MFA vervolg

Afgelopen maanden heb ik al verschillende keren aangegeven dat ik mij erger aan de wijze waarop dit project wordt opgepakt:

– Kosten vallen significant hoger uit,

– We nemen beslissingen zonder dat aan de nodige en ook afgesproken randvoorwaarden wordt voldaan (exploitatie, parkeren, programma van eisen),

– Bouwvlakken worden door de wethouder gewijzigd als ze even niet meer passen,

– Financiële vergelijkingen tussen opties wordt altijd positief uitgelegd in de richting van nieuwbouw (ook al wijzigen tussendoor de randvoorwaarden,

– Geen openheid over de communicatie tussen gemeente en parochie,

– Het anders dan in het verleden actief oppakken en betalen van het onderzoek om vleermuizen te verplaatsen,

– Het pas na aandringen niet open zijn over wat de Zwaan heeft betaald voor de realisatie van extra parkeerplaatsen,

– De mededeling dat de parochie plots geen sloopvergunning meer nodig heeft (wethouder Visser spreekt zich zelf in twee opeenvolgende vergaderingen tegen, eerst was het de parochie, later was dit plan in samenspraak met de gemeente opgesteld).

Dit alles geeft mij het gevoel dat snelheid voor zorgvuldigheid gaat. En dat dit alles ook afbreuk aan het draagvlak van een MfA bij de bewoners van Son en Breugel.

Zoals iedereen weet is het CDA voorstander van het hergebruik van de kerk voor het MfA. De kerk was door velen geliefd, bood voldoende ruimte en kijkend naar het volume bood meer dan voldoende volume om het mfa daarin onder te brengen. Een gemiste kans. Meer nog als door het niet verwijderen van de betonvloer ook ons archeologische erfgoed in situ beschermd zou zijn.. Maar wij hebben als CDA ook altijd aangegeven dat drie dingen nodig hebben voordat we echt beslissingen gaan nemen:

1. Een programma van eisen (of we moeten het over het vlakkenplan hebben)

2. Een exploitatieplan (toekomst bestendig)

3. Een plan hoe parkeren op te pakken.

En nu nemen we weer een volgende stap, terwijl nog steeds niet aan alle drie is voldaan. Dus naast dat wij geen voorstander van de locatie zijn, kunnen we om die reden niet instemmen met dit voorstel.

Zoals ook eerder al twee keer in de gemeenteraad door mij opgemerkt: Wij als gemeenteraad zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de sloop van de Petrus Banden kerk. De coalitie wil ons doen geloven dat de parochie dit wilt en dat wij daar als gemeenteraad geen invloed op hebben. Echter kijkend naar de situatie zijn wij het wel degelijk die de trekker overhalen. Als wij het kerkgebouw zouden willen aankopen, verwacht ik dat de parochie gezien de sterke onderhandelingspositie van de gemeente, hiermee accoord zal gaan.

Richtinggevend kader stedenbouwkundige uitwerking kerkplein:

Wij kunnen ons vinden in de locatie van de nieuw te bouwen kerk. ehter gezien ook de vorige discussie vinden wij dat het mfa of in de kerk of op het bouwvlak van de voormalige pastorie moet passen. Vandaar dat wij logischerwijs niet kunnen instemmen met deze uitwerking.

Camille Limpens

Parkeren in het Centrum van Son en Breugel

Het beschikken over voldoende parkeerplaatsen in het centrum , die goed toegankelijk zijn voor zowel de bewoners als ook de bezoekers van binnen en buiten het dorp, is een belangrijke succesfactor voor het slagen van onze centrumplannen. Zeker ook voor ouderen en minder validen die in het centrum wonen moet de auto op korte afstand van hun woning geparkeerd kunnen worden.

Als CDA hebben we altijd geijverd om bij nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein na te streven. Ook bij ontwikkelingen die vanuit de gemeente zelf worden opgestart. We vinden het dan ook teleurstellend dat bij de laatste bespreking in de commissie GZ de wethouder de afspraken die we samen hier in deze raad over dit onderwerp hebben gemaakt, maar ook het bouwbesluit Artikel 2.5.30 naast zich neerlegt.

Een besluit waarin duidelijk staat aangegeven dat: Lid 1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Het CDA streeft naar grotere samenhangende parkeerplaatsen en ziet niets in teveel kleine postzegelplannen. Bovendien vindt het CDA dat, gezien de terugkoppeling op de bewoners- en ondernemers-avond over dit onderwerp, er uiteindelijk in meer parkeerplaatsen dan oorspronkelijk in het plan werden voorgesteld moet worden voorzien. Het plan moet niet zoals de wethouder zei Raad van State Proof zijn. Het gaat er vooral om dat wij als dorp met de geboden oplossing blij zijn. Wij zijn dan ook blij dat er afgezien wordt van het opnemen van de Rietlaan/Schietbaan in deze plannen. Wij kunnen ons ook vinden in de voorstellen voor de aankoop van de ondergrondse parkeerplaatsen en de realisatie van een parkeerdek. We hebben echter van dit laatste nog geen financiële onderbouwing, en bij het eerste wordt dubbelgebruik aanzienlijk veel moeilijker.

Al met al hebben de plannen potentie, maar hebben we geen inzicht in kosten, tijdstermijn waarin het gerealiseerd kan worden en is de nieuwe parkeerbalans nog niet opgesteld. Ook worden nog steeds in deze plannen de uitbreidingen bij de protestantse kerk meegenomen, waarvan onduidelijk is of dit tijdelijk of permanent is.
Het plotseling uit de hoge hoed toveren van additionele maatregelen en dan zonder goede onderbouwing verwachten dat hierover een beslissing kan worden genomen vinden wij als CDA niet verstandig. Wat ons betreft, kunnen wij dan ook nu nog niet instemmen met het voorliggende plan.