur- historische- én emotionele waarde niet verloren te laten gaan! Daar willen wij voor vechten! Hogere exploitatiekosten zijn zeker nog niet bewezen, aangezien er nog geen ontwerp voor een dorpshuis in de kerk bestudeerd is. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor Rijkssubsidie en worden we dan niet geconfronteerd met onbekende hoge kosten voor het conserveren van archeologische voorwerpen die zeker gevonden gaan worden. Wij willen zo snel mogelijk een prachtig dorpshuis realiseren in het monumentale kerkgebouw. Stem op ons. Stem CDA Son en Breugel. Voor een Betrokken Betrouwbaar Bestuur!

 

Verkiezingen Son en Breugel: Japans presentatieconcept past vooral CDA

Eindhovens Dagblad schrijft:

Meer geschikte woningen voor jongeren en ouderen, ruim baan voor de fiets en niet meer bouwen in de groen. Dat waren zo’n beetje de grootste gemene delers tijdens de pecha kucha- verkiezingsavond van de Sonse bibliotheek in het Vestzaktheater. Geen debat, maar een van oorsprong Japans presentatieconcept. De zes partijen kregen de kans hun speerpunten naar voren te brengen via twintig foto’s, waarover ze in twintig seconden iets konden vertellen. Een presentatie van precies zes minuten en veertig seconden dus, zonder interrupties of onderbrekingen. Vooral het CDA sprong eruit.

Lees meer:

Verkiezingen Son en Breugel: Japans presentatieconcept past vooral CDA

CDA Son en Breugel, vóór, dóór en mét jongeren!

Het CDA staat voor Betrokken Betrouwbaar Bestuur, ook voor jongeren. Mooie woorden, maar wat wil dat zeggen?

  • Jongeren hebben de toekomst en jullie dragen een belangrijk steentje bij aan de goede sfeer en leefbaarheid van het dorp, daarom moeten wij jullie de mogelijkheden bieden om zelfstandig, betaalbaar in Son en Breugel te blijven wonen.
  • Wij willen naar jullie luisteren om te weten wat er speelt en waar jullie behoefte aan hebben. We willen samen met jullie bereiken dat het fijn wonen is in Son en Breugel voor jong en oud.
  • Samen moeten we de schouders er onder zetten om jullie wensen en doelen te realiseren.
  • De gemeente moet heel toegankelijk zijn, zeker ook voor jullie. Zowel bij het bieden van hulp als het ondersteunen van jullie initiatieven.

Als je ons verkiezingsprogramma leest kom je de volgende speerpunten tegen, die we graag met julllie de komende 4 jaar willen oppakken:

  • Er moeten betaalbare woningen komen voor jongeren (met of zonder handicap) in Son en Breugel (streven naar huurprijzen onder de € 500).
  • Eindhoven, Best, Ekkersrijt en Nuenen moeten goed en veilig bereikbaar zijn per fiets of bus. Dus vrij liggende goed verlichte fietspaden door Son en Breugel, inclusief de Eindhovenseweg.
  • Ons centrum en Ekkersrijt moeten bloeien, zodat er voldoende werkgelegenheid voor jullie in de buurt is:

o Snelle realisatie van het afronden van het kerkplein,

o Investeren in het centrum van Breugel,

o Goede bereikbaarheid van Ekkersrijt,

o Uitvoering geven aan de visie voor ons Science park op Ekkersrijt,

  • De nieuwe sporthal de Bongerd moet groot genoeg zijn voor binnensporten, zodat jullie niet meer naar Eindhoven hoeven uit te wijken om te sporten,
  • Er moeten voldoende leuke dingen te doen zijn voor jullie, dit willen we bereiken door:

o het zwembad open te houden,

o sportverenigingen blijven subsidiëren,

o Oase behouden,

o jeugdcarnaval te ondersteunen,

o gratis wifi-points in ons centrum te realiseren,

o jullie te betrekken bij de invulling van ons dorpshuis en Breugel Bruist,

o festivals georganiseerd door jullie zoveel mogelijk te ondersteunen

o het jaarlijkse ijsfeest te behouden.

  • En last but not least: het opzetten van een jongerenloket! Zodat we als gemeente er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we goed bereikbaar zijn voor jullie.

Laten wij samen werken aan een mooi Son en Breugel. Stem 21 maart 2018 op het CDA, Lijst 4. Voor een Betrokken Betrouwbaar Bestuur.

Camille Limpens lijsttrekker CDA Son en Breugel

 

Voorrang voor fietsers en voetgangers!

De fietser verdient voorrang! Fietsen dient veilig te zijn voor jong en oud. Met de toegenomen autodrukte kan dit het beste worden gerealiseerd door vrij liggende fietspaden. Fietspaden kunnen ook vaak veiliger gemaakt worden door een goede verlichting. Het CDA wil een goede verlichting op de Eindhovenseweg voor alle fietsers die in het donker op en neer fietsen naar school en werk. De fietser verdient voorrang voor het mijden van de spits en het laten staan van de auto. We moeten verder kijken dan Son en Breugel. Wij zien provinciale ontwikkelingen om hoogwaardige fietspaden aan te leggen voor de middellange afstand. Denk aan fietspaden voor e-bikes tussen Eindhoven en Den Bosch. Wij sluiten ons graag bij deze ontwikkeling aan en zullen niet nalaten om subsidie aan te vragen voor de veiligheid van de fietser.

In het dorp wordt op enkele plekken voorrang gegeven aan kleine en soms verscholen fietspaden. Dit vinden we een ongewenste situatie. De fietser is een zwakkere verkeersdeelnemer en die mag niet als verkeersremmer worden ingezet. De fietser moet juist beschermd worden. En dan bedoelen we geen bescherming met een woud aan verkeersborden. Nee, met een veilige verkeersregeling en een duidelijke, overzichtelijke infrastructuur. Deze duidelijkheid komt immers ten goede aan alle verkeersdeelnemers.

Het centrum van Son is vorig jaar voorzien van nieuwe straatverlichting. Deze vinden we echt ondeugdelijk. Vooral de verlichting en veiligheid bij de voetgangersoversteekplaatsen moet dringend verbeterd worden. Wij willen de voetganger én de oversteekplaat beter zichtbaar maken. Denk aan ‘smart’ ledverlichting als een voetganger oversteekt of als een auto nadert. Niet alleen uit Son maar ook uit Breugel ontvangen we klachten over slecht onderhouden trottoirs en tegels die uitsteken. Goed onderhoud van trottoirs is van groot belang voor de veiligheid van de voetgangers. Meldingen hierover moeten binnen 48 uur worden afgehandeld.

CDA kiest voor de veiligheid van de fietser en de voetganger!

Stem CDA! Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl.

 

Onaangename financiële verrassing!

Tijdens het begrotingsdebat heeft het CDA gewezen op de verslechterde financiële situatie van de gemeente. Er is door het college een tekort gemeld van bijna 250.000 euro over 2017 en het vooruitzicht voor 2018 is niet veel beter. Veel uitgaven en investeringen zijn immers boekhoudkundig naar 2018 geschoven. Het tekort is in werkelijkheid dus nog groter. Maar er zal toch ooit met echte euro’s betaald moeten worden? En wist u dat de reserves ook nog eens flink geslonken zijn, terwijl we er ooit zo gezond voorstonden? Helaas, het wordt nog erger, want de kostenstijgingen zijn bewust te laag ingeschat. Kortom, er dreigt een onaangename financiële verrassing te komen, voor u, kiezer. Want het tekort moet natuurlijk door u worden betaald! De huidige coalitie beweert dat er niks aan de hand is. Wij delen hun optimisme niet. U heeft recht op een eerlijk verhaal. U kunt maar beter beginnen met sparen.

Aan het mooi weer spelen van de huidige coalitie moet een einde worden gemaakt. De ruimte voor investeringen en nieuw beleid moet realistisch worden afgebakend. Want de centen van de gemeente zijn uw centen!

CDA kiest voor een financieel gezond Son en Breugel!

Stem CDA! Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

Groen voor Groei

Son en Breugel ligt te midden van bossen, vennen en heidegebieden. Denk aan de  Sonse Bergen, ‘t Harde Ven, de Gentiaan, het Keske, het Dommeldal, buurtschap Olen, Molsbulten en het Oud Meer. Deze waardevolle natuur karakteriseert ons Son en Breugel en maakt ons dorp tot een groene parel aan de Dommel. Deze natuur moeten we koesteren en behouden. En dat betekent dat we grenzen aan de groei moeten stellen. Het CDA bestuurt al jarenlang volgens het motto “Groen voor Groei”. Hiermee bedoelen we dat de groei van woningen en bedrijven niet ten koste mag gaan van de natuur. Het CDA is voorstander van verstandige nieuwbouw. Herontwikkeling van vrijkomende plekken met woningen voor jongeren en specifieke doelgroepen. Denk aan ouderen die intensieve (dag)verzorging nodig hebben en thuis willen blijven wonen.

Son en Breugel behoort tot de dorpen die in een fase van vergrijzing verkeert. Daar zal bij woningbouw rekening mee gehouden moeten worden. We mogen echter ook onze jeugd niet vergeten. Jeugd zorgt voor levendigheid in het dorp. Levensloopbestendig bouwen en huren moet zorgen voor flexibiliteit op de woningmarkt. In de bouwplannen moet ruimte zijn voor ouderen en jongeren die een kleinere woning willen kopen of huren. Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen opdat de bewoners daar verantwoord kunnen blijven wonen. Het moet mogelijk zijn dat de gemeente, indien nodig, hiervoor financiële hulp biedt door middel van “blijversleningen”. Leningen om te kunnen blijven wonen in je eigen woning.

De bouwplannen mogen in geen enkel geval ten koste gaan van ons groen. Daarom stelt het CDA: groen gaat vóór groei. Groeien kan zolang dat niet ten koste gaat van ons prachtige groen.

Camille Limpens, lijsttrekker CDA Son en Breugel