Verkiezingsprogramma CDA 2014

“Samen vooruit in een sterke regio”

Verkiezingsprogramma CDA

 

 

Inleiding

Son en Breugel is een randgemeente binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven omgeven door bossen en groene beekdalen, maar met de voorzieningen van een grote stad binnen handbereik. Die ligging bepaalt het karakter van onze gemeente.

Te midden hiervan staat het CDA Son en Breugel  voor een sterke, leefbare en veilige samenleving.

Bij het CDA staat niet het “ZE” van de overheid of het “IK” van de markt maar het “WIJ” van ons samen centraal. Het wij van betrokkenheid en vitaliteit. Het wij van verantwoordelijkheid nemen. En het wij van omzien naar elkaar en in het bijzonder degenen die dat nodig hebben.

 

Dat klinkt vanzelfsprekend en dat is het ook. Om dit in Son en Breugel te realiseren willen we SAMEN MET U de navolgende uitdagingen aangaan.

Als U op ons programma wilt reageren stuur Uw mail naar: info@cdasonenbreugel.nl.

 

 

 

1. Son en Breugel leefbaar houden

Een dorp is meer dan een verzameling afzonderlijke huizen waar mensen wonen. Werk, gezin of opleiding vragen veel van onze energie, maar ons dorp houden we alleen leefbaar als we ons er samen voor willen inzetten.

Senioren zijn vaak actief in het vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Ook bieden zij als opa en oma regelmatig ondersteuning aan hun kinderen met (jonge) gezinnen. Zo vormen ze mede de basis van een goede leefgemeenschap. Toch is eenzaamheid voor onze ouderen een steeds groter wordend probleem. Het CDA wil daarom een plan “aanpak eenzaamheid”. Ouderenverenigingen zullen hierbij een belangrijke partner zijn.

In iedere wijk tenminste één ontmoetingsruimte creëren, waar ouderen terecht kunnen voor enige ontspanning en vooral persoonlijk contact.

Sommige ouderen zijn wel eenzaam, maar nemen niet graag deel aan activiteiten in groepsverband. Ook deze groep zal in dit plan moeten worden betrokken.

Son en Breugel is ook een gemeente met veel jonge gezinnen. Goed onderwijs in aantrekkelijke schoolgebouwen is voor onze kinderen essentieel. Daarnaast hebben kinderen voor hun ontwikkeling ook speelruimte nodig.

De nieuwbouw van scholen moet kwalitatief hoogwaardig zijn. Duurzaamheid moet een goed herkenbaar element zijn dat inspirerend werkt op leerlingen en omgeving.

In iedere wijk spel- en ontmoetingsplekken inrichten en onderhouden.

Stimuleer aanleg van speelnatuur in de buurt waar kinderen kunnen klauteren en ontdekken. Dit stimuleert om gevarieerd en creatief te spelen en meer te bewegen.

Dit alles gaat niet zonder de inzet van vrijwilligers en buurtbeheerteams. Stimulering en ondersteuning hiervan is dan ook van groot belang.

 

Naast senioren, jonge gezinnen en jeugd moeten we ook aandacht blijven houden voor onze jongeren en jongvolwassenen zodat ons dorp ook voor hen aantrekkelijk blijft om te wonen.

Een aantrekkelijk centrum draagt ook bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het biedt ruimte voor evenementen die de levendigheid vergroten en zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast biedt dit groeikansen aan winkels en bedrijven. Een gezonde lokale economie is voor de leefbaarheid een belangrijke voorwaarde. Voor de leefbaarheid is ook een aantrekkelijke woonomgeving van belang. Dit betekent onder andere voldoende aandacht voor onderhoud van plantsoenen en openbaar groen.

2. Son en Breugel groen houden

Er is binnen onze gemeente nog veel groen. Dat willen we zo houden. Dat betekent wel dat het aantal woningen nog maar beperkt kan toenemen. We willen daarom grenzen stellen aan de groei.

Alleen bouwen binnen de bebouwde kom op inbreidings- en herontwikkelingslokaties of beperkt aan de randen.

Bossen in de wijken ’t Zand,’t Harde Ven, Gentiaan blijven behouden.

Natuur- en landschapswaarden van het Dommeldal behouden en beter benutten.

Behoud groenzone ten zuiden van Breugel en overgangsgebied Breugelsche beek.

Agrarische bestemming van Olen, Mosbulten, de Kuilen behouden.

Landgoed Olen ontwikkelen ter versterking van het natuurgebied Mosbulten.

3. Onze voorzieningen voor verenigingen en sport betaalbaar in stand houden

Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge betrokkenheid en samenhang. Ook draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling en, waar het gaat om sport, aan onze gezondheid. Veel vrijwillige inzet maakt dit mogelijk. Wij waarderen en ondersteunen dat.

Samen met u zet de gemeente zich in voor behoud en ontwikkeling  van faciliteiten voor sport- en andere verenigingen.

4. De overdracht van zorgtaken naar de gemeente goed organiseren

De gemeente krijgt steeds meer taken op het gebied van de zorg en arbeidsparticipatie. Tegelijk moet op deze taken aanzienlijk worden bezuinigd en zal de aanpak van de zorg veranderen. Het overnemen  van deze taken zal in de komende jaren voor het gemeentebestuur één van de belangrijkste opgaven zijn. Dit kan niet zonder intensieve samenwerking met andere gemeenten in de regio, maar ook lokaal moet het nodige gebeuren.

Goede voorlichting over de veranderingen in de zorg is van groot belang, zo dat inwoners goed begrijpen wat de veranderingen voor hen gaan betekenen.

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname moet de middelen krijgen om zich te ontwikkelen tot hét loket voor alle vragen en problemen ten aanzien van Zorg, Welzijn, Wonen en Inkomensondersteuning.

Wijkcentra kunnen ingezet worden als centra voor maatschappelijke deelname. Ook schoolgebouwen kunnen hiervoor worden gebruikt.

Ondersteuning van mantelzorgers, die een steeds belangrijkere taak krijgen in de zorg, verdient grote aandacht.

 Tijdens veranderingsproces zal kwaliteit van de zorg goed bewaakt moeten worden.

5. Een veilige en schone omgeving

Iedereen, van peuter tot senior, moet zich veilig voelen in onze gemeente. En duurzaamheid moet de norm zijn.

Samen met horeca, verenigingsleven en ouders het overmatig alcoholgebruik door jeugdigen terugdringen door o.a. voorlichting en preventieve acties.

Voor coffeeshops is in onze gemeente geen plaats.

We stimuleren gescheiden afvalinzameling en hergebruik daarvan.

We passen zoveel mogelijk zuinige straatverlichting toe.

Aanpakken van verkeersproblemen zoals de verkeersdruk in de Dommelstraat, het parkeren in de Bontstraat en de rijsnelheid in de Hendrik Veenemanstraat.

Geen opstijgend en dalend vliegverkeer boven de bebouwde kom.

6. Goede bereikbaarheid van onze gemeente

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor ons dagelijks functioneren. Het gaat hierbij om veilige bereikbaarheid via wegen, fietspaden en openbaar vervoer.

Wegen, fiets- en wandelpaden worden goed onderhouden.

Veilige, verlichte fietspaden voor schoolgaande jeugd.

 Son en Breugel optimaal toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Openbaarvervoer verbindingen in stand houden.

Investeren in hoogwaardige openbaar vervoer( HOV) verbindingen tussen het station in Eindhoven en Ekkersrijt.

Het Wilhelminakanaal beter benutten voor transport en overslag.

7. Vriendelijke en efficiënte overheid

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Burgers worden betrokken bij het beleid. De dienstverlening aan de burgers moet gekenmerkt worden door klantvriendelijkheid. Tegelijk is er de noodzaak om de kosten in de hand te houden.

Burgers worden tijdig geïnformeerd over beleidsplannen en worden er zo veel mogelijk bij  betrokken.

Naast inzet van digitale hulpmiddelen als internet blijft persoonlijke dienstverlening altijd mogelijk.

De financiële crisis vraagt om een voorzichtig financieel beleid.

8. Intensief samenwerken in de regio voor een toekomstbestendig bestuur, een sterke economie en een goede uitvoering van zorgtaken

De sterke toename van taken van de gemeente vraagt om een toekomstbestendig bestuur dat op lange termijn voor burgers, bedrijven en ander maatschappelijke organisaties een stabiele partner is. Zeker waar het gaat om de uitvoering van (nieuwe) zorgtaken is dat niet mogelijk zonder intensieve samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Maar ook het veilig stellen van de toekomst van Son en Breugel in Brainport vinden wij van belang. Hiervoor willen wij alle krachten in de regio bundelen tot een slagvaardige eenheid die in staat is om daadwerkelijk de economie te versterken en daarmee ook de werkgelegenheid te bevorderen.

Essentieel is hoe je deze samenwerking goed vorm gaat geven. Voor het CDA is de kernvraag hierbij wat goed is voor de mensen in Son en Breugel. Het huidige samenwerkingsverband met alleen Nuenen en Geldrop-Mierlo vormt naar onze mening een te zwakke basis.

Als het gaat om goede samenwerking willen wij, meer dan nu, ook kijken naar de andere gemeenten rondom Eindhoven. Deze samenwerking kan worden geïntensiveerd waarbij Eindhoven een logische rol als centrumgemeente zou kunnen vervullen.

De communicatie over de regionale bestuursactiviteiten naar de burgers in lokale gemeenschappen dient te worden verbeterd, zodat de betrokkenheid bij de regio wordt vergroot. Wij stellen voor daarvoor in de lokale bladen naast het “gemeentenieuws” ook een rubriek “regionaal nieuws“ op te nemen.