Algemene beschouwingen CDA bij de kadernota 2016-2020

Bij het aantreden van de nieuwe coalitie is al veel over de bestuursagenda gesproken. De eerste besluiten zijn al genomen.

Gekozen is voor nieuwbouw van het MFA. Dat zou goedkoper zijn, maar hoe die nieuwbouw er uit gaat zien is onbekend. Het zou een beeldbepalend, iconisch gebouw moeten worden. Wij roepen de nieuwe coalitie daarom op niet alleen te letten op vierkante meters en geld maar ook vast te houden aan deze eis.

We zien de actualisering van de plannen voor Breugel met belangstelling tegemoet . Voor een goede besluitvorming is een totaal overzicht van het accommodatie aanbod voor heel Son en Breugel van groot belang. We moeten waken voor overcapaciteit.

Er valt nog veel te doen in het sociale domein. Het adequaat voorzien in zorg met een lager budget vraagt om verdere doorontwikkeling en transformatie.

Het vormgeven aan sociale innovaties is daarom van groot belang. Het burgerinitiatief SonenBreugelverbindt heeft bewezen daaraan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Maar ook op terreinen buiten het sociale domein zoals bijv. veiligheid kan dit platform zijn diensten bewijzen. Wij pleiten daarom voor een breed meerjarig partnership met deze organisatie op een degelijke financiële basis. Intussen hebben we begrepen dat we bij de begroting hiervoor voorstellen van het college voorgelegd krijgen.

Er bestaan klachten over de uitvoering van de WMO. De Centrale Raad van Beroep heeft hier uitspraak over gedaan. Graag horen wij of deze uitspraak gevolgen heeft voor onze gemeente.

Zoals bij de behandeling van de jaarrekening is afgesproken moet de controle van de geldstromen drastisch worden verbeterd.

Wij juichen het “verledden” van de openbare verlichting toe. Het is niet alleen een concrete bijdrage aan het milieu, maar kan ook door de voorbeeldwerking een verder strekkende bijdrage leveren aan het CO2 probleem. Wij pleiten ervoor om bij dit project ook kritisch te kijken naar de kwaliteit van de verlichting en deze waar nodig te verbeteren. Dit is van groot belang voor de veiligheid.

Afvalverwerking is een hobby van wethouder Visser, zoals hij zelf zegt. Het beleid richt daarbij sterk op het huishoudelijk afval. Een andere hobby van hem is Ekkersrijt. Vandaar de vraag aan hem of er ook een specifiek beleid is voor de reductie van het afval dat de bedrijven daar produceren.

Maar er zijn meer milieuproblemen. Al jarenlang sleept het probleem van de plannen voor een asfalt verwerkingsinstallatie van de firma Jansen. Zonder vergunningen hiervoor af te wachten is dit bedrijf begonnen de onderdelen van de installatie “in elkaar te passen”en is een enorme hoeveelheid TAG opgeslagen.

Er is in de laatste bijeenkomst van GZ ook weer over gesproken. Toch willen we hier nogmaals het College oproepen het verzet in de samenleving tegen deze asfaltinstallatie actief te steunen en alles te doen om te verhinderen dat die er komt.

Bij de recente discussie over de woonvisie hebben we het nog eens benadrukt: we moeten het einde van de groei onder ogen zien. Als we het waardevolle groen niet willen aantasten, is er in onze gemeente nog plaats voor maximaal 1200 woningen en dan houdt het op.

Tegelijk ligt er de vraag om een 40-tal statushouders onder te brengen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Toch moeten we daarvoor gaan. We moeten alles uit de kast halen om de vluchtelingen te helpen.

De commissie Demmers houdt zich zo stil, dat je je afvraagt of die nog wel bestaat. Maar dat een daadkrachtiger en slagvaardiger bestuur van de regio nodig is, werd op de bijeenkomst van het Stedelijk Gebied Eindhoven vorige week nog eens duidelijk.

Financiën

In deze kadernota wordt de keuze gemaakt om de investeringen te dekken uit de reserves. Wij zijn het hiermee eens. Daardoor wordt de nodige financiële ruimte gecreëerd voor de exploitatie.

In een toelichting in FORUM meldt wethouder van den Nieuwenhuijzen dat dit gebeurt omdat spaargeld nauwelijks rente oplevert, terwijl geld lenen wel geld kost. Dat is natuurlijk onzin. Immers het hebben van hoge reserves betekent niet dat er geld op de bank staat en de zgn. bespaarde rente die aan de reserves wordt toegerekend is al jaren hoger dan de reële rente, die je op een bank krijgt. Investeren met inzet van de reserves betekent meestal juist dat er geld geleend moet worden.

Graag horen we hoe de financiering van alle grote investeringen, die gepland staan, gaat plaats vinden. Wat gaat dit betekenen voor de schuldenlast? Is het mogelijk dat de wet HOF (houdbare overheidsfinanciën) nog belemmeringen gaat opleveren?

Het verbaasde ons overigens dat de investering voor de restauratie van de kerktoren en oude raadhuis wel jaarlijks worden afgeschreven. Dit lijkt niet erg consequent. Waarom wordt deze investering niet ook uit de reserves bekostigd?

Het nieuwe BBV probeert enige lijn te brengen in het rentebeleid. Het fenomeen van het toerekenen van bespaarde rente heeft ons altijd verbaasd, maar we hebben er begrip voor dat men hier voorlopig mee doorgaat. Maar uiteindelijk gaat het toch om het echte geld.

Er moet een fors bedrag aan vennootschapsbelasting betaald worden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grondbedrijf. Waarom wordt dit ten laste van de reserve vrij besteedbaar gebracht en niet t.l.v. het grondbedrijf?

Voorzitter,

De onzekerheid in onze omgeving en de samenleving als geheel is groot. Laten we ons hierdoor niet laten verlammen, maar laat dit ons juist stimuleren om vaart te maken met de bouw van een mooi, groen en veilig Son en Breugel.

CDA