Motie over besluitvorming MFA

De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 9 februari 2017;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017, bijlage nr.: 05 – 2017;

Overwegende dat:

 • Er nog geen definitief programma van eisen ligt;
 • Het oplossen van het parkeerprobleem in het centrum nog onvoldoende duidelijk is;
 • De potentiële gebruikers nog onvoldoende zekerheid hebben gegeven;
 • Daarom het exploitatieplan nog onzeker is;

Besluit: 

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in aan te passen, dat dit komt te luiden:

Besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen, totdat: 

 • het programma van eisen definitief is; 
 • de participanten zekerheid gegeven hebben over het toekomstig gebruik van de MFA; 
 • er een exploitatieplan voorligt: 
 • het parkeerplan is vastgesteld. 

en gaat over op de orde van de dag.

Son en Breugel, 9 februari 2017

Fractie CDA

Amendement over realisatie MFA 

De raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 9 februari 2017;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017, bijlage nr.: 05 – 2017

Kennis genomen hebbende van de voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van een MFA aan het Kerkplein in Son;

Overwegende dat:

 • door het groter aantal gebruikers een groter grondoppervlak nodig is, dan waar eer-der van uit werd gegaan;
 • hierdoor een essentieel uitgangspunt voor de besluitvorming van juli 2016 over de locatie van de MFA gewijzigd is;
 • blijkens de nieuwe uitgangspunten het onderbrengen van de MFA in de kerk tegen vergelijkbaar kostenniveau kan als de nieuwbouw van een MFA;
 • gezien de steun voor het burgerinitiatief, een groot aantal burgers van Son en Breu-gel pleit voor behoud van het huidige kerkgebouw;

Besluit:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen dat dit komt te luiden:

1. De MFA in het gebouw van de kerk te realiseren;

2. Een en ander nader uit te werken en vervolgens opnieuw voor te leggen aan de raad.

En gaat over op de orde van de dag.

Son en Breugel, 9 februari 2017

Fractie CDA