Metropoolregio Eindhoven

Commentaar van het CDA op het eindrapport van de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven.

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het eindrapport van de evaluatie aangeboden aan de raden en gevraagd om uiterlijk 1 oktober op het rapport en de aanbevelingen te reageren. De reacties zullen worden betrokken bij de behandeling van het vervolgproces in de vergadering van het Algemeen bestuur van 1 november 2017.

Als we kijken naar het raadsvoorstel van het College zien we dat dit zich vooral richt op de inhoud van de analyse, maar nauwelijks op de aanbevelingen. Daarbij wordt in kanttekeningen nadrukkelijk opgemerkt dat alleen kennis genomen kan worden van de evaluatie en dat de raad geen reactie of zienswijze hoeft in te dienen. Dat klinkt niet als een aanmoediging om veel tijd aan deze zaak te geven en gaat voorbij aan het feit dat in de begeleidende brief van de MRE juist nadrukkelijk om reacties wordt gevraagd.

Wij vinden dat het daarom de taak van het college is de raad te stimuleren om actief te reageren op dit rapport. De aanbevelingen dienen daarbij o.i. centraal te staan. Het gaat immers om te toekomst.

In de brief wordt gesuggereerd dat de raad vooral wil samenwerken op het niveau van het Stedelijk Gebied Eindhoven en minder geïnteresseerd zou zijn in de MRE. Wij denken dat dit niet juist is.

Gesteld wordt dat het SGE een subregio van de MRE is. Dat is nu net iets dat nader bekeken moet worden. De indeling in subregio’s is erg onduidelijk: Helmond behoort tot het SGE, maar wordt ook gerekend tot de Peelregio. Oirschot is deel van het SGE, maar ook van de Kempenregio.

Bij de oprichting van de MRE werd gesteld dat de MRE op een aantal thema’s de gemeenschappelijke beleidskaders zou ontwikkelen. De subregio’s zouden deze vervolgens concreet vertalen en inpassen in de lokale situatie. In de brief lijkt het omgekeerde gesuggereerd te worden.

In de brief wordt ingestemd met begeleiding van het vervolgproces door een onafhankelijke partij, maar in de aanbevelingen wordt voorgesteld dit proces te laten leiden door een zwaargewicht of sterke kleine commissie. Dat is niet hetzelfde.

Wij zijn voor het laatste en vinden dat we alle verdere structuurvragen moeten laten afhangen van de centrale vraag: wat zijn de inhoudelijke doelstellingen en ambities van de MRE. Het helder krijgen van een antwoord op deze vraag is richtinggevend voor de uitwerking van alle andere aanbevelingen.

Daarbij moet tempo gemaakt worden: het is hoog tijd dat we een transparant, slagvaardig bestuur van de regio krijgen.

CDA.

MRE

Amendement reactie op eindrapport evaluatie MRE.

De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 28 september 2017,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2017, bijlage nr. 50 – 2017, Evaluatie Metropoolregio – zienswijze.

Overwegende dat:

  • een heldere, slagvaardige bestuursstructuur van de regio dringend noodzakelijk is
  • de evaluatie van de MRE een aantal problemen aan het licht heeft gebracht die moeten worden aangepakt
  • voor de aanpak daarvan in het rapport duidelijke aanbevelingen worden gedaan
  • de door het college voorgestelde reactie een aantal vaagheden en tekortkomingen vertoont

Besluit:

Het voorstel van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat punt 2 wordt gewijzigd in:  2. de volgende zienswijze over dit rapport in te dienen:

De raad van Son en Breugel heeft kennis genomen van het eindrapport van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.

Wij hebben het op prijs gesteld dat de raadsleden in bijeenkomsten per deelregio in staat zijn gesteld hun input in dit evaluatieproces te leveren.
Het is goed dat de geconstateerde problemen niet worden toegedekt, maar duidelijk en expliciet aan de orde worden gesteld. Alleen dan kan een zinvol verbeterplan gemaakt worden.

Wij steunen de aanbeveling dat op de eerste plaats overeenstemming moet worden bereikt over de inhoudelijke doelstellingen en ambities van de Metropoolregio. Op basis daarvan kan dan verder vorm gegeven worden aan de samenwerking en het besluitvormingsproces.
Daarbij zal de relatie tussen MRE en de subregio’s helder gedefinieerd moeten worden. Bij de inhoudelijke discussie zal ook gekeken moeten worden naar de agenda van het SGE.

Dit zal geen gemakkelijk opgave zijn. Het lijkt ons daarom wenselijk dit proces te laten begeleiden door een externe bestuurlijke zwaargewicht of een kleine, zware commissie.

Wij hopen dat de raadsleden in dit proces ook weer betrokken zullen worden.
De aanbevelingen voor verbetering van de huidige samenwerking lijken ons ook waardevol, maar de motivatie hiervoor moet toch ook vooral komen van een nieuw, gefundeerd geloof in het nut en de noodzaak van de MRE.

Wij wensen U veel succes met de uitvoering van de aanbevelingen.

Hoogachtend,
De raad van Son en Breugel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 28 september 2017, Fractie CDA

Oppositie in de gemeenteraad van Son en Breugel door het CDA

Afgelopen woensdag in de gemeenteraadsvergadering. Stonden enkele belangrijke punten op de agenda zoals de aankoop van de kerk, 70.000 euro voor onderzoek naar de mening van de burgers ten aanzien van het uiterlijk van het MFA en de besprekingen van het college met de provincie over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel.

Het CDA heeft tegen de aankoop van de kerk gestemd omdat de totale kosten van het nieuwe MFA totaal niet te overzien zijn. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de 45.000 euro die de wethouder nodig denkt te hebben voor archeologisch onderzoek en de 850.000 euro die sterk onderbouwd door een inspreker aangegeven werden.

Het CDA is nog steeds van mening dat de kerk hergebruikt moet worden. Alleen al omdat het een deel van ons erfgoed is. We hopen dan ook dat iemand de juiste juridische wegen kan vinden om te voorkomen dat de kerk gauw voor de verkiezingen gesloopt wordt.

Het mag duidelijk zijn dat het MFA steeds duurder wordt. Een persoonlijke schatting van mij is dat we al over de 7,5 miljoen euro zijn. Kosten die veel hoger zijn dan aanvankelijk anderhalf jaar geleden werden genoemd. Extra kosten worden bijvoorbeeld door een coalitiepartij, leuk weg gerekend door naar inkomsten te verwijzen. Maar die kosten worden wel gemaakt.

Daarbij laat de bevolking over ruim een half jaar bij de verkiezingen, weten of zij eens zijn met de prestaties van deze coalitie. Moet dan de kerk gauw gesloopt worden voor 1 februari zodat een nieuw college geen kant meer op kan?

Ook de 70.000 euro om te vragen wat de bevolking wil t.a.v. het uiterlijk van het MFA gebouw heeft het CDA afgewezen. Het is gewoon een wassen neus. Het zijn vragen naar de kleur van sommige gordijntjes maar echt iets veranderen in de plannen mag niet. Daarbij wordt maar een erg beperkte groep gevraagd naar hun mening. De mensen die tegen de afbraak van het kerkgebouw zijn worden uitgesloten want dat zijn er maar weinig volgens de coalitie. Waarom worden die 1300 handtekeningen uitgesloten? En die 1100 handtekeningen van de ondernemers ook, om waar wat te noemen. Betrokken mensen die uitgesloten worden. Een gemiste kans. Draagvlak creëren is juist de discussie aangaan met inwoners die kritisch staan ten opzichte van de plannen. Het gaat niet om het doorvoeren van de plannen zoals ze er nu liggen, maar van plannen die de steun van de inwoners van Son en Breugel hebben.

Tenslotte heeft het CDA aangegeven dat het streven van het college, in gesprekken met de provincie, moet zijn om Son en Breugel zelfstandig te laten blijven. Het College heeft echter medegedeeld vóór een fusie met Nuenen te zijn en zal dit ook in de gesprekken met de provincie gaan bepleiten.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld bovenstaande CDA punten, bezoek dan onze website of spreek een van onze raadsleden aan.

Namens het CDA

Peer Spooren (burgerlid commissie Burgerzaken)