Vraag CDA bij rondvraag

Vraag CDA bij rondvraag:

 

Wij hebben begrepen dat Antea (bedrijf dat archeologische opgravingen doet) bezig is met het opstellen van het Programma van Eisen (P.v.E.) voor het terrein van de kerk. Dit gebied heeft archeologische waarde 1. Dit berekent de hoogste archeologische waarde. De kans is dus groot dat er veel gevonden wordt. Alle gebied dat door de bouw van het MFA verstoord gaat worden, moet opgegraven worden. Er komt geen proefsleuf, de eerder uitgevoerde opgraving is in dit geval de proefsleuf. Al met al kan de opgraving een kostbare zaak gaan worden.

 

Vraag: zijn deze kosten meegenomen in de begroting van het MFA?

 

Het College zegde toe op de eerstvolgende vergadering van de Commissie GZ met het antwoord te komen.

Proces bestuurlijke toekomst

Commentaar op het Proces bestuurlijke toekomst.

Dit proces dient om tot een keuze te komen uit drie opties:

 • Fusie met Nuenen.
 • Fusie met Eindhoven
 • Zelfstandig blijven

Wat opvalt is, dat nergens melding wordt gemaakt van het feit dat de Provincie deze fusie met Nuenen alléén goedkeurt als tegelijk taken worden overgedragen aan de centrum gemeente. Wij vinden dat deze situatie aan de bevolking duidelijk moet worden gemaakt.

Het is bekend dat het College vóór een fusie met Nuenen is. Met name de heer Gaillard heeft zich een fervent voorstander hiervan getoond. Dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken.

Het CDA heeft in verleden al aangegeven tegen een fusie met Nuenen te zijn. Er is geen logische samenhang (rapport prof Tordoir) en de gemeente scoort bestuurlijk en financieel een dikke onvoldoende (bestuurskrachtonderzoek).

Gezien de belangrijke rol die het College en de heer Gaillard zich in dit proces hebben toebedeeld rijst voor ons de vraag of de optie van zelfstandigheid een reële kans krijgt. Verloopt het beeldvormingsproces over de verschillende opties echt objectief en onbevooroordeeld? Is de verslaglegging van de bijeenkomsten objectief of selectief? Hoe wordt de eindrapportage opgezet?

Het incident met de veel te hoge berekening van de woonlasten van Eindhoven in een presentatie, bedoeld voor de beeldvorming van de burgers, toont ons inziens aan hoezeer de wens vader van de gedachte is. Wij vinden dit bijzonder ernstig. Deze woonlasten zijn overigens nog steeds te hoog berekend.

Wij zijn vóór een zelfstandig voortbestaan van onze gemeente. Wij gaan daarom dit proces in met de vraag: hoe kunnen we het mogelijk maken dat we zelfstandig kunnen blijven en hoe denken de burgers hierover? Inspirerend voorbeeld is de gemeente Waalre. Die heeft zich georganiseerd als “netwerkgemeente”en is daarmee in staat om als kleine gemeente (17.000 inwoners, dus even groot als Son en Breugel)zelfstandig te blijven. Bij dit concept kan de Dienst Dommelvallei vervallen en het biedt daarmee een oplossing voor de hogere overhead kosten als Nuenen hier uit stapt. Deze opmerking lezen we niet in de presentatie, maar is voor ons juist de reden waarom we willen nagaan of Son en Breugel dit voorbeeld kan gaan volgen: het kan zelfstandig voort bestaan betaalbaar maken.

Naast onze zorgen over een objectief beeldvormend proces rijzen ook vragen over het vervolg hiervan: de realisatie fase.

Stel dat de meerderheid van de raad zich uitspreekt vóór zelfstandigheid. Zal dit college en met name de portefeuillehouder de heer Gaillard dan bereid en in staat zijn om tegen zijn overtuiging in, toch zijn schouders onder de implementatie hiervan te zetten en alles doen om hiervan een succes te maken? Wij willen graag dat het College zich hierover duidelijk uitspreekt.

Onze zorg over een objectief proces waarin alle opties onbevooroordeeld een kans krijgen willen we onderstrepen met de volgende motie:

Motie m.b.t. proces voor de Beeldvormende fase van de Bestuurlijke Toekomst.

 

De raad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 30 maart 2017,

Kennis genomen hebbend van het proces voor de bepaling van de Bestuurlijke Toekomst,

Overwegende dat:

 • Het van groot belang is dat de burgers voor hun oordeelsvorming goede informatie over de verschillende opties krijgen
 • Deze informatie objectief moet zijn,
 • Het College in dit proces onbevooroordeeld een ondersteunende rol dient te spelen,
 • Het echter bekend is dat het College een duidelijke voorkeur voor één van de alternatieven heeft
 • De eigen mening van het College over de bestuurlijke toekomst niet beïnvloedend mag werken,
 • De Raad in dit proces leidend is

Verzoekt het College:

 • Gedurende dit beeldvormende proces uitsluitend een neutrale ondersteunde rol te spelen
 • De verslagen van de inspraak bijeenkomsten ter goedkeuring voor te leggen aan de Commissie AZ
 • De commissie AZ te informeren over de inbreng via de social media en samenvattingen/verslagen hiervan ook ter goedkeuring voor te leggen aan de Commissie AZ.
 • De commissie AZ nauw te betrekken bij het opstellen van het eindrapport.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 30 maart 2017

Fractie CDA

 

Hans Werner Fractie CDA