Standpunt van het CDA betreffende de MFA

Het standpunt van het CDA betreffende de MFA (Multi Functionele Accomodatie) is:

 

 1. Het CDA is voorstander van de realisatie van een cultureel sociaal maatschappelijk centrum, de MFA, in het centrum van Son en Breugel. Gezien de belangstelling van de potentiele gebruikers in het opstellen van een voorlopig vlakkenplan laat dit duidelijk zien. En Wij dan geloven dan ook dat een mix van theater, muziekonderwijs en uitvoeringen, het CMD, sociale partners en Zuid Zorg, het consultatie bureau, een meet en greet locatie en een bibliotheek een succes kan worden. Van bibliotheken is landelijk een trend zichtbaar dat deze weer een populariteit toenemen. En als hier meer m2 voor nodig zijn kunnen wij dat steunen.
 2. Het CDA is voor de ontwikkeling van een mooi kerkplein. De aankoop van de kerk om dan als gemeente het geheel in eigen handen te hebben lijkt ons een goede weg vooruit.
 3. Het CDA is blij met de plannen van het  bisdom om een nieuwe kerk te realiseren en we steunen dan ook de plannen om de kerk en mogelijk ook het gildehuis achter de toren te positioneren. Hetzelfde geldt voor de realisatie van het Gildehuis.
 4. Het CDA luistert naar zijn achterban en een groot deel van de Son en Breugelse bevolking die zich via een burgerinitiatief heeft uitgesproken voor het behoud van de kerk. Een kerk waar velen dierbare herinneringen aan hebben en die net als het gemeentehuis dat door dezelfde architect en kunstenaar werd gebouwd wat mij betreft ook een monument zou mogen worden. Wij zijn dan ook voor het behoud van het kerkgebouw. Dit mag wat ons dan ook niet gesloopt worden. (Ik wil hierbij opmerken dat wij als raad uiteindelijk nu de beslissing nemen of het kerkgebouw blijft bestaan of gesloopt moet worden, dus u mede raadsleden neemt hierover een beslissing).
 5. Draagvlak vanuit de bevolking is voor het CDA een van de bouwstenen voor een succesvol voor de inrichting van het kerkplein en de realisatie van de MFA.
 6. Om voor de kerk een nuttige bestemming te vinden die ook past bij een kerkgebouw, stelt het CDA voor om de MFA in het huidige kerkgebouw onder te brengen. Door gebruik te maken van de hoogte van het kerkgebouw en het op de eerste verdieping realiseren van het theater denken wij dat de gewenste functies op de benedenverdieping als gewenst gerealiseerd kunnen  worden, zonder uitbouw van de kerk.
 7. De optie om de MFA in de kerk onder te brengen heeft dezelfde stichtingskosten als de realisatie van nieuwbouw.
 8. De herinrichting van het kerkplein mag niet ten kosten gaan van de parkeermogelijkheden in het centrum van Son en Breugel.
 9.  Het CDA gelooft in een degelijke aanpak, dwz: begin niet aan de verder uitwerkingen en keuzes voordat je drie zaken op orde hebt:
  1. Een programma van eisen voor de MFA
  2. Een positief exploitatieplan voor de toekomst, gebaseerd op intentieverklaringen van toekomstige gebruikers
  3. Er een goed parkeerplan ligt dat aansluit bij de behoeften van bezoekers, inwoners en ondernemers in het centrum.

Het CDA heeft daarom een amendement en een motie voorgesteld in de laatste raadsvergadering.

Grondgebied zaken, MFA

16 januari 2017

De positie van het CDA in het realiseren van een MFA.

Als CDA zijn we altijd voorstander geweest van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in het Centrum van Son en Breugel. Een huiskamer van Son en Breugel waar altijd het licht brandt. Een centrum voor culturele en sociale zaken. Wel vonden en vinden wij, dat voordat je met de bouw gaat starten er concrete plannen moeten liggen waarin duidelijk wordt: wie wil gebruik maken van het MFA, wat gaat het kosten, zowel initieel als structureel (het moet immers betaalbaar zijn en geen molensteen in de toekomst zijn), zijn alle bijkomende zaken goed overdacht en opgelost (zoals het parkeren) en is er voldoende draagvlak bij de bevolking voor de gekozen oplossing.

De weg die wij hierin voorstonden was:

 1. De afstemming met mogelijke toekomstige gebruikers leidend tot een programma van eisen,
 2. Een voorstel voor het aanpakken van de parkeerproblematiek,
 3. Het definiëren van de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de financiële kaders), waarmee dan opties, kostenramingen, en exploitatieplannen kunnen worden opgesteld.
 4. Het meenemen voor welke optie het grootste draagvlak bij de bevolking van Son en Breugel leeft, en dan tot besluitvorming komen waar we gaan bouwen.
 5. En vervolgens starten met de aanbesteding.

Een normale gang van zaken die je mag verwachten van een professionele organisatie als de gemeente. De nu gevolgde aanpak heeft niets met gezond projectmanagement te maken. Immers het nu voorliggende voorstel sluit niet aan bij de eerdere besluitvorming en kaders wat betreft kosten en locatie. Positief is, dat mag gezegd worden en daar zijn we als CDA blij mee, dat duidelijk wordt dat er vanuit het sociaal culturele domein in Son en Breugel veel behoefde aan een MFA is. Daarnaast zijn we als CDA ook verheugd over het feit dat er vanuit de katholieke kerk plannen liggen voor de realisatie van een nieuw kerkgebouw voor de rooms katholieke geloofsgemeenschap in Son.

Even terugkomen op het besluit dat door de gemeenteraad van Son en Breugel op 7 juli 2016 genomen is:

 1. Het Instemmen met de locatie van de voormalige pastorie als locatie voor het nieuw te bouwen MFA (het CDA was en is voor de realisatie van het MFA binnen het bestaande kerkgebouw van de Sint Petrus Banden kerk).
 2. Gebaseerd op de uitspraak van de wethouder dat het MFA alleen op de plaats van de voormalige pastorie zou komen.
 3. Dit gebaseerd op geraamde bouwkosten van € 2,7 mln.
 4. En een benodigd vloeroppervlak van 1960 m2
 5. En een plan waarvan we inhoudelijk niet afhankelijk zijn van het kerkgebouw.

En waar staan we nu met het huidige voorstel, januari 2017:

 1. We hebben een deel van de kerk nodig.
 2. Het vloeroppervlak is bruto 2800 m2 (netto 2300 m2 genoemd).
 3. De totale vergelijkbare kosten liggen op € 4.3 mln. met als opmerking dat hier nog 23% bij komt om tot de stichtingskosten te komen. De kerk was ongeveer 2500 m2 met een kostenschatting van € 3.4 mln. Dit is direct vergelijkbaar omdat in beide situaties het kerkgebouw moet worden aangekocht, met de opmerking dat in het verleden werd aangenomen dat er € 75.000 nodig is voor de sloop van de kerk. Dwz: huidig plan 2800 m2 tegen € 4,4 mln. tegen kerk 2500m2 tegen € 3,4 mln.
 4. Met een voorstel waarin op kosten van de gemeente de Sint Petrus Banden kerk zal worden gesloopt. Wij als gemeenteraad kunnen ons dan niet meer verstoppen achter de parochie dat de kerk gesloopt zal gaan worden. Iets waar ook gelet op de vele insprekers in het verleden betreffende dit onderwerp, geen steun van onze kant voor is.
 5. Met als gevolg dat het betrekken van het kerkgebouw bij de plannen impliciet zijn  impact zal hebben op de tijdslijn.

Het is voor mij geen vraag, maar een feit, dat de beslissing die we genomen hebben op 7 juli heeft niets meer te maken heeft met het nu voorliggende voorstel. Die beslissing was dus gebouwd op drijfzand. Hebben we nu een beslissing genomen, of kunnen we nu ook de optie voor de kerk wederom heroverwegen. Deze lijkt wat betreft kosten, maar ook wat betreft maatschappelijke wenselijkheid vele malen aantrekkelijker dan het nu voorliggende voorstel.

En ook nu hebben we nog steeds geen definitief programma van eisen en hebben we het parkeerprobleem niet opgelost. Parkeren, dat voor de Raad van State reden was om het vorige bestemmingsplan betreffende de bibliotheek nietig te verklaren. Parkeren dat voor zowel auto’s als fietsen, als het aan mij ligt, ter plekke wordt opgelost. Dit conform hetgeen in de bouwverordening (volgens mij nummer 2.5.30), waarin gevraagd wordt om bij nieuwe activiteiten parkeren op eigen terrein zoveel mogelijk op te pakken. Ik heb eens op de achterkant van een bierviltje berekend wat voor parkeerbehoefte zou kunnen zijn:

 1. CMD met 42 flexplekken waarvan de helft met de auto: 21 parkeerplaatsen
 2. Clienten van het CMD: 4, zeg de helft met de auto: 2 parkeerplaatsen
 3. Bezoekers van de horeca: 4 bezoekers gelijktijdig: 2 parkeerplaatsen
 4. Bblotheek: 4 bezoeker waarvan 2 met de auto: 2 parkeerplaatsen
 5. Medewerkers en bezoekers van Zuidzorg: 10 parkeerplaatsen (nu niet meegenomen in analyse)
 6. Muzieklessen van de harmonie, leerkrachten en ouders van muziekleerlingen: 4 parkeerplaatsen
 7. En als de harmonie repetitie heeft komen naar 70 mensen bij waarvan de helft met de auto is 35 parkeerplaatsen
 8. En bij uitvoeringen van de harmonie of theater heb je het over 300 mensen waarvan 25% met de auto komt: 75 auto’s

Dan terugkomend op het project management. Je ziet dat als je niet gestructureerd te werk gaat, iets waar wij als CDA de wethouder constant op gewezen hebben, het geheel onbeheersbaar wordt en dan helpt het zeker niet om het geheel nog ondoorzichtiger te maken door het plangebied te vergroten.

Ik verwacht geen megalomane projecten. Het CDA verwacht focus om een MFA te realiseren. Voor het CDA ligt het onderbrengen van het MFA in de kerk nog steeds als een voor de hand liggende optie open. Een optie die wat betreft kosten en draagvlak binnen de Son en Breugelse samenleving positief uitpakt ten opzichte van de nu voorliggende plannen.