Kleine gemeente, kleine problemen. Grote gemeente, grote problemen!

Nuenen moet fuseren, maar Son en Breugel blijft óns dorp en míjn thuis!

Als we terugkomen van een reis, zijn we elke keer weer blij als we thuis zijn. Terug in Son en Breugel. Wat maakt ons dorp toch zo fijn om in te wonen? Het zijn de mensen, de inwoners. Onze buren, de wijk, de scholen, de clubs, de vrienden. Zij maken Son en Breugel zo’n fijn dorp om in te wonen. Zij zorgen voor een hartelijke groet op de fiets, een warm gesprek op de stoep en voor service met een glimlach in onze mooie lokale winkels. We worden gezien. We doen er toe. We zijn niet anoniem.

En wat is de natuur hier toch geweldig. We lopen vanuit onze woningen zomaar de natuur in. We hebben helemaal geen auto nodig voor een bezoek aan ’t Oude Meer, De Hazeputten, Bokt of Olen. Heerlijk toch? 

Laten we dit allemaal koesteren. Samen staan we sterk. Ook met andere gemeenten staan we sterk. Maar een fusie? Dat is niet nodig. We werken volop samen met andere gemeenten binnen de Stedelijke Regio Eindhoven (SRE). Nuenen moet van de provincie fuseren met Eindhoven. Zij worden opgeslokt door Eindhoven en zijn straks een stadswijk zoals Blixembosch-2. Vreselijk! Het is in Son en Breugel heus niet allemaal ideaal. Maar het is wel goed zo. Een saamhorige gemeenschap met betrokken burgers en een bestuur dat je kent en in de ogen kunt kijken. De toekomst is helder voor ons.


CDA kiest voor een zelfstandig Son en Breugel!

Stem CDA! Voor een betrokken gemeenschap en een betrouwbaar bestuur! Ga voor meer informatie

naar CDA Son en Breugel verkiezingen 2018

In Memoriam

Op 19 januari 2018 is overleden de heer Harry Verschueren, in de leeftijd van 70 jaar. Hij was woonachtig in Son en Breugel. Tevens was hij lid in de orde van Oranje Nassau. Harry was van 2007 t/m 2010 bestuursvoorzitter van onze CDA afdeling Son en Breugel. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij met rijke ervaring, opgedaan tijdens zijn werkzame leven en in maatschappelijk verband, op zeer kundige wijze bijgedragen aan het Bestuur. Zijn tomeloze inzet voor ons bestuur waarderen wij in het bijzonder. Als CDA wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe om het verlies van Harry te dragen.

Motie vleermuizen mogen blijven

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2017;

 

Overwegende dat

 • het wenselijk is dat niet met de sloop van het Petrus Banden Kerkgebouw wordt begonnen voordat onomstotelijk, via een onderzoek, is aangetoond dat de vleermuizen daadwerkelijk uit de kerk vertrokken zijn;

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 • een onderzoek in te laten stellen of de vleermuizen daadwerkelijk uit het kerkgebouw zijn vertrokken;
 • dit onderzoek te laten uitvoeren door een erkend deskundig, onafhankelijk bureau op dit terrein;
 • de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren in de commissie Grondgebiedzaken voordat met de sloop van het kerkgebouw begonnen kan worden;
 • met het Parochiebestuur afspraken te maken dat de opleverdatum en sloop afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek opgeschort wordt, totdat bewezen is dat de vleermuizen niet meer in het Petrus Banden Kerkgebouw aanwezig zijn.
 • deze afspraak over sloop- en opleverdatum conform koopcontract als addendum toe te voegen aan het bestaande koopcontract.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Son en Breugel, 21 december 2017

Fracties CDA en DorpsVISIE

Breugel Bruist

Inbreng in de vergadering van 21 december aangaande Breugel bruist:

Even om geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan, wij als CDA zijn voor het realiseren van een bruisend hart in het centrum van Breugel. Wij waren ook blij met de voortvarenheid waarmee het college het dossier oppakte. Goed om met een focusgroep te komen tot een eerste voorstel hoe dit kloppend hart eruit moet gaan zien. Jammer dat binnen deze groep de bewoners en ook de ouders van de schoolgaande kinderen niet bij betrokken zijn geweest. Een omissie die ik al eerder bij de wethouder  heb aangekaart in oktober.

Het plan dat er nu ligt is ook in de gecombineerde commissie vergadering van BZ en GZ besproken. Deze vergadering was buitengewoon goed bezocht en aan het begin van deze vergadering hebben ook een groot aantal burgers ingesproken. Wat wij vanuit het CDA alleen maar kunnen toejuichen.

Volgens het CDA was de uitkomst van deze vergadering dat de wethouder verschillende opties zou uitwerken wat betreft het al dan niet opnemen van geen, een of twee scholen in het plangebied. Waarbij wij als CDA gezien de gesprekken die wij met de ouders van de leerlingen van de Krommenhoek hebben gehad, van mening zijn dat deze school op zijn huidige locatie moet blijven. We hebben de wethouder toen ook geadviseerd om met de bewoners die zich geconfronteerd zien met een grote sporthal dicht tegen de achterkant van hun perceel in gesprek te gaan. Ook over de toezeggingen die in het verleden gemaakt zijn met deze bewoners over het behoud van parkeerplaatsen achter hun terrein.

Later hebben wij nog een mail mogen ontvangen van bewoners die het groen tussen de emte en de bongerd willen behouden, ook vanwege zijn bijzondere karakter en die na overleg met de provincie hebben uitgevonden dat dit bos niet zo maar weggehaald kan worden zonder plannen te hebben voor aanplant van een soortgelijk bos op een andere locatie.

Wij waren van mening toen en ook nu, dat er een goede basis ligt voor discussies maar dat het nu de tijd is om in komen tot een beter plan. Weerstand en alternatieven vanuit de bevolking is te waarderen en geeft de mogelijkheid om met alle expertise en drive een samen een schitterend plan te ontwikkelen.

Wat ligt er nu:

 • Een voorstel vanuit het college dat niet aansluit bij de afspraken die in de commissie zijn gemaakt
 • Een voorstel dat ruim 9 Meuro kost. Kosten waar het huidige college, toekomstige colleges mogelijk mee opzadelt en wat kan leiden tot verhoging van de gemeentelijke belastingen.
 • Een plan waarin niet op basis van een prognose van het aantal leerlingen in Breugel onderzocht is wat de levensvatbaarheid van drie scholen in Breugel is.
 • Een voorstel dat wederom veel te laat is ingedient bij de raad.
 • Een voorstel waarin ons inziens de bezwaren van de bewoners omtrend groen, uitzicht en afspraken uit het verleden rekening is gehouden.
 • Een voorstel waar haast uitspreekt, waarvan wij niet begrijpen dat dit tenkosten van draagvlak en zorgvuldigheid zou gaan.

Dus ondanks het goed begin, is dit een ons inziens slechte doorstart van dit college voor dit dossier en kunnen wij ook  niet instemmen met het voorstel.

Motie CDA over sloop kerk, beter ten halve gekeerd

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2017;

Kennisgenomen hebbend van de uitkomst van het draagvlakonderzoek MFA uitgevoerd door Kantar met als uitkomst:

 • 56% een voorstander is van een MFA ongeacht locatie en/of ontwerp;
 • De plannen voor een MFA zoals ze nu zijn vormgegeven door de gemeente en architectenbureau RAU op aanzienlijke weerstand stuiten onder de inwoners van Son en Breugel. Zo wil een grote meerderheid (69%) een compleet nieuw MFA-ontwerp door een ander architectenbureau dan RAU, ongeacht of dit betekent dat een dergelijk traject de gemeente meer zal kosten en de oplevering vertraging zal oplopen.

En kennisgenomen hebbend van het feit dat zich twee potentiële kopers hebben gemeld voor de aankoop van het kerkgebouw, te weten:

 • Boei (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed);
 • En dhr. H. Verhagen van Prodrive Technologies B.V.

 

Overwegende dat:

 • er een getekende overeenkomst ligt voor de levering van een gesloopt gebouw tot aan het maaiveld;
 • het de gemeente, conform artikel 15. Koopovereenkomst, is toegestaan, zonder toestemming van de parochie, om de rechten en plichten die voor de gemeente voortvloeien uit onderhavige koopovereenkomst aan een derde, mits deze van goede naam en faam bekend is, over te dragen;
 • het ten goede komt aan draagvlak om de MFA uit de conflictzone te halen, door het dossier meer tijd te geven, om zo een oplossing te vinden waar de inwoners van Son en Breugel achter kunnen staan;
 • het dossier omtrent MFA / Dorpshuis, waarin de afbraak van de kerk een cruciale rol speelt, leidt tot strijd in gemeenteraad en pers, en tot grote onvrede bij veel inwoners in ons dorp en deze inwoners zo hun vertrouwen verliezen in het bestuur van Son en Breugel;
 • zich zoals boven omschreven twee serieuze kopers gemeld hebben voor de kerk en deze partijen enige tijd nodig hebben om tot zaken te kunnen komen;
 • het college de tijd neemt om de resultaten van het Kantarrapport en de eerder aangeboden petities te verwerken in een goed voorstel voor een MFA, dat aan de bevolking voorgelegd kan worden;
 • dit alleen kan als met het parochiebestuur de afspraak gemaakt wordt om de uitvoering van het contract vier maanden uit te stellen;
 • dan alle opties rondom het Dorpshuis goed bekeken kunnen worden en de burgers via de verkiezingen draagvlak kunnen geven aan de, voor Son en Breugel juiste plannen;

 

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Het gesprek met het Parochiebestuur aan te gaan met als doel de opleverdatum en sloop met vier maanden door te schuiven, met instandhouding van alle overige elementen van de overeenkomst; 
 1. De commissie Grondgebiedzaken op de hoogte te houden van de (vorderingen van de) gesprekken met het Parochiebestuur
 1. De nieuwe datum van levering conform koopcontract als addendum toe te voegen aan het bestaande koopcontract.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Son en Breugel, 21 december 2017

Fracties CDA en DorpsVISIE

 

Zinloze acties kosten inwoners geld

Zinloze acties kosten inwoners 65 Euro OZB per jaar extra.

Stop verdere verkwisting en zinloze dadendrang coalitie!

Laten we 8 jaar teruggaan. De dorpspartijen stelden in 2010 de vraag aan de inwoners van Son en Breugel: Wat kun je doen met 2 MEuro? Dit allemaal naar aanleiding van de discussie omtrent de toen geplande bibliotheek. Nu, 8 jaar verder, zijn die 2 MEuro weggepiest. Ja weggepiest. En wat hebben we? Nog steeds niets. Geen nieuwe bibliotheek, geen nieuw dorpshuis of MFA. Moeten we nu dan net voor de  verkiezingen nog meer geld hierin steken?In weer een nieuw onderzoek? Nee. Houd de 40.000 Euro in onze zak. Stop met deze scoringsdrift van de coalitie. Neem een tijd van bezinning tot na de verkiezingen. Dan kan een nieuwe gemeenteraad en college dat op draagvlak vanuit de bevolking kan rekenen hiermee verder gaan.                               

Het centrale thema rondom het dorpshuis of MfA was, is en blijft draagvlak. Maar het draagvlak brokkelt steeds verder af: 

 1. Geen draagvlak bij de gebruikers, die na al die jaren overleg helemaal moe van het overleg zijn en een nieuw onderzoek niet zien zitten
 2. Geen draagvlak bij de bevolking, die het ontwerp heeft afgekeurd
 3. Geen draagvlak bij de gehele raad, waarvan we zeker weten dat de samenstelling zal veranderen na 21 maart dit jaar.

Dit draagvlak gaan we niet krijgen met het nu voorliggende procesvoorstel. We gaan het eerder verliezen. Haastige spoed om nog beslissingen af te dwingen voor de verkiezingen is een bijzonder slechte raadgever.

Voor ons als CDA is het dan ook heel simpel. Kies voor een bezinningsperiode tot na de verkiezingen! Geef niet meer geld uit aan zinloze acties (Zoals het Kantar onderzoek, dat zo beperkt was dat er nauwelijks bruikbare conclusies uit getrokken kunnen worden. Dat wordt onderschreven door de wethouder). Er is 2 MEuro in 8 jaar weggepiest aan uitstel, vertraging en overbodige onderzoeken. Deze waanzin heeft elk gezin de laatste 8 jaar, elk jaar 65 Euro OZB extra gekost. Stop deze waanzin!

Camille Limpens, lijsttrekker CDA Son en Breugel

Wil u meer informatie over ons verkiezingsprogramma kijk dan op www.cdasonenbreugel.nl