Achterkamertjespolitiek bij transactie Petrus Banden kerkgebouw

Zoals u hebt kunnen lezen is de sloop van de kerk uitgesteld vanwege de aanwezigheid van beschermde vleermuizen. Dit uitstel is opgelegd door de Omgevingsdienst Noord-Brabant. Hierdoor is de datum van de gebouwoverdracht uitgesteld naar 1 juli 2018. Deze datum komt overeen met de datum die de CDA-fractie met Dorpsvisie op 21 december jl. in een motie voorstelde. Deze motie werd helaas direct door de huidige coalitie van Dorpsbelang, VVD en PvdA/Groen Links afgewezen. Gelukkig zijn deze partijen tot nieuw inzicht gekomen! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit uitstel opent de weg naar het behoud van het kerkgebouw na de verkiezingen! U, de kiezer heeft wat te kiezen!

Wat het CDA al die tijd verwonderd heeft, is de rol die de coalitie in dit dossier gespeeld heeft. De coalitie:

– heeft de kosten gedragen voor het eerste onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen;

– heeft een activiteitenplan opgesteld hoe de vleermuizen uit de kerk te krijgen;

– heeft de eerste vleermuizenkasten betaald en neergezet;

– gaat de nog te bouwen vleermuizentoren betalen;

– was actief betrokken bij het bezwaar tegen het stoppen van de sloopwerkzaamheden.

Het college heeft advies gegeven dat alleen een sloopmélding voldoende was voor ‘sloop tot de vloer’. Dat er later nog een vergunning nodig is voor het slopen van de vloer zelf daar zal immers niemand meer bezwaar tegen maken. Het gebouw is immers al gesloopt.

Zou de huidige coalitie dit ook voor u doen?

Burgers en ondernemers moeten zich bij de verkoop van hun woning aan de regels houden en zelf voor de kosten opdraaien. De gemeente investeert toch niet in uw woning voor het aangekocht is? En wat is het gevolg van dit alles? Onrust en onduidelijkheid. Inwoners voelen zich beroofd van de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen de sloop. Er worden onnodige kosten gemaakt door de gemeente. En het is onduidelijk wie aangesproken moet worden als de opleverdatum niet behaald wordt.

Wij nodigen u uit om in dit mistige proces een heldere stem te laten horen!

Het CDA streeft naar een transparante besluitvorming en een betrokken en betrouwbaar bestuur. Open, eerlijk en duidelijk!

CDA Son en Breugel,

Camille Limpens lijsttrekker

CDA input ED kieswijzer

1. De komst van een nieuw dorpshuis in Son is niet nodig.

Standpunt: Oneens.

Reactie: Het dorpshuis is een centrale ontmoetingsplek waar inwoners terecht kunnen voor zorg, cultuur, educatie en theater. Na een intensief en constructief inspraaktraject met de instellingen moeten we nu eindelijk het dorpshuis gaan realiseren.

 

2. Er moet een zwembad in Son en Breugel blijven, ook al moet de gemeente daar extra geld aan uitgeven.

Standpunt: Eens, mits

Reactie: Mits de beheerder met een goed exploitatieplan komt. Een zwembad is een dure maar ook waardevolle voorziening voor jong en oud. Slechte exploitatie moet niet beloond worden met subsidie. Het zwembad dient ook in regionaal verband bekeken te worden.

 

3. Son en Breugel moet ook op de langere termijn een zelfstandige gemeente blijven.

Standpunt: Eens,

Reactie: Son en Breugel is een gezonde en vitale gemeente. We kunnen prima zelfstandig blijven door samen te werken met andere gemeenten. Op dit moment werken we met veel succes samen met tientallen organisaties en instellingen. Dit maakt ons flexibel en weerbaar.

 

4. Als de gemeente Son en Breugel fuseert, dan het liefst met Eindhoven

Standpunt: Oneens

Reactie: Een fusie met Eindhoven is totaal niet aan de orde.

 

5. Er mogen tussen 23.00 en 7.00 uur geen vliegtuigen meer landen of opstijgen vanaf Eindhoven Airport.

Standpunt: Neutraal

Reactie: Verkeershinder in elke vorm dient te worden voorkomen. Als het niet voorkomen kan worden moet verkeershinder zo klein mogelijk blijven. Wij pleiten voor discipline op de aanvlieg- en landingscorridors en voor een nieuwe generatie zuinigere, schonere en stillere vliegtuigen.

 

6. De gemeente moet zorgen voor meer parkeerplaatsen in het centrum van Son.

Standpunt: Eens.

Reactie: De vitaliteit van ons centrum is mede afhankelijk van de kwaliteit van

de parkeervoorzieningen. De bereikbaarheid van het centrum is in het

belang van de ondernemers en het winkelend publiek. Dit geldt in het

bijzonder voor de oudere bezoekers. Bij parkeerplaatsen moet overigens

ook gedacht worden aan deugdelijke parkeergelegenheid voor fietsers.

 

7. Het centrum moet aantrekkelijker worden gemaakt met de opbrengst van een reclamebelasting voor de ondernemers. 

Standpunt: Oneens.

Reactie: De ondernemers moeten vanzelfsprekend betrokken worden bij de plannen voor een aantrekkelijk centrum. Ondernemers betalen momenteel al precario rechten voor het gebruik van de openbare ruimte. Een extra belasting is dus niet aan de orde.

 

8. Breugel heeft te veel schoolgebouwen.

Standpunt: Neutraal.

Reactie: Er moet op basis van demografisch onderzoek worden bepaald wat het verwachte aantal leerlingen is in de komende decennia in Breugel. Het aantal schoolgebouwen moet daarop afgestemd worden. We bouwen naar behoefte.

 

9. De maximumsnelheid op de Eindhovenseweg moet worden teruggebracht naar 60 kilometer per uur.

Standpunt: Oneens.

Reactie: Veiligheid voor fietsers is een belangrijk thema voor het CDA. Goed verlichte en vrijliggende fietspaden langs de Eindhovenseweg zijn belangrijker en hier moet snel in geïnvesteerd worden. Het reduceren van de snelheid op de hoofdrijbaan heeft voor ons geen prioriteit.

 

10. Er moeten meer speciale woningen komen voor mensen met een handicap.

Standpunt: Eens.

Reactie: Het CDA staat voor levensloopbestendige woningen voor jongeren en ouderen met een handicap of extra zorgbehoefte. Dit mag echter niet ten koste van woningen voor starters gaan. Voor ouderen willen we ‘blijversleningen’ aanbieden zodat zij kunnen blijven wonen in hun eigen huis.

 

11. Jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn, ook als dat zorgt voor een overschrijding van het budget.

Standpunt: Eens.

Reactie: Het CDA staat voor goede en passende zorg. Jeugdzorg is een zware maar noodzakelijke verantwoordelijkheid om onze jeugd goed op te voeden.

Jeugdzorg is kostbaar en vraagt om specialistische hulp. Die kan het beste geleverd in een regionale samenwerking. Elk kind doet er toe!

 

12. In Son en Breugel mogen geen megastallen met meer dan 7.500 varkens komen.

Standpunt: Eens.

Reactie: Het CDA is geen voorstander van megastallen in Son en Breugel. Liever zien wij kleinschalige en biologisch verantwoorde veehouderij in en rond onze gemeente.

Dierenwelzijn en voedsel van hoge kwaliteit gaan prima samen.

 

13. Fietspad de Dommelpas moet worden verlengd tot in het centrum van Breugel.

Standpunt: Eens.

Reactie: Ook in deze specifieke situatie hebben we een voorkeur voor vrijliggende fietspaden. De verkeersplannen moeten ontwikkeld worden in goed overleg met de betrokkenen.

 

14. De gemeente moet alleen nog duurzame nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting toestaan.

Standpunt: Eens.

Reactie: Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het landelijk energie akkoord. Binnen afzienbare tijd gaan we afscheid nemen van aardgas.

Laten we hier voortvarend mee aan de slag gaan. We pleiten voor het aanleggen van grootschalige energie opwekkende zonnecollectoren op de platte daken van Ekkersrijt. Hier kunnen ook de burgers van meeprofiteren.

 

15. De hoeveelheid restafval moet tot een minimum beperkt worden door nog meer te scheiden.

Standpunt: Oneens

Reactie: Afvalscheiding en hergebruik van afval moet verder ontwikkeld en verbeterd worden. Nieuwe technieken en inzichten moeten worden onderzocht om te komen tot efficiënte afvalscheiding achteraf. In een vergrijzende gemeenschap gaan wij het ophalen van restafval alleen stoppen als dat op een zodanige wijze gebeurt dat de ouderenorganisaties daarmee kunnen instemmen. Zo niet dan blijft de grijze container met restafval gewoon opgehaald worden.

 

16. De gemeente moet ouderen geld lenen voor de aanpassing van hun woning, zodat ze daar langer kunnen blijven wonen.

Standpunt: Eens.

Reactie: Net zoals de gemeente een regeling heeft voor starters moet er ook een regeling komen voor “blijvers”. Wij willen de faciliteit Blijversleningen ook voor inwoners van Son en Breugel beschikbaar stellen. Deze lening staat naast de faciliteiten die momenteel al worden aangeboden voor WMO voorzieningen. Het gaat dus om een extra voorziening.

 

17. De gemeente moet meer geld uitgeven aan voorzieningen voor jongeren.

Standpunt: Eens

Reactie: Welke voorzieningen worden op dit moment dan gemist? We willen al extra geld ter beschikking stellen voor woningen voor jongeren en we willen ook investeren in hoogwaardige jeugdzorg. Eventuele nieuwe voorzieningen voor jongeren moeten in samenspraak met de jongeren bekeken worden. Onze jeugd verdient uitstekende voorzieningen.

 

18. Er moet een extra aansluiting op de snelweg komen aan de oostkant van Ekkersrijt.

Standpunt: Eens.

Reactie:  In heel Ekkersrijt moet de verkeerscirculatie grondig aangepakt worden. De op- en afritten staan vrijwel dagelijks vast met werkenden en bezoekers.

De situatie op Ekkersrijt moet gepaard gaan met een herziening van de verkeercirculatie in ons dorp. Met name de verkeersdrukte van oost naar west moet aangepakt worden. In dit kader pleiten we voor zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden; ook binnen de bebouwde kom!

 

19. De gemeente moet zich hard maken voor een verbindingsweg tussen Ekkersrijt en de N279 bij Lieshout.

Standpunt: Neutraal.

Reactie: Er moet vooral aandacht komen voor het verminderen van externe forensen uit Nuenen en Lieshout door Breugel. Zie ook punt 18. Een eventuele nieuwe weg mag niet ten koste gaan van het Breugels Broek.

 

20. Son en Breugel moet zich inzetten voor een rechtstreekse bus-verbinding met Best.  Standpunt: Eens

Reactie: De bestaande buurtbusverbinding is hierbij belangrijk. De capaciteit en de frequentie dient zonodig in de spits uitgebreid te worden. Een eventuele verbinding in het weekend is een optie als dat blijkt uit een behoefte-onderzoek. Ook andere alternatieven zoals Automaatje dienen te worden ingezet voor laagdrempelig vervoer op maat.

 

21. Er moet eenrichtingsverkeer komen in de Nieuwstraat.

Standpunt:  Oneens.

Reactie: We moeten de Nieuwstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Hiervoor moeten de voetgangersoversteekplaatsen beter verlicht worden en moeten voorzieningen getroffen worden die fietsgebruik stimuleren. Vanzelfsprekend moeten de winkels goed bereikbaar blijven voor auto’s.

 

22. Son en Breugel moet meer met Best en Oirschot gaan samenwerken.

Standpunt:: Eens.

Reactie:  Het CDA staat open voor regionaal overleg en samenwerking met andere gemeenten om de zelfstandigheid van Son en Breugel  te handhaven. Nu Nuenen wegvalt zijn Best en Oirschot een goede optie. De samenwerking met Nuenen in Dienst Dommelvallei zal herbezien moeten worden, als Nuenen opgaat in Eindhoven.

 

23. De gemeente moet afspraken met bedrijven maken om werkloze inwoners aan een nieuwe werkplek te helpen.

Standpunt: Eens

Reactie: De gemeente moet hiervoor afspraken maken en de uitvoering overlaten aan professionele (regionale) organisaties. Samen staan we sterk en kunnen we meer passend werk aanbieden.

 

24. Bij de herinrichting van het centrum van Breugel mag het aantal bomen in het gebied niet afnemen.

Standpunt: Eens

Reactie: Behalve het aantal bomen is ook de kwaliteit van de bomen en het groen van belang. Als het zogenaamde ‘hakbosje’ verdwijnt moet er in het plangebied groen en bomen van minimaal vergelijkbare omvang voor terugkomen.

 

25. De gemeente moet meer investeren in evenementen in het centrum.

Standpunt: Neutraal.

Reactie: Bij het organiseren van evenementen is interesse en initiatief van burgers noodzakelijk, de gemeente moet niet investeren maar zo nodig faciliteren zodat burgers evenementen kunnen organiseren. Verder pleiten wij voor publieke wifi-hotspots in het centrum.

 

26. Er moeten speciale zones komen voor het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw.

Standpunt: Oneens

Reactie: Wij volgen het landelijk beleid.

 

27. Het gebouw van de Sint-Petrus’ Bandenkerk is geschikt als toekomstig dorpshuis.

Standpunt: Eens.

Reactie: Het CDA heeft áltijd aangegeven het dorpshuis te willen huisvesten in het kerkgebouw. Zolang er nog mogelijkheden zijn om dat te bewerkstelligen zullen we ons daarvoor inzetten! De kerk is een monumentaal en beeldbepalend gebouw in het centrum van Son, dat mag niet verloren gaan. Wij steunen een dorpshuis in het kerkgebouw (met een sluitende meerjarenexploitatie).

 

28. Son en Breugel moet zich actief presenteren als vestigingsplaats voor buitenlandse werknemers van regionale bedrijven. 

Standpunt: Neutraal.

Reactie: Een goed vestigingsklimaat voor expats in de Brainport regio is van groot belang voor onze welvaart. Hier moeten goede regionale afspraken over gemaakt worden en de gemeente Son en Breugel moet daar voluit aan meewerken en een bijdrage leveren. Dit is ook van groot belang voor een vitaal Ekkersrijt met een toenemend aantal hightechbedrijven.

 

29. De gemeente moet met de parochie in overleg om het kerkgebouw in Son alsnog te behouden.

Standpunt: Eens

Reactie: De gemeente moet zo snel mogelijk met de parochie in overleg gaan om die rare sloopverplichting uit de koopovereenkomst te halen. Het slopen van een cultuurhistorisch monument en beeldbepalend gebouw is voor het CDA geen optie. We blijven ons inspannen voor hergebruik van het kerkgebouw.

30. Er moet meer geld komen voor het opnemen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het dorp.

Standpunt: Neutraal.

Reactie: De gemeente moet haar bijdrage leveren in de regionale quota voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De integratie van vluchtelingen in de Son en Breugelse samenleving moet actief bevorderd worden.  Doeltreffende integratie vraagt om een persoonlijke en planmatige aanpak. Hiervoor moet geld beschikbaar worden gesteld.

Duurzaam en toekomstbestendig Son en Breugel

Klimaat verandering en schaarste aan grondstoffen zijn mondiale problemen. Die lossen wij niet op in Son en Breugel, maar we kunnen wel op lokaal niveau een bijdrage leveren.

Voor het CDA betekent dat:

  • De vernieuwing van de riolering en de daaraan gekoppelde ontkoppeling van hemelwater moet voortvarend voortgezet worden.
  • Afvalscheiding en hergebruik van afval moet verder ontwikkeld worden. Nieuwe technieken en inzichten moeten worden onderzocht. In een vergrijzende gemeenschap gaan wij het ophalen van restafval alleen stoppen als dat op een zodanige wijze gebeurt dat de ouderenorganisaties daarmee kunnen instemmen. Zo niet dan blijft de grijze container met restafval opgehaald worden.
  • Nieuwbouwwoningen moeten energie neutraal worden, de eisen om dit te realiseren moeten zo snel als mogelijk worden toegepast.
  • Een gemeentelijk energieloket om op gemeentelijk niveau de energie transitie te versnellen bij burgers en gemeente. Burger initiatieven zijn hierbij zeer belangrijk.

Wij willen aan onze kinderen en kleinkinderen een mooi groen Son en Breugel door geven.

Stem CDA! Voor ons dorp en voor elkaar. Voor een betrokken gemeenschap en een betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl.

 

Zie ook:

Breugel Bruist, voor iedereen!

Mocht het nog niet duidelijk zijn, het CDA wil investeren in het centrum van Breugel. Investeren in een toekomst bestendig centrum. Een centrumplan gedragen door omwonenden, toekomstige bewoners, vrijwilligers, ondernemers en bezoekers van het centrum.

Het huidige plan is een goed uitgangspunt voor de start van een discussie, niet meer! Het gaat niet om een plan dat snel door de raad komt, maar om het draagvlak. En dat vraagt om een verdiepingslag met alle betrokkenen, niet met een selecte groep. Met deze verdiepingsslag kunnen dan met alle betrokkenen tot een definitief plan komen.

In dit plan moeten we afwegingen maken tussen:

  • het behoud van het bestaande groen
  • afspraken uit het verleden met omwonenden
  • woningen voor jongeren en minder validen
  • een plek waar huidige en toekomstige ondernemers en vrijwilligers zich thuis voelen
  • een toekomst bestendig scholenplan voor Breugel
  • een plan dat niet als een financiële molensteen om onze nek blijft hangen

Een plan wat daarna geëffectueerd kan worden voor, door en met alle betrokkenen.

Dat is waar het CDA voor staat, een betrokken betrouwbaar bestuur, dat met onze inwoners en betrokkenen werkt aan de beste oplossingen voor ons mooie Son en Breugel, de zelfstandige groene parel aan de Dommel.

Peer Spooren, CDA Son en Breugel Lijst 4, nr 2